Helion


Szczegóły ebooka

Budda i miłość. Szczęśliwe partnerstwo oczami buddyjskiego lamy

Budda i miłość. Szczęśliwe partnerstwo oczami buddyjskiego lamy


Prawdziwe szczęście przychodzi zawsze jako podarunek. (fragment)

Książka Budda i miłość opowiada o tym, jak dla dobra wszystkich wykorzystać wewnętrzny nadmiar pojawiający się w pełnym radości związku i samemu dzięki temu wzrastać. Głęboka miłość, wolna od obaw i oczekiwań, z pewnością uszczęśliwia oboje partnerów. Lama Ole Nydahl pisze jednak: Chociaż, jak wszyscy wiemy, grzeczne dziewczynki idą do nieba, a w bajkach zakochanym parom zawsze udaje się dożyć końca swoich dni w nieprzerwanym szczęściu, w rzeczywistości wiele osób pozostających w związku często w wirze emocji ulega zaślepieniu albo ma jedynie niejasne wyobrażenie o tym, jak sobie poradzić ze wspólną drogą. Budda i miłość to pełna inspiracji odpowiedź na to pytanie.

Lama Ole Nydahl przed pięćdziesięcioma laty otrzymał pełny przekaz nauk buddyzmu Diamentowej Drogi od 16 Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże zwierzchnika szkoły Kagju, jednej z czterech głównych linii przekazu buddyzmu tybetańskiego. Od tamtej pory na prośbę swego nauczyciela Lama Ole nieprzerwanie rozpowszechnia nauki Buddy na całym świecie. Założył dotychczas około 700 świeckich ośrodków medytacji, działających obecnie pod duchowym przewodnictwem 17 Karmapy Taje Dordże.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Pra­gnie­nie szczę­ścia
  • Czar miło­ści
  • Dwa rodzaje miło­ści
  • Jeden plus jeden to wię­cej niż dwa
 • Miłość nie jest przy­pad­kiem
  • Pod­stawa wszel­kiego roz­woju
  • Zro­zu­mie­nie życia
  • Zro­zu­mie­nie związku
  • Przej­mo­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści
  • Udane part­ner­stwo
  • Trzy poży­teczne dzia­ła­nia na pozio­mie ciała
  • Cztery poży­teczne dzia­ła­nia mowy
  • Trzy poży­teczne postawy umy­słu
 • Miłość na co dzień
  • Wzloty i upadki miło­ści
  • Part­ner­stwo
  • Posze­rzony zwią­zek
  • Rodzina
  • Roz­sta­nie
 • Siła uczuć
  • Uczu­cia przy­cho­dzą i odcho­dzą
  • Pro­blem z ja
  • Bud­dyzm zaczyna się tam, gdzie się koń­czy psy­cho­lo­gia
  • Świa­doma praca z uczu­ciami
  • Pięć głów­nych prze­szka­dza­ją­cych uczuć
 • Tajem­nica wiel­kiej miło­ści
  • Nie­zmie­rzona miłość
  • Nada­nie miło­ści głę­bo­kiego zna­cze­nia
 • Żeń­skość i męskość
  • U pod­staw tacy sami
  • Różni w wyra­zie
  • Rodziny Buddy i aktyw­no­ści Buddy uka­zują swoją formę
 • Doświad­cza­nie bogac­twa
  • Stop­niowa ścieżka
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Glo­sa­riusz
 • Adresy ośrod­ków medy­ta­cyj­nych