Helion

Szczegóły ebooka

Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna i kryminalnopolityczna

Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna i kryminalnopolityczna


Niniejsza monografia w sposób całościowy prezentuje instytucję czynnego żalu związanego z usiłowaniem. Ze względu na tak sformułowany temat autorka poprzedziła główne rozważania omówieniem historii i funkcji zarówno usiłowania, jak i instytucji czynnego żalu. Zasadniczy trzon pracy stanowi jednak analiza obowiązujących przepisów kształtujących przesłanki i karnoprawnych konsekwencji okazania czynnego żalu na etapie usiłowania. Taki dobór zagadnień pozwolił na wyprowadzenie ogólnej oceny końcowej, czy i na ile przepisy polskiego kodeksu karnego pozwalają na realizację zakładanych celów związanych z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji czynnego żalu okazanego przed dokonaniem.

W Polsce ukazały się dwie monografie dotyczące czynnego żalu, które jednak odnosiły się do wszystkich jego postaci, co powoduje, że rozważania tam przeprowadzone nie są zbyt pogłębione.

Książka adresowana jest z jednej strony do teoretyków prawa karnego, z drugiej zaś – do praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z prawem karnym. Dodać też należy, że chociaż zasadniczym przedmiotem badawczym jest czynny żal, to jednak jego zamierzone powiązanie z usiłowaniem spowodowało, że dość obszerna część publikacji stanowi analizę przepisów dotyczących samego usiłowania.

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

Rozdział pierwszy

Rozwój historyczny usiłowania jako formy stadialnej oraz powiązanego z nim czynnego żalu / 13

1. Ewolucja instytucji usiłowania / 14

2. Ewolucja instytucji czynnego żalu / 45

 

Rozdział drugi

Uzasadnienie karalności usiłowania i odstąpienia od karalności w razie wykazania przez sprawcę czynnego żalu / 53

1. Przegląd stanowisk doktryny w kwestii uzasadnienia karalności usiłowania / 53

2. Pierwotny czy wtórny charakter usiłowania względem dokonania / 68

3. Własne stanowisko w kwestii uzasadnienia kryminalizacji usiłowania / 77

4. Uzasadnienie bezkarności w przypadku okazania przez sprawcę czynnego żalu / 100

 

Rozdział trzeci

Prawnokarna konstrukcja usiłowania we współczesnym polskim prawie karnym / 115

1. Usiłowanie w polskich kodeksach karnych XX wieku / 120

2. Problem wytyczania granic usiłowania w pochodzie przestępstwa / 125

3. Strona podmiotowa usiłowania / 177

4. Problem usiłowania nieudolnego / 183

5. Usiłowanie kwalifikowane / 220

6. Usiłowanie ukończone i nieukończone / 241

7. Karalność usiłowania / 246

 

Rozdział czwarty

Usiłowanie w przypadku określonych kategorii przestępstw / 261

1. Przestępstwa z narażenia / 263

2. Przestępstwa formalne / 274

3. Przestępstwa naruszające tzw. zdematerializowane dobro prawne / 280

4. Przestępstwa sui generis / 282

5. Przestępstwa kierunkowe / 293

6. Przestępstwa dwustadialne (o „pojemnych” znamionach) / 297

7. Przestępstwa, co do których „ze stanu faktycznego danego przestępstwa wynika, że ustawa poddaje karze jedynie dokonanie” / 302

8. Przestępstwa zakładające wieloczynowość / 305

9. Przestępstwa trwałe / 306

10. Przestępstwa z zaniechania / 306

11. Przestępstwa jednochwilowe / 311

12. Przestępstwa nieumyślne i o mieszanej stronie podmiotowej / 314

13. Podsumowanie / 322

 

Rozdział piąty

Prawnokarna konstrukcja żalu i jego znaczenie przy usiłowaniu określonych rodzajów przestępstw / 329

1. Przesłanki bezkarności o charakterze przedmiotowym / 336

2. Podmiot okazujący czynny żal / 376

3. Strona podmiotowa czynnego żalu / 378

4. Czynny żal związany z usiłowaniem kwalifikowanym / 413

5. Czynny żal związany z usiłowaniem w przypadku określonych kategorii przestępstw / 421

5.1. Przestępstwa z narażenia / 422

5.2. Przestępstwa formalne / 425

5.3. Przestępstwa sui generis / 427

5.4. Przestępstwa kierunkowe / 433

5.5. Przestępstwa „dwustadialne” / 434

5.6. Przestępstwa zakładające wieloczynowość / 436

5.7. Czyny współukarane / 439

5.8. Przestępstwa z zaniechania / 444

5.9. Przestępstwa trwałe / 449

5.10. Przestępstwa jednochwilowe / 451

5.11. Przestępstwa zakładające wielość skutków / 451

5.12. Przestępstwa nieumyślne / 453

6. Podsumowanie / 455

 

Rozdział szósty

Prawnokarne konsekwencje czynnego żalu / 457

 

Rozdział siódmy

Zamiast zakończenia — próba oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w obowiązującym stanie prawnym oraz wnioski de lege ferenda / 487

 

Bibliografia / 509

 

Summary / 531

Zusammenfassung / 533