Szczegóły ebooka

O naturze rzeczy. Współczesne wprowadzenie do buddyzmu

O naturze rzeczy. Współczesne wprowadzenie do buddyzmu

Lama Ole Nydahl

Ebook

Wraz z oświeceniem chwila postrzegania staje się tysiąckrotnie jaśniejsza i bardziej porywająca niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić lub co możemy przeżyć, a doświadczenie radości i inspiracji już nigdy nas nie opuszcza. (fragment)

O naturze rzeczy to książka o prawdziwej naturze otaczających nas zjawisk, a także naszych myśli i uczuć. Zgodnie z buddyjskim poglądem przyczyną cierpienia, którego wszyscy próbujemy uniknąć, nie jest zło, lecz niewiedza. Szczęście natomiast można osiągnąć, opierając swoje działania na mądrości i współczuciu. Lama Ole Nydahl dokładnie wyjaśnia, jak uwolnić się od nawykowych mentalnych wzorców oraz zachowań prowadzących do trudności i dzięki temu uzyskać zdolność do przynoszenia prawdziwego pożytku innym. Książka ta została dotychczas przetłumaczona na blisko trzydzieści języków. Ponadczasowe nauki Buddy o ostatecznej wolności umysłu są najwyraźniej aktualne bez względu na geograficzną szerokość.

Lama Ole Nydahl przed pięćdziesięcioma laty otrzymał pełny przekaz nauk buddyzmu Diamentowej Drogi od 16 Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże zwierzchnika szkoły Kagju, jednej z czterech głównych linii przekazu buddyzmu tybetańskiego. Od tamtej pory Lama Ole na prośbę swego nauczyciela nieprzerwanie rozpowszechnia nauki Buddy na całym świecie. Założył dotychczas około 700 świeckich ośrodków medytacji, działających obecnie pod duchowym przewodnictwem 17 Karmapy Taje Dordże.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Wpro­wa­dze­nie
 • Życie i nauka Buddy
  • Życio­rys Buddy
  • Trzy Drogi
  • Dia­men­towa Droga. Wszyst­kie metody w akcji
 • Podą­ża­nie bud­dyj­ską ścieżką
  • Zasto­so­wa­nie Nauki w życiu
  • Budy­nek nauki
  • Prze­zwy­cię­że­nie wła­snego cier­pie­nia  poziom ego­istów
  • Mądrość i współ­czu­cie dla dobra wszyst­kich  poziom ide­ali­stów
  • Nie­ogra­ni­czona prze­strzeń i radość  poziom jogi­nów
  • Naj­wyż­szy pogląd  Wielka Pie­częć
 • Medy­ta­cje
  • Medy­ta­cja Tęczo­wego Świa­tła
  • Medy­ta­cja na oddech
  • Medy­ta­cja dawa­nia i przyj­mo­wa­nia
  • Medy­ta­cja XVI Kar­mapy
 • Glo­sa­riusz
 • Adresy ośrod­ków medy­ta­cyj­nych
 • Tytuł: O naturze rzeczy. Współczesne wprowadzenie do buddyzmu
 • Autor: Lama Ole Nydahl
 • Tytuł oryginału: Wie die Dinge sind: Eine zeitgemäße Einführung in die Lehre Buddhas
 • Tłumaczenie: Wojtek Tracewski
 • ISBN: 9788381437837, 9788381437837
 • Data wydania: 2021-01-14
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1qbz
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca