Szczegóły ebooka

Estetyka ogrodu

Estetyka ogrodu

Mateusz Salwa

Ebook

Książkę Mateusza Salwy otwiera studium paryskiego Ogrodu-lasu na wewnętrznym dziedzińcu nowego budynku Biblioteki Narodowej w Paryżu. Nawiązanie do tej realizacji, poddanej wstępnie wielostronnemu oglądowi, znajdziemy też w końcowych partiach Estetyki ogrodu. „Wielostronny ogląd” oznacza tu wielość tropów interpretacyjnych (także krytycznych), które Autor otwiera i następnie - w kolejnych rozdziałach- szczegółowo rozwija, pokazując jak estetyczne doświadczenie ogrodu przemodeluje nasze sposoby myślenia (o) i działania (w) ogrodzie w szerszych kontekstach etycznych i społeczno-politycznych (także tych o wymiarze globalnym).

Podkreślić warto, że Mateusz Salwa nie wpisuje swoich badań w nurt radykalnej krytyki nowoczesności (co we współczesnej ‘posthumanistyce’ częste), przekonuje natomiast – gromadząc liczne argumenty – do osłabienia dominującej wcześniej orientacji antropocentrycznej. Otwiera się w ten sposób „nowa wrażliwość na naturę” odczuwana i praktykowana w interesie zarówno ludzi, jak i bytów innych - niż - ludzkie. Powiedzieć, że zebrane w poszczególnych rozdziałach argumenty są liczne, to powiedzieć za mało. Przekonuje bowiem nie ich ilość, lecz przede wszystkim jakość. Rzetelnej znajomości dawnej i współczesnej literatury dotyczącej ogrodów i ich kontekstów towarzyszy bowiem pogłębiony namysł historyczno-krytyczny. Relację zachodzącą między koncepcją Autora a poglądami badaczy, z którymi wchodzi w książce w dialog, można określić jako korespondencję korygującą, czyli najbardziej wartościowy w humanistyce sposób przepracowania zastanego „materiału myślowego”.

Anna Zeidler-Janiszewska

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • WPROWADZENIE DO ESTETYKI OGRODU STUDIUM PARYSKIEGO JARDIN-FORT
  • Ogród-las
  • Znaczenia ogrodu
  • Estetyka ogrodu
  • Między sztuką a ekologią
 • ESTETYCZNOŚĆ OGRODU
  • Czym jest ogród?
  • Filozofia ogrodu
  • Doświadczenie natury jako natury
  • Estetyczna funkcja ogrodu
 • MATERIALNOŚĆ OGRODU
  • Genius loci i atmosfera
  • Ogród żywy zabytek
  • Dzieło otwarte, palimpsest
 • OGRÓD JAKO PERFORMANS
  • Muzyczność ogrodu
  • Taneczność ogrodu
  • Performatywność ogrodu
  • Natura jako aktor
 • OGRÓD JAKO OIKOS
  • Ekosymboliczność ogrodu
  • Ogród świata
  • Dialog z naturą
  • Ogród jako wspólnota
  • Etyka ogrodu
  • Zamieszkiwanie ogrodu
 • ZAKOŃCZENIE MYŚLEĆ JAK OGRÓD
 • ENGLISH SUMMARY
 • BIBLIOGRAFIA
 • INDEKS OSÓB
 • Karta redakcyjna
 • Tytuł: Estetyka ogrodu
 • Autor: Mateusz Salwa
 • ISBN: 978-83-62409-64-8, 9788362409648
 • Data wydania: 2020-03-30
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1h8r
 • Wydawca: Officyna