Helion


Szczegóły ebooka

Wychowuj z głową, czyli zdroworozsądkowe rodzicielstwo

Wychowuj z głową, czyli zdroworozsądkowe rodzicielstwo


RODZICE NAPRAWDĘ MUSZĄ TO WIEDZIEĆ!

Wspaniały poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 6 do 16 lat, którzy borykają się z różnymi problemami: stale kłócącym się rodzeństwem, kłopotami dziecka w szkole, buntowniczymi nastolatkami czy brakiem umiejętności komunikacji i wspólnej zabawy. Książka przedstawia szereg sprawdzonych metod, które pomogą ci m.in.:

 • zapobiegać niewłaściwemu zachowaniu bądź je korygować,
 • nauczyć dzieci cennych umiejętności społecznych,
 • wspierać u nich rozwój samokontroli i samemu zachowywać spokój w trudnych sytuacjach,
 • stworzyć silne więzi oraz ciekawe rytuały i tradycje rodzinne,
 • dać dzieciom siłę, aby umiały radzić sobie z presją rówieśniczą,
 • rozpoznawać i neutralizować zagrożenia związane z internetem i mediami społecznościowymi.

Opisane tu gotowe strategie rodzicielskie zostały podzielone na małe kroki, które będziesz mógł od razu wprowadzić w życie.

Autorzy pracują w Boys Town, istniejącej od 1917 roku w USA organizacji opiekuńczej dla osób niepełnoletnich. Na podstawie zdobytej dzięki temu rozległej wiedzy na temat dzieci, rodziców i życia rodzinnego opracowali swój autorski program zdroworozsądkowego rodzicielstwa, którym od 1989 roku dzielą się z rodzicami na całym świecie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • WSTĘP
 • CZĘŚĆ I
 • RODZICE SĄ NAUCZY­CIE­LAMI
  • ROZ­DZIAŁ 1
  • Dys­cy­pli­no­wa­nie przez pozy­tywne ucze­nie
  • ROZ­DZIAŁ 2
  • Sta­wia­nie roz­sąd­nych wyma­gań
  • ROZ­DZIAŁ 3
  • Prze­ka­zy­wa­nie jasnych komu­ni­ka­tów
  • ROZ­DZIAŁ 4
  • Sto­so­wa­nie kon­se­kwen­cji w celu zmiany zacho­wa­nia
  • ROZ­DZIAŁ 5
  • Uza­sad­nie­nia jako zachęty do poprawy zacho­wa­nia
 • CZĘŚĆ II
 • ZACHĘCA­NIE DO DOBREGO ZACHO­WA­NIA I ZAPO­BIE­GA­NIE PRO­BLE­MOM
  • ROZ­DZIAŁ 6
  • Wielka moc pochwały
  • ROZ­DZIAŁ 7
  • Ucze­nie zapo­bie­ga­jące pro­ble­mom
  • ROZ­DZIAŁ 8
  • Osią­ga­nie celów za pomocą plansz i umów
 • CZĘŚĆ III
 • KORY­GO­WA­NIE NIE­PO­ŻĄDA­NYCH ZACHO­WAŃ
  • ROZ­DZIAŁ 9
  • Zacho­wa­nie spo­koju
  • ROZ­DZIAŁ 10
  • Kory­go­wa­nie nie­wła­ści­wego zacho­wa­nia
  • ROZ­DZIAŁ 11
  • Ucze­nie samo­kon­troli
 • CZĘŚĆ IV
 • ZBIERZMY WSZYSTKO RAZEM
  • ROZ­DZIAŁ 12
  • Ucze­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych
  • ROZ­DZIAŁ 13
  • Podej­mo­wa­nie decy­zji i roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów
  • ROZ­DZIAŁ 14
  • Orga­ni­zo­wa­nie zebrań rodzin­nych
  • ROZ­DZIAŁ 15
  • Two­rze­nie zwy­cza­jów i tra­dy­cji rodzin­nych
  • ROZ­DZIAŁ 16
  • Opra­co­wa­nie planu wycho­waw­czego
 • CZĘŚĆ V
 • TEMATY SPE­CJALNE
  • ROZ­DZIAŁ 17
  • Poma­ga­nie dziecku w odno­sze­niu suk­ce­sów w szkole
  • ROZ­DZIAŁ 18
  • Radze­nie sobie z pre­sją rówie­śni­czą
 • ZAKO­ŃCZE­NIE
 • KRÓT­KIE POWTÓRZE­NIE UMIE­JĘT­NO­ŚCI WYCHO­WAW­CZYCH

 • Tytuły: Wychowuj z głową, czyli zdroworozsądkowe rodzicielstwo
 • Autor: Ray Burke, Ron Herron, Bridget A. Barnes
 • Tytuł oryginału: Common Sense Parenting
 • Tłumaczenie: Bożena Jóźwiak
 • ISBN Ebooka: 9788381887229, 9788381887229
 • Data wydania: 2020-02-06
 • Identyfikator pozycji: e_1ffb
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy REBIS