Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego

Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego


Książka Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego to efekt mającej miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 27 listopada 2014 r. Konferencji Naukowej „Port lotniczy miejscem świadczenia usług”, zorganizowanej przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. – zarządzającym Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Znajdujące się w niej artykuły dotyczą współczesnych problemów prawnych związanych z istnieniem portów lotniczych, a także tych związanych z wykonywaną na ich terenie działalnością gospodarczą. Poruszane w publikacji zagadnienia koncentrują się na dwóch istotnych dla funkcjonowania portów lotniczych obszarach: pierwszym – świadczonymi na ich terenie usługami związanymi z transportem lotniczym, obsługą naziemną i służbami żeglugi powietrznej, drugim – dotyczącym ich rozwoju i finansowania, w tym zakresu możliwej pomocy publicznej. Oprócz nich w publikacji zwrócono m.in. uwagę na istotny dla eksploatacji portów lotniczych problem prawny dotyczący niejednoznacznego rozstrzygnięcia w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządzającego portem lotniczym z tytułu czynu niedozwolonego, a także na kwestie wyłączenia statku powietrznego spod zajęcia z tytułu roszczeń patentowych. Przedłożona publikacja z uwagi na zawartą w niej tematykę stać się może zatem cennym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania portów lotniczych nie tylko dla osób z branży lotniczej, czy pasjonatów lotnictwa, ale również dla rozwijających dopiero skrzydła w podniebnym prawie praktykujących prawników, czy studentów.

Spis treści

 

Wstęp (Katarzyna Łuczak) / 7

 

C z ę ś ć  I

Usługi świadczone w portach lotniczych

 

Telesfor Marek Markiewicz

Usługi służb żeglugi powietrznej w polskich portach lotniczych / 15

 

Katarzyna Łuczak

Samoobsługa pasażerów a druga kategoria usług handlingowych według dyrektywy 96/67/WE / 47

 

Agnieszka Fortońska

Przewóz czarterowy — jedna z usług świadczonych w porcie lotniczym / 63

 

C z ę ś ć  II

Rozwój i finansowanie działalności portów lotniczych

 

Artur Tomasik

Pomoc publiczna dla lotnisk a możliwości ich dalszego rozwoju / 83

 

Adam Radomyski

Rola zarządzania strategicznego w rozwoju portu lotniczego / 93

 

Jakub Kociubiński

Zasada inwestora rynkowego w transporcie lotniczym w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej — między ekonomiczną racjonalnością a interwencjonizmem / 119

 

Katarzyna Biskup

Wynajem powierzchni użytkowych w porcie lotniczym / 143

 

C z ę ś ć  III

Wybrane zagadnienia z zakresu lotnictwa cywilnego

 

Anna Hołda-Wydrzyńska

Wyłączenie statku powietrznego spod zajęcia z tytułu roszczeń patentowych jako przykład środka mającego na celu ułatwienie żeglugi międzynarodowej / 155

 

Jakub Marszałkiewicz

Perspektywy wykorzystania polskich portów lotniczych do obsługi logistycznej lotnictwa ogólnego / 173

 

Sylwia Kaczyńska

Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym z tytułu czynu niedozwolonego / 187

 

Anna Lichosik

Insider trading w branży lotniczej / 215