Helion


Szczegóły ebooka

Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego

Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego

Cywilizacja medialna, zmediatyzowany świat, zapośredniczona rzeczywistość to tylko kilka określeń współczesnego środowiska życia człowieka. Nie wydaje się przesadą stwierdzenie, że media są dziś wszechobecne. Ich rozwój nigdy dotąd nie przebiegał tak szybko, a instrumentarium nie było tak szerokie. Dla potencjalnego odbiorcy media są źródłem zarówno szans, jak i zagrożeń. Edukacja medialna, rozumiana jako edukacja o mediach, do mediów i przez media stanowi odpowiedź na wyzwania czasu. Prezentowana książka jest próbą przybliżenia czytelnikowi istoty oraz stanu edukacji medialnej w Polsce, zwłaszcza w kontekście edukacji szkolnej. Porusza również problem reklamy jako komunikatu perswazyjnego. Zasadniczą cześć pracy stanowi analiza wyników badań dotyczących wpływu warsztatów z edukacji medialnej na odbiór reklam telewizyjnych u młodzieży licealnej. Autorka dąży również do przedstawienia opinii środowiska szkolnego na Śląsku na temat edukowania medialnego. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych zainteresowanych problemem mediów w kontekście edukacji, ale również do czynnych nauczycieli, pedagogów, studentów.

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne / 9

 

Rozdział 1

Wprowadzenie w problematykę reklamy / 13

1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje przekazów reklamowych / 13

1.2. Oddziaływanie reklamy na człowieka w wybranych modelach i koncepcjach / 17

1.2.1. Wybrane modele i mechanizmy psychologiczne(go) oddziaływania reklamy / 17

1.2.2. Perswazja i manipulacja w reklamie / 23

1.2.3. Cechy sloganu reklamowego / 29

1.3. Specyfika reklamy telewizyjnej / 30

1.3.1. Reklama telewizyjna a dzieci i młodzież w świetle dotychczasowych badań i analiz / 36

 

Rozdział 2

Media jako przestrzeń edukacyjno-wychowawcza dzieci i młodzieży w aspekcie wybranych problemów / 41

2.1. Znaczenie mediów we współczesnym świecie w wybranych teoriach / 41

2.2. Telewizja jako pozaszkolna przestrzeń życia – szanse i zagrożenia / 48

 

Rozdział 3

Edukacja medialna wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego / 57

3.1. Charakterystyka edukacji medialnej i wychowania do mediów / 57

3.2. Alfabetyzacja medialna w środowisku pozaszkolnym / 63

3.3. Wybrane aspekty medialnej ścieżki edukacyjnej / 65

3.4. Edukacja medialna w kontekście aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego / 70

 

Rozdział 4

Wprowadzenie alfabetyzacji medialnej do edukacji wybranych krajów – perspektywa globalna / 77

4.1. Postulaty, praktyka i programy nauczania / 77

4.2. Eksperymentalne projekty dydaktyczno-badawcze na przykładzie brazylijskim / 80

 

Rozdział 5

Podstawy teoretyczne procesu dydaktycznego w zakresie edukacji medialnej / 83

5.1. Założenia ogólne w kontekście eksploracji własnych / 83

5.2. Teorie uczenia się w nurcie konstruktywistycznym / 84

5.3. Metody nauczania mediów / 87

 

Rozdział 6

Reklama telewizyjna a licealiści – próba charakterystyki wybranych aspektów zjawiska na podstawie eksploracji eksperymentalnej / 89

6.1. Recepcja reklamy – wyniki ankietowych badań początkowych / 89

6.1.1. Parametr częstotliwości / 91

6.1.2. Parametr upodobań / 99

6.1.3. Parametr akceptacji / 102

6.2. Recepcja reklamy – wyniki ankietowych badań końcowych / 110

6.2.1. Parametr częstotliwości / 111

6.2.2. Parametr upodobań / 116

6.2.3. Parametr akceptacji / 121

6.3. Analiza zmiany percepcji reklamy – próba podsumowania / 128

6.4. Typy recepcji reklamy telewizyjnej wśród badanej młodzieży / 131

 

Rozdział 7

Edukacyjne warsztaty medialne a percepcja wyselekcjonowanych spotów reklamowych / 135

7.1. Analiza formy i treści eksperymentalnego bloku reklam telewizyjnych / 135

7.2. Odbiór eksperymentalnego bloku reklam – wyniki pretestu i posttestu / 140

7.2.1. Upodobania osobiste dotyczące spotów reklamowych / 141

7.2.2. Komunikat reklamowy a dobra konsumpcyjne / 146

7.2.3. Skuteczność reklamy w ocenie uczniów / 150

7.2.4. Funkcja rozrywkowa reklamy / 154

7.3. Wpływ zajęć z edukacji medialnej na świadomość wykorzystywania technik perswazyjnych w reklamie i wiedzę na ten temat / 156

 

Rozdział 8

Edukacja medialna oczami uczniów, dyrektorów szkół i przyszłych pedagogów / 161

Uogólnienia i wnioski końcowe – perspektywa empiryczna i praktyczna / 167

 

Bibliografia / 175

Literatura / 175

Zasoby internetowe / 183

Dokumenty i akty prawne / 184

 

Wykaz rysunków, tabel i wykresów / 187

 

Summary / 191

Zusammenfassung / 193

  • Tytuł: Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego
  • Autor: Monika Frania
  • ISBN Ebooka: 978-83-801-2216-1, 9788380122161
  • Data wydania ebooka: 2016-01-22
  • Identyfikator pozycji: e_1p6r
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego