Helion


Szczegóły ebooka

Procesy geodynamiczne w przestrzeni zurbanizowanej. Uwarunkowania - zagrożenia - zapobieganie

Procesy geodynamiczne w przestrzeni zurbanizowanej. Uwarunkowania - zagrożenia - zapobieganie

Elżbieta Kobojek

Znajomość praw rządzących procesami geodynamicznymi jest potrzebna nie tylko do zrozumienia funkcjonowania środowiska, lecz także do wyznaczania kierunków racjonalnego, zrównoważonego zagospodarowania obszarów zurbanizowanych. Źle zdiagnozowane procesy przyrodnicze mogą być przyczyną wielu konfliktów przestrzennych oraz poważnych strat ekonomicznych. Celem publikacji jest analiza wybranych procesów geodynamicznych i ich wpływu na kształtowanie przestrzeni zurbanizowanych. Zbadano ich naturalne uwarunkowani a i mechanizmy, możliwości i skalę antropogenicznych modyfikacji, przebieg w przestrzeni zurbanizowanej, sposoby zapobiegania lub ograniczania ich negatywnych skutków. Ukazano też geologiczną skalę prognozowania tych procesów przez naukowców w zestawieniu z ludzką skalą planowania i odczuwania zagrożenia.

1. Wprowadzenie           9

 

2. Trzęsienia ziemi i tsunami     15

2.1. Przebieg trzęsienia ziemi    15

2.2. Skale trzęsienia ziemi           19

2.3. Geneza trzęsienia ziemi i główne obszary sejsmiczne           22

2.4. Wstrząsy wywołane działalnością człowieka             25

2.5. Skutki trzęsienia ziemi i straty w obszarach zurbanizowanych           26

2.6. Przewidywanie trzęsień ziemi i próba ograniczenia zniszczeń           31

2.6.1. Zwiastuny trzęsień ziemi 33

2.6.2. Działania wpływające na ograniczenie strat           34

2.7. Przyczyny i skutki tsunami  38

 

3. Procesy wulkaniczne               45

3.1. Przebieg procesów wulkanicznych 46

3.2. Geneza i występowanie wulkanów               49

3.3. Główne rodzaje zagrożenia wulkanicznego dla obszarów zurbanizowanych              50

3.3.1. Spływy piroklastyczne i lahary      53

3.3.2. Spływ lawy            59

3.4. Przewidywanie erupcji i próby ograniczenia ich negatywnych skutków        61

3.4.1. Zabezpieczenia przed niszczącymi laharami           64

3.4.2. Antropogeniczne oddziaływanie na potok lawy   66

3.4.3. Edukacja społeczeństwa na temat zagrożenia      67

 

4. Procesy na wybrzeżu morskim            69

4.1. Dynamika wód morskich kształtujących wybrzeże  72

4.2. Wybrzeża płaskie   75

4.2.1. Naturalne procesy kształtujące plaże        76

4.2.2. Plaża i pas wydmowy w mieście   78

4.2.3. Wyspy barierowe i formy pokrewne         82

4.2.4. Zagospodarowanie wysp barierowych     85

4.3. Wybrzeża wysokie 91

4.3.1. Rozwój klifu w warunkach naturalnych    91

4.3.2. Miasta na wybrzeżu klifowym      94

4.4. Sposoby ochrony wybrzeża i ich skutki         101

 

5. Procesy krasowe i inne przyczyny osiadania terenu 109

5.1. Procesy krasowe    110

5.1.1. Istota procesów krasowych i główne formy mające wpływ na działalność człowieka         110

5.1.2. Wpływ działalności człowieka na przebieg procesów krasowych oraz osiadanie i zapadanie się terenów                116

5.1.3. Możliwości ograniczenia strat spowodowanych osiadaniem i zapadaniem się powierzchni na obszarach krasowych                125

5.2. Osiadanie terenu jako skutek poboru wód podziemnych w obszarach pozakrasowych        128

5.3. Zapadanie i osiadanie terenów w zasięgu podziemnych kopalni      133

 

6. Procesy fluwialne      137

6.1. Elementy doliny rzecznej i istota procesów fluwialnych       138

6.2. Historia wykorzystania rzeki i doliny w mieście         143

6.3. Przekształcenia rzek i zlewni w miastach oraz ich wpływ na procesy fluwialne          146

6.4. Duże rzeki i ich doliny w miastach   155

6.5. Mała rzeka w mieście           160

6.6. Powódź miejska      164

6.7. Rewitalizacja rzek w mieście             166

 

7. Ruchy masowe i spłukiwanie               173

7.1. Mechanizmy fizyczne ruchów masowych  174

7.2. Rodzaje i przebieg ruchów masowych          176

7.3. Osuwiska w obszarach zurbanizowanych i ich skutki              184

7.4. Monitoring i ochrona obszarów zagrożonych osuwiskami   195

7.5. Spłukiwanie w obszarach miejskich               201

 

8. Wietrzenie skał i kamieni budowlanych        207

8.1. Mechanizmy wietrzenia skał             207

8.2. Destrukcyjna rola wietrzenia w budownictwie         212

8.2.1. Skutki wietrzenia mrozowego      213

8.2.2. Wpływ wysokich temperatur        218

8.2.3. Skutki wietrzenia solnego               219

8.2.4. Wpływ procesów biologicznych na kamień budowlany    224

8.3. Rola zanieczyszczenia powietrza w przyśpieszeniu procesów wietrzeniowych         226

8.4. Tempo wietrzenia kamieni budowlanych    229

8.5. Wpływ wietrzenia na zmniejszenie nośności podłoża budowlanego             232

 

9. Podsumowanie          237

 

Spis ilustracji i tabel        245

 

Literatura            253

  • Tytuł: Procesy geodynamiczne w przestrzeni zurbanizowanej. Uwarunkowania - zagrożenia - zapobieganie
  • Autor: Elżbieta Kobojek
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-685-5, 9788381426855
  • Data wydania ebooka: 2020-02-19
  • Identyfikator pozycji: e_1ful
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego