Helion


Szczegóły ebooka

Terminołogijata na Ewropejskija syjuz. Sypostawka na byłgarskata, gryckata, połskata i anglijskata terminołogija na prawoto na okołnata sreda / Terminologia Unii Europejskiej. Konfrontacja bułgarskiej, greckiej, polskiej i angielskiej terminologii

Terminołogijata na Ewropejskija syjuz. Sypostawka na byłgarskata, gryckata, połskata i anglijskata terminołogija na prawoto na okołnata sreda / Terminologia Unii Europejskiej. Konfrontacja bułgarskiej, greckiej, polskiej i angielskiej terminologii


Терминологията на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминология на правото на околната среда / Terminologia Unii Europejskiej. Konfrontacja bułgarskiej, greckiej, polskiej i angielskiej terminologii w zakresie prawa środowiska

 

Monografia stanowi próbę spenetrowania aktualnego stanu terminologii, używanej w aktach prawnych UE. Badania zostały oparte na materiale z wybranej dziedziny, a mianowicie środowiska, w czterech wersjach językowych prawa UE, to jest w języku bułgarskim, greckim, polskim i angielskim. Taka kolejność języków w tytule wiąże się z wyborem bułgarszczyzny jako języka ojczystego autorki na metajęzyk opisu, natomiast język angielski został wymieniony na końcu z uwagi na jego rolę — nie zawsze, ale w wielu sytuacjach — faktycznego tertium comparationis badania konfrontatywnego.

Съдържание

 

Предговор / 7

Увод / 9

 

Контекст на изследването — основни въпроси / 13

Лингвистични принципи / 14

 • Специализираните езици — същност и особености / 14
 • Езикът на правото и дихотомичната представа за него / 20
 • Терминът — същност и особености / 24
 • Лексикалната съставяща на правния език и правната терминология / 27
 • Преводът и връзката му с терминологията на законодателството на Европейския съюз / 31
 • Интернационализация на специализираните езици / 35
 • Характеристики на съпоставяните езици / 38Екстралингвистичен контекст на изследването / 41

 • Хармонизираност на европейското право / 41
 • Многоезичието в Европейския съюз / 43
 • Тематична област на изследването / 47

 Теоретичен модел на изследването (Синтез) / 51

 

Принципи на анализ и описание / 53

Изолиране на базови концепти / 53

Ексцерпция на терминологичния материал — подход и работни процедури / 54

Параметри на съпоставителния анализ / 57

 • Източник на термина (ИТ) / 59
 • Външна форма на термина (ВнФ) / 63
 • Вътрешна форма на термина (ВтФ) / 65Представяне на резултатите от съпоставителния анализ / 67

 

Концепт ОКОЛНА СРЕДА / 69

 

Концепт ЧОВЕК / 83

 

Концепт ЖИВОТНО / 94

 

Концепт РАСТЕНИЕ / 106

 

Концепт ВОДА / 117

 

Концепт ВЪЗДУХ / 131

 

Концепт ПОЧВА / ЗЕМЯ / 137

 

Концепт ВЪЗДЕЙСТВИЕ (върху околната среда) / 141

 

Изводи / 184

 

Списък на използваните съкращения / 189

Библиография / 191

Списък на цитираните законодателни актове на Европейския съюз / 203

Показалци на анализираните термини / 211

 

Streszczenie / 223

Summary / 227