Helion


Szczegóły ebooka

Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców

Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców


Przedmiotem niniejszej pracy zbiorowej są relacje sektora publicznego z sektorem prywatnym, oparte na niepublicznych formach oddziaływania Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na przedsiębiorców. Przykładem takich form są przede wszystkim umowy, mediacja, regulaminy czy tzw. złoty sprzeciw Skarbu Państwa. Praca zawiera także informacje o szczególnych prywatnoprawnych uprawnieniach organów kontrolnych i nadzorczych wobec podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym. Na wybranych przykładach (zwłaszcza w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa partnerstwa publicznoprywatnego, prawa energetycznego, prawa rynku finansowego, prawa autorskiego, prawa pomocy publicznej, prawa przekształceń własnościowych Skarbu Państwa) zaprezentowano specyfikę tego typu relacji, analizując poszczególne rozwiązania, w tym zwłaszcza dotyczące procedur oraz zasad odpowiedzialności.

Spis treści

 

Wprowadzenie (Rafał Blicharz, Michał Kania) / 7

 

Rafał Blicharz

Prywatnoprawne środki oddziaływania Komisji Nadzoru Finansowego na nadzorowane przez nią podmioty / 11

 

Anna Hołda-Wydrzyńska

Regulamin korzystania ze znaków towarowych używanych wspólnie jako instrument prawnego oddziaływania państwa na prywatnoprawną sferę działania przedsiębiorców / 35

 

Michał Kania

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako prawna forma działania administracji publicznej / 63

 

Mirosław Pawełczyk

Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach sektora energii elektrycznej, ropy naftowej i paliw gazowych / 87

 

Katarzyna Pokryszka

Mediacja jako jedna z podstawowych form ADR w sprawach administracyjnych w prawie europejskim i prawie polskim / 125

 

Ewa Przeszło

Ogólna charakterystyka umowy o koncesje na roboty budowlane lub usługi / 163

 

Joanna Lipińska

Umowy w energetyce jako prywatnoprawna forma realizacji zadań przez organy państwa / 179

 

Rafał Stankiewicz

Zbywanie akcji należących do Skarbu Państwa a pomoc publiczna / 191

 

Summary / 205

Zusammenfassung / 206