Helion


Szczegóły ebooka

Between the Orient and the Occident. Transformations of "The Thousand and One Nights". Wyd. 2 zm

Between the Orient and the Occident. Transformations of "The Thousand and One Nights". Wyd. 2 zm


Jedna z ważniejszych tez książki Marty Mamet-Michalkiewicz zawiera się w przeświadczeniu, że Księga tysiąca i jednej nocy poddawana jest procesowi niekończących się przekształceń. Autorka skupia się zatem na prześledzeniu owych przeobrażeń dzieła literackiego, natomiast w szerszym kontekście jej praca stanowi również studium badające trajektorie zmieniających się relacji pomiędzy kulturą Wschodu i Zachodu.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Dla przejrzystości oraz spójności wywodu każdy z nich podzielony został na cztery części, co daje w sumie dwanaście odrębnych analiz, których lejtmotywami są idee lustra i cykliczność oraz sam proces transformacji.
Z uwagi na złożoność i polifoniczność tłumaczeń na języki europejskie, a również mitologizację, której obiektem stały się opowieści tysiąca i jednej nocy, Księga i jej współczesne permutacje analizowane są w kontekście dialogu kultury brytyjskiej z Orientem. Z kolei analiza Księgi jako intertekstu w literaturach współczesnych pozwala na zestawienie zachodniej wizji Orientu z jego wizerunkiem obecnym w twórczości pisarzy anglojęzycznych, którzy wywodzą się z byłych brytyjskich kolonii.
Autorka zamyka dysertację, sugerując nieskończoność procesu przeobrażeń Księgi tysiąca i jednej nocy. Dzieło to zostaje bowiem umieszczone w kontekście nieustających prób konstruowania go na nowo za pomocą współczesnych metafikcji i metanarracji.

List of Contents

 

Introduction

Averroes’ Search? / 9

 

Chapter One

The Origins, Translations and Generic Space of The Arabian Nights / 17

Folk or Children’s Literature? On the Need for Interdisciplinary Research / 17

Nomadic Tales: The Origins and History of The Thousand and One Nights / 28

Translations of The Arabian Nights or Mythologization of the Orient? / 33

The Thousand and One Nights and Orientalism / 47

 

Chapter Two

In Search of Ariadne’s Thread: The Tales, Scheherazade(s), Odalisques and Termagants / 57

The Frame Story as the Parergon / 57

Scheherazade in the Magic Mirror of Representation / 69

Odalisques or Termagants? The Female Characters in The Arabian Nights / 79

Storytelling as the Art of Seduction / 92

 

Chapter Three

Entering the Labyrinth: The Thousand and One Nights in Contemporary Literature(s) / 101

The Thousand and One Nights as the Intertext in Contemporary Literatures: An Outline / 101

Scheherazade’s Successors: “Oriental” Femininity Regained? / 110

Mapping “Oriental” Paradise: Harems and Odalisques / 128

Metafictional Seductions and Narrative Journeys / 141

 

Conclusions / 149

 

Bibliography / 153

 

Streszczenie / 159

Résumé / 162