Helion


Szczegóły ebooka

Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy

Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy


Tematyka 18. tomu koncentruje się wokół kwestii zakreślonych w podtytule: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy i użytkownicy. 19 artykułów składających się na całość publikacji podzielono na 3 części, po których zamieszczono indeks osobowy.
W pierwszej części zgromadzono opracowania poświęcone funkcjonowaniu bibliotek, a ściślej opisujące m.in.: stan bibliotek publicznych i czytelnictwa w województwie śląskim, różnorakie funkcje, jakie pełnią te instytucje oraz wybrane kwestie z działalności francuskich bibliotek publicznych dla dzieci. Przeanalizowano również proces kształtowania się relacji biblioteki z użytkownikiem oraz metody rozwiązywania konfliktów w zespołach bibliotecznych.
Drugą część – najliczniej reprezentowaną – tworzą szkice podporządkowane tematyce zbiorów. Znalazły się tu artykuły opisujące m.in.: recepcję Żywotów świętych Piotra Skargi, funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów, metody sporządzania opisu i katalogowania zabytkowych opraw książkowych czy też proces destrukcji mikrobiologicznej papieru w zbiorach jasnogórskich. Dodatkowo w grupie tej zgromadzono teksty dotyczące pracowników biblioteki – przedstawiono sylwetkę zasłużonego bibliotekarza Jerzego Samuela Bandtkiego oraz bibliotekarzy uniwersyteckich na ziemiach niemieckich (w latach 1789–1871).
Ostatnia część obejmuje opracowania poruszające problematykę informacji. Omówione zostały tu takie kwestie, jak: informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw w realiach Jednolitego Rynku Europejskiego, pojęcia i rodzaje informacji ekonomicznej czy bibliografia terytorialna w komunikacji społecznej.
Tom dostarcza czytelnikowi wiedzy na temat współczesnych, jak i historycznych zagadnień bibliologicznych. Prezentuje teoretyczne opracowania tematów oraz wskazuje praktyczne zastosowanie analizowanych kwestii.

SPIS TREŚCI

 

C z ę ś ć  I

 

Elżbieta GONDEK: Obraz bibliotek publicznych oraz czytelnictwa w województwie śląskim w latach 2000—2007 / 7

 

Anna TOKARSKA: Kreowanie kultury edukacyjnej, informacyjnej i medialnej w bibliotekach / 33

 

Beata ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL: Znaczenie satysfakcji w kształtowaniu relacji biblioteki z użytkownikiem / 45

 

Joanna KAMIŃSKA: Konflikty w zespołach bibliotecznych oraz wybrane metody ich rozwiązywania / 53

 

Hanna LANGER: Biblioteki publiczne dla dzieci we Francji (wybrane zagadnienia) / 63

 

Marta NADOLNA: Rola „Guliwera” w popularyzowaniu książek „zakazanych” / 79

 

C z ę ś ć  II

 

Anna SITKOWA: Żywot świętego Benedykta w edycji Reguły benedyktyńskiej „przekładania” Sebastiana Fabiana Klonowica. (Z dziejów recepcji Żywotów świętych Piotra Skargi) / 86

 

Mariola JARCZYKOWA: Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku / 96

 

Aleksandra GAJOWSKA: Działalność bibliotekarska Jerzego Samuela Bandtkiego / 109

 

Zdzisław GĘBOŁYŚ: Uczeni, poeci i inni — bibliotekarze uniwersyteccy na ziemiach niemieckich w latach 1789—1871 / 124

 

Monika KAPLITA: Kierunki prac bibliologicznych dotyczących Śląska we Wrocławiu w latach 1945—1975 / 137

 

Danuta SIERADZKA: Nieznane materiały na temat Biblioteki Polskiej w Paryżu w Archiwum Państwowym w Katowicach / 150

 

Agnieszka BIAŁY: Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych — przegląd dotychczasowych metod / 160

 

Agnieszka BAKALARZ: Destrukcja mikrobiologiczna w procesie naturalnego starzenia się papieru z księgozbioru ojców paulinów z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie / 177

 

C z ę ś ć  III

 

Honorata ZARĘBSKA: Informacja dla małych i średnich przedsiębiorców (MSP) w realiach Jednolitego Rynku Europejskiego / 183

 

Anna MATYSEK: Informacja ekonomiczna — pojęcie i rodzaje / 201

 

Agnieszka BAJOR: Miejsce bibliografii terytorialnych w systemie komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia / 212

 

Anna MARCOL: Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu polsko-niemieckiej prasy dwujęzycznej publikowanej po roku 1989 / 225

 

Bogumiła WARZĄCHOWSKA: Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego / 236

 

Indeks osobowy (oprac. Mariola JARCZYKOWA) / 249