Helion


Szczegóły ebooka

Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku

Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku

Praca składa się z siedmiu części obejmujących wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z polską polityką zagraniczną na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Obejmują one kolejno: ewolucję środowiska międzynarodowego Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku; niektóre uwarunkowania, cele, środki i metody polityki zagranicznej Polski; zagadnienia dotyczące dylematów w relacjach polsko-niemieckich; dylematy polityki wschodniej Polski; niektóre kwestie dotyczące wyzwań i zagrożeń stojących przed polityką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski; implikacje kryzysu w strefie euro dla doktryny i polityki integracyjnej Polski oraz dylematy polityki zagranicznej Polski na kierunkach pozaeuropejskich. Oprócz części pierwszej i drugiej, głównym kryterium wyodrębnienia pozostałych, były najważniejsze kierunki polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku zarówno w wymiarze relacji dwustronnych jak i w stosunkach wielostronnych.

Praca jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim, skierowana jest do szerokiej rzeszy studentów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz prawa. Ponadto, publikacja jest przeznaczona dla badaczy nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Może być także interesującą propozycją dla decydentów polityki zagranicznej Polski, przedstawicieli mediów oraz publicystów.

Recenzja książki ukazała się na stronach czasopisma internetowego „Sprawy Nauki” nr 6–7 (201) maj 2015 (recenzja dostępna pod adresem: www.sprawynauki.edu.pl, 29 maja 2015 r.).
 

Spis treści

 

Wstęp / 9

 

Część pierwsza

Ewolucja środowiska międzynarodowego Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku

 

Teresa Łoś-Nowak

Przestrzeń międzynarodowa versus środowisko międzynarodowe: nowe zjawiska, nowe wyzwania dla polityki zagranicznej RP / 17

 

Lubomir W. Zyblikiewicz

Polska wobec zmian w układzie sił w gospodarce i polityce światowej w latach 2001—2013 / 40

 

Krzysztof Nowakowski

Wpływ kapitalizmu państwowego na ewolucję środowiska międzynarodowego / 66

 

Tomasz Iwanek

Zmiana charakteru zagrożeń bezpieczeństwa a reorientacja prawa międzynarodowego. Perspektywa polska / 88

 

Część druga

Uwarunkowania i cele polityki zagranicznej Polski

 

Marek Pietraś

Kultura strategiczna Polski po 1989 roku / 113

 

Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

Cele polityki zagranicznej w kontekście dyplomacji publicznej / 143

 

Robert Radek

Wpływ funkcjonowania rządów mniejszościowych na politykę zagraniczną państwa. Przypadek Polski / 160

 

Część trzecia

Dylematy w stosunkach polsko-niemieckich

 

Aleksandra Trzcielińska-Polus

Priorytety polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej w latach 2010—2013 / 187

 

Erhard Cziomer

Implikacje kryzysu strefy euro dla polityki Niemiec wobec Polski w Unii Europejskiej / 209

 

Mieczysław Stolarczyk

Dylematy polityki niemieckiej Polski związane ze wzrostem międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro / 230

 

Część czwarta

Dylematy polityki wschodniej Polski

 

Ryszard Zięba

Podstawowe dylematy polskiej polityki wschodniej / 257

 

Stanisław Bieleń

Trudności w normalizacji stosunków polsko-rosyjskich / 285

 

Spasimir Domaradzki

Cena umowy stowarzyszeniowej. Między interesem Unii Europejskiej, Polski i przyszłością Ukrainy / 301

 

Anna Szczepańska-Dudziak

Dyplomacja ekonomiczna Polski na Wschodzie / 321

 

Grzegorz Balawajder

Układ z Schengen a polska granica wschodnia w kontekście bezpieczeństwa Unii Europejskiej / 342

 

Część piąta

Wyzwania stojące przed polityką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski

 

Miron Lakomy

Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski / 373

 

Andrzej Kozłowski

Zagrożenia dla cyberprzestrzeni RP / 403

 

Katarzyna Czornik, Miron Lakomy

Polityczny i wojskowy wymiar stosunków polsko-amerykańskich w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku / 417

 

Justyna Zając

NATO i UE w polskiej polityce bezpieczeństwa w XXI wieku / 442

 

Część szósta

Implikacje kryzysu w strefie euro dla doktryny i polityki integracyjnej Polski

 

Kazimierz Łastawski

Polska wobec procesów i kierunków integracji europejskiej / 463

 

Rafał Riedel

Kryzys w strefie euro — źródła, symptomy, konsekwencje / 481

 

Jakub Stankiewicz

Polski wkład w strategię rozwoju współpracy w UE wobec przeciwdziałania kryzysowi strefy euro u progu pierwszej i na początku drugiej dekady XXI wieku / 495

 

Tomasz Kubin

Członkostwo w strefie euro jako dylemat integracyjny Polski w warunkach reform Unii Gospodarczej i Walutowej / 515

 

Część siódma

Dylematy polityki zagranicznej Polski na kierunkach pozaeuropejskich

 

Katarzyna Czornik

Polska percepcja Arabskiej Wiosny oraz jej implikacji w skali regionalnej i globalnej / 537

 

Tomasz Okraska

Polska wobec wzrastającej potęgi Chin. Próba oceny szans i zagrożeń / 566

 

Renata Gałaj-Dempniak

Obraz stosunków polsko-japońskich w prasie japońskiej i na japońskich stronach internetowych / 586

 

Teresa Rduch-Michalik

Główne kierunki polityki zagranicznej Polski w świetle „Strategii RP wobec pozaeuropejskich krajów rozwijających się”. Wybrane problemy / 607

 

Justyna Łapaj

Największe wyzwania i problemy Polski w relacjach z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów po 1990 roku / 632

 

Summary / 655

Zusammenfassung / 656

  • Tytuł: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku
  • Autor: red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2172-0, 9788380121720
  • Data wydania ebooka: 2015-12-01
  • Identyfikator pozycji: e_1p4l
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego