Helion


Szczegóły ebooka

 
Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany. Perspektywa kompetencyjna

Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany. Perspektywa kompetencyjna


Jak pokazują badania Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), po przeanalizowaniu 70 min internetowych ofert pracy zamieszczonych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i we wszystkich językach, najbardziej poszukiwaną przez pracodawców umiejętnością jest przystosowywanie się do zmian. Taki wynik stanowi odpowiedź na coraz bardziej burzliwe i nieprzewidywalne otoczenie, w którym funkcjonują współczesne organizacje.

W odróżnieniu od większości opracowań skupiających się na różnych aspektach zarządzania zmianami, autor prezentowanej monografii wychodzi naprzeciw opisanemu wyżej trendowi, koncentrując się na perspektywie pracowników i ich funkcjonowaniu w sytuacji zmiany. W książce Czytelnik znajdzie nie tylko ocenę poziomu gotowości do zmian, jaki prezentują badani pracownicy, lecz także pogłębioną analizę źródeł takiego stanu rzeczy. Przyjęcie perspektywy kompetencyjnej jako elementu metodyki badania pozwoliło na wskazanie mocnych stron i obszarów rozwoju, a te elementy mogą stanowić inspirację dla bezpośrednich przełożonych i menedżerów odpowiadających za rozwój organizacji.

Wstęp  7

 

 1. Wyzwania współczesności – determinanty zmian organizacyjnych                13
  1. Globalizacja jako źródło zmian reguł gry rynkowej     13
  2. Zmiany w sferze technologii           19
  3. Zmiany w sferze zatrudnienia         26

 

 1. Zarządzanie zmianami w organizacji      41
  1. Powszechność zmian organizacyjnych i ich klasyfikacja            41
  2. Przebieg procesu zmian organizacyjnych    54
  3. Człowiek w procesie zmian organizacyjnych               62

 

 1. Kompetencje jako odpowiedź na wyzwania współczesności           71
  1. Zdolności organizacyjne jako źródło elastyczności organizacji                71
  2. Ogólna koncepcja kompetencji pracownika               79
  3. Zintegrowany model kompetencji 87
  4. Funkcjonowanie w sytuacji zmiany jako kompetencja              94

 

 1. Pracownicy w sytuacji zmiany – badania własne 107
  1. Ogólna charakterystyka procesu badawczego            107
  2. Analiza poziomu oceny głównych komponentów badanej kompetencji               114
  3. Analiza poziomu oceny komponentów rozwojowych badanej kompetencji        127

 

Zakończenie       133

Spis literatury    137

Spis rysunków    145

Spis tabel            147

Spis wykresów   149

Aneks  151

Wzór kwestionariusza gotowości do zmian          151

Wzór kwestionariusza opinii eksperckiej              154