Helion


Szczegóły ebooka

Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników

Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników


Książka zawiera przegląd koncepcji i badań etyki pracy czyli konstruktu, który po raz pierwszy zdefiniowany został przez niemieckiego socjologa Maxa Webera. Etyka pracy jest definiowana jako syndrom postaw i przekonań dotyczących pracy. W pracy omówiono ujęcie socjologiczne tego pojęcia, pokazując znaczenie takich pojęć jak etyka protestancka, duch kapitalizmu oraz wewnątrzświatowa asceza. Następnie przedstawiono wersje kulturowe etyki pracy, czyli japońską, konfucjańską oraz islamską. Głównym celem książki jest omówienie psychologicznego aspektu etyki pracy. Punkt wyjścia do zbudowania takiego ujęcia stanowił dla autora dokonany wcześniej przegląd definicji, przyjmowanych w badaniach psychologicznych, oraz składników terminu etyka pracy opisywanych w socjologii i psychologii. Ukazany został także autorski model syndromu postaw i przekonań, jakim jest etyka pracy. Ważnym składnikiem tego syndromu jest wartościowanie pracy i spostrzeganie jej jako obowiązku moralnego. Autor rozróżnia też aspekty energetyczne (wartościowanie większego wysiłku) i czasowe (wydłużanie czasu pracy). Dalej zaprezentowano badania dotyczące korelatów etyki pracy, opisując kolejno odraczanie gratyfikacji, motywację osiągnięć, autorytaryzm, wewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli, indywidualizm i kolektywizm oraz cechy osobowości, jakimi są sumienność oraz ugodowość. Książka przedstawia wyniki badań dotyczące struktury tej etyki wykonane za pomocą kwestionariusza Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy będącego polską wersją kwestionariusza amerykańskiego. Według badań, centralnym elementem tego syndromu okazało się wartościowanie aktywności i afirmacja powiększania wysiłku oraz przekonanie, że należy oszczędzać czas. Dominują zatem tak zwane wymiary energetyczne. Następne ukazane w tej książce badania dotyczą związków etyki pracy z zaangażowaniem w pracę i w organizację, które określano też jako przywiązanie do organizacji. Wyniki tych badań ujawniły wyraźnie, że wymiary zaangażowania wiążą się ze spostrzeganiem pracy jako wartości centralnej, afirmacją ciężkiej pracy oraz traktowaniem jej jako obowiązku moralnego oraz przekonaniem, że czas należy oszczędzać. Zaletą książki jest przedstawienie metod do badania etyki pracy i omówienie ich przydatności w badaniach organizacji. Publikacja adresowana jest do psychologów pracy i organizacji, socjologów, specjalistów z zakresu zarządzania oraz studentów nauk społecznych.

Spis treści

 

Wprowadzenie / 7

 

1. Etyka pracy w ujęciu socjologicznym / 15

1.1. Etyka pracy w perspektywie historycznej / 17

1.2. Etyka protestancka i duch kapitalizmu / 23

1.3. Asceza wewnątrz świata jako wyjaśnienie związku etyki protestanckiej z kapitalizmem / 30

 

2. Kulturowe wersje etyki pracy / 33

2.1. Etyka protestancka jako klasyczna wersja etyki pracy / 35

2.2. Japońska etyka pracy / 36

2.3. Konfucjańska etyka pracy / 38

2.4. Islamska etyka pracy / 39

2.5. Etyka pracy w Polsce / 41

2.6. Podsumowanie / 44

 

3. Etyka pracy w ujęciu psychologicznym / 47

3.1. Definicje etyki pracy w badaniach psychologicznych / 49

3.2. Składniki konstruktu etyka pracy opisywane w ujęciach psychologicznych / 54

3.3. Psychologiczny model etyki pracy / 56

3.3.1. Struktura etyki pracy / 56

3.3.2. Etyka pracy jako system postaw i przekonań / 60

3.3.3. Wartościowanie ciężkiej pracy jako istotny element etyki pracy / 65

3.4. Wymiar wartościowania pracy. Etyka pracy a inne sposoby spostrzegania pracy i postawy wartościujące pracę / 67

3.5. Podsumowanie / 73

 

4. Psychologiczne korelaty etyki pracy / 75

4.1. Odraczanie gratyfikacji / 77

4.2. Motywacja osiągnięć / 81

4.3. Autorytaryzm / 84

4.4. Poczucie umiejscowienia kontroli / 87

4.5. Indywidualizm i kolektywizm – wyniki badań własnych / 88

4.6. Etyka pracy a sumienność i ugodowość / 92

4.7. Wnioski / 94

 

5. Pomiar i badania nad strukturą etyki pracy / 97

5.1. Kwestionariusze zastosowane w badaniach struktury etyki pracy przeprowadzonych przez Adriana Furnhama / 100

5.2. Kwestionariusz Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP) / 107

5.3. Inne kwestionariusze etyki pracy / 110

5.4. Adaptacja WPEP i badania własne nad strukturą etyki pracy / 115

5.5. Uwagi końcowe / 123

5.6. Wnioski / 125

 

6. Etyka pracy a zaangażowanie w pracę i organizację / 129

6.1. Znaczenie i badania zaangażowania w pracę – identyfikacji, czyli Job Involvement / 132

6.2. Zaangażowanie w pracę akcentujące pozytywne stany emocjonalne, czyli Work Engagement / 140

6.3. Teoria motywacji wewnętrznej i samodeterminacji jako kontekst opisu zaangażowania w pracę / 143

6.4. Definiowanie i pomiar zaangażowania organizacyjnego / 149

6.5. Trójskładnikowa koncepcja zaangażowania organizacyjnego / 153

6.6. Podsumowanie / 156

 

7. Etyka pracy a zaangażowanie w pracę i organizację. Wyniki badań własnych / 159

7.1. Problem badawczy i hipotezy / 161

7.2. Badane próby, miejsce i czas badań / 166

7.3. Analiza statystyczna / 167

7.4. Metody badawcze / 167

7.5. Etyka pracy a zaangażowanie w pracę / 170

7.6. Etyka pracy a zaangażowanie organizacyjne / 183

7.7. Zaangażowanie w pracę a zaangażowanie organizacyjne / 191

7.8. Zaangażowanie w pracę jako mediator w relacji etyka pracy – zaangażowanie organizacyjne / 199

7.9. Etyka pracy a zaangażowanie i poziom wykonania zadań. Badania z użyciem skal obserwacyjnych / 211

7.10. Wnioski / 215

 

Zakończenie / 219

 

Aneks / 223

Bibliografia / 231

 

Summary / 249

Zusammenfassung / 250