Helion


Szczegóły ebooka

"Historia magistra vitae est". Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 3

"Historia magistra vitae est". Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 3


Skrypt jest adresowany do studentów historii studiów dziennych i zaocznych, którzy rozpoczynają naukę języka łacińskiego. Układ materiału ma umożliwić zdobycie praktycznej umiejętności rozumienia tekstów omawianych również na zajęciach z nauk pomocniczych historii. Materiał gramatyczny obejmuje najistotniejsze zagadnienia z fonetyki, fleksji i składni, a uwagę skoncentrowano na jego wielokrotnych repetycjach i wprowadzeniu pewnych nowych zagadnień gramatycznych nie na zasadzie jednokrotnego całościowego przedstawienia, lecz w sposób cząstkowy.
Skrypt składa się z dwóch części – I zawiera materiał gramatyczny (poparty fragmentami tekstów łacińskich), część II to tablice gramatyczne, poszerzony wybór tekstów.

SPIS TREŚCI

 

PRZEDMOWA / 9

WSTĘP / 11

PODSTAWOWA TERMINOLOGIA GRAMATYCZNA WRAZ ZE SKRÓTAMI / 13

 

CZĘŚĆ I

 

LECTIO PRIMA

Alfabet, wymowa, iloczas, akcent / 17

 

LECTIO SECUNDA VEL ALTERA

Deklinacja I. Czasownik sum, esse, fui — indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus i infinitivus praesentis activi czasownika esse / 20

 

LECTIO TERTIA

Podstawowe formy czasownika. Koniugacja 1 — infinitivus praesentis activi; indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus praesentis activi. Accusativus cum infinitivo (ACI) / 24

 

LECTIO QUARTA

Dativus possessivus. Deklinacja II. Koniugacja 2 — infinitivus praesentis activi; indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus praesentis activi / 27

 

LECTIO QUINTA

Koniugacja 3 — infinitivus praesentis activi; indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus praesentis activi. Accusativus cum infinitivo / 31

 

LECTIO SEXTA

Koniugacja 3 — czasowniki zakończone na -ι˘. Zaimki określające: is, ea, id; idem, eadem, idem oraz ipse, ipsa, ipsum. Przyimki. Accusativus cum infinitivo / 33

 

LECTIO SEPTIMA

Koniugacja 4 — infinitivus praesentis activi; indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi; imperativus praesentis activi. Infinitivus praesentis passivi. Powtórzenie odmiany rzeczowników I i II deklinacji. Wyjątki rodzajowe / 38

 

LECTIO OCTAVA

Zaimki osobowe i dzierżawcze. Powtórzenie wiadomości / 42

 

LECTIO NONA

Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II (exacti) activi; infinitivus perfecti activi. Accusativus cum infinitivo / 45

 

LECTIO DECIMA

Deklinacja III. Typ spółgłoskowy — rzeczowniki deklinacji III. Koniugacja 1 — indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi; imperativus i infinitivus praesentis passivi / 49

 

LECTIO UNDECIMA

Deklinacja III. Typ samogłoskowy — rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone w nom. s. na -e, -al, -ar. Przymiotniki o jednym zakończeniu. Przysłówki w stopniu równym / 52

 

LECTIO DUODECIMA

Deklinacja III. Typ samogłoskowy — przymiotniki o trzech zakończeniach. Koniugacja 2 — indicativus praesentis, imperecti, futuri I passivi; imperativus i infinitivus praesentis passivi / 56

 

LECTIO TERTIA DECIMA

Deklinacja III. Typ samogłoskowy — przymiotniki o dwóch zakończeniach. Superlativus przymiotników i przysłówków. Genetivus partitivus. Koniugacja 3 — indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi; imperativus i infinitivus praesentis passivi / 59

 

LECTIO QUARTA DECIMA

Liczebniki. Ablativus temporis / 63

 

LECTIO QUINTA DECIMA

Deklinacja III. Typ mieszany. Participium praesentis activi. Gerundium. Koniugacja 4 — indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi; imperativus i infinitivus praesentis passivi / 68

 

LECTIO SEXTA DECIMA

Coniunctivus — funkcje. Koniugacja 1 — coniunctivus praesentis activi i passivi oraz czasownika esse. Comparativus przymiotników i przysłówków. Ablativus comparativus / 73

 

LECTIO SEPTIMA DECIMA

Koniugacje 2—4 — coniunctivus praesentis activi i passivi. Stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków / 77

 

LECTIO DUODEVICESIMA

Nominativus cum infinitivo (NCI) / 79

 

LECTIO UNDEVICESIMA

Deklinacja IV. Participia: perfecti passivi, futuri activi, futuri passivi (gerundivum) / 82

 

LECTIO VICESIMA

Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II passivi; infinitivus perfecti passivi / 86

 

LECTIO VICESIMA PRIMA (PRIMA ET VICESIMA)

Verba deponentia. Zaimek wskazujący hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud / 90

 

LECTIO VICESIMA ALTERA (ALTERA ET VICESIMA)

Deklinacja V. Ablativus absolutus / 94

 

LECTIO VICESIMA TERTIA (TERTIA ET VICESIMA)

Infinitivus futuri activi i passivi. Konstrukcje ACI oraz NCI — powtórzenie / 97

 

LECTIO VICESIMA QUARTA (QUARTA ET VICESIMA)

Składnia nazw miast. Zaimek względny qui, quae, quod oraz przeczący: nemo, nihil / 101

 

LECTIO VICESIMA QUINTA (QUINTA ET VICESIMA)

Koniugacje 1—4 — coniunctivus imperfecti activi i passivi. Czasownik esse — coniunctivus imperfecti activi. Consecutio temporum. Zdania pytajne niezależne i zależne

(zaimkowe i partykułowe) / 104

 

LECTIO VICESIMA SEXTA (SEXTA ET VICESIMA)

Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti activi. Funkcje koniunktiwu w zdaniach głównych / 108

 

LECTIO VICESIMA SEPTIMA (SEPTIMA ET VICESIMA)

Czasowniki possum, fero, fio — nieregularności odmiany. Zdania złożone współrzędnie / 112

 

LECTIO DUODETRICESIMA

Zdania okolicznikowe warunku / 116

 

LECTIO UNDETRICESIMA

Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti passivi. Zdania okolicznikowe celu i podrzędne dopełnieniowe / 118

 

LECTIO TRICESIMA

Coniugatio periphrastica passiva. Zdania okolicznikowe czasu / 121

 

LECTIO TRICESIMA PRIMA (UNA ET TRICESIMA)

Coniugatio periphrastica activa. Zdania okolicznikowe skutku i podrzędne podmiotowe / 123

 

LECTIO TRICESIMA ALTERA (ALTERA ET TRICESIMA)

Czasowniki coepi, memι˘ni, odi. Imperativus futuri activi i passivi. Zdania okolicznikowe przyczyny / 125

 

LECTIO TRICESIMA TERTIA (TERTIA ET TRICESIMA)

Czasownik eo. Zdania okolicznikowe przyzwolenia / 128

 

LECTIO TRICESIMA QUARTA (QUARTA ET TRICESIMA)

Czasowniki volo, nolo, malo. Zdania okolicznikowe porównania / 132

 

LECTIO TRICESIMA QUINTA (QUINTA ET TRICESIMA)

Odmiana czasowników złożonych. Powtórzenie materiału. Zdania zaimkowe względne / 135

 

CZĘŚĆ II

 

TABLICE GRAMATYCZNE / 141

KALENDARZ RZYMSKI / 145

TEKSTY — WYBÓR / 148

 

LITERATURA / 181

SŁOWNICZEK / 183