Szczegóły ebooka

Co dalej z zarządzaniem?

Co dalej z zarządzaniem?

Grażyna Gierszewska

Ebook

W ślad za zastosowaniami tzw. inteligentnych technologii w przemyśle pojawiają się nowe koncepcje w zarządzaniu publicznym i logistyce społecznej. Można do nich zaliczyć inteligentne miasta (Smart City), inteligentną opiekę zdrowotną (Smart Healthcare), inteligentne budynki (Smart Building), inteligentne pojazdy (Smart Mobility), inteligentną energetykę (Smart Grid), inteligentną administrację (Smart Administration) itd. W wyniku ich zastosowania wszelkie obszary życia społecznego i gospodarczego będą na bieżąco obserwowane i rejestrowane w sposób pozwalający na dogłębną i precyzyjną analizę. Jej skuteczność będzie zależała od umiejętności przefiltrowania wyjątkowo obszernych danych i wyselekcjonowania właściwych. Oznacza to nowe wyzwania dla nauk społecznych, a wśród nich nauk o zarządzaniu.
 
W monografii podjęto próbę wskazania przyszłych wyzwań nauk o zarządzaniu i samej praktyki zarządzania, które odpowiadają specjalizacji naukowej zespołu autorskiego kierowanego przez Profesor Grażynę Gierszewską. Opracowanie jest zaproszeniem do dyskusji nad generalnym wyzwaniem sformułowanym jako „Zarządzanie 4.0” (symbolicznie nawiązując do inicjatywy „Industry 4.0”).

SPIS TREŚCI

Wstęp 9

Wstęp od autorów 13

Rozdział I

Zarządzanie procesowe zorientowane na wiedzę (Agnieszka Bitkowska) 19

Wprowadzenie 19

1. Ewolucja zarządzania procesowego 20

2. Zarządzanie procesowe – perspektywa strategiczna 25

3. Wybrane aspekty zarządzania procesowego opartego na wiedzy 28

Podsumowanie 31

Bibliografia 32

Rozdział II

Czy inteligentne przedsiębiorstwa to już teraźniejszość czy mglista przyszłość?

(Grażyna Gierszewska) 34

Wprowadzenie 34

1. Spryt 37

2. Mądre, a może przemądrzałe 40

3. Apolityczne – bez komentarza 42

4. Rozwojowe 45

5. T jak technologie 54

Podsumowanie 58

Bibliografia 60

Rozdział III Perspektywy rozwoju metod oceny projektów (Tadeusz A. Grzeszczyk) 62

Wstęp 62

1. Ocena projektów 63

2. Metody oceny 65

3. Dane w procesie oceny 68

4. Zastosowanie inteligentnych metod data science 69

Podsumowanie 70

Rozdział IV

Co dalej z rozwiązywaniem konfliktów w organizacji? (Michał Jaksa) 73

Wprowadzenie 73

1. Pojęcie konfliktu i jego składowe 73

2. Przyczyny konfliktów w organizacji 76

3. Koszt konfliktu dla organizacji 82

4. Zmiana postrzegania konfliktu w organizacjach 86

5. Rola interwencji menedżera w sytuacji konfliktowej 92

6. Przykładowe procedury rozwiązywania sporów w organizacji 97

Podsumowanie 103

Bibliografa 104

Rozdział V

Co dalej z zarządzaniem publicznym? (Marek Kisilowski) 106

Wprowadzenie 106

1. Kształtowanie się dyscypliny „zarządzanie publiczne” 108

2. Nowe kierunki w zarządzaniu publicznym 111

3. Perspektywy rozwoju zarządzania publicznego – współzarządzanie publiczne 116

4. Paradygmat zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu publicznym 118

Podsumowanie 122

Bibliografia 123

Rozdział VI

Co dalej z oceną efektywności odpowiedzialnego zarządzania? (Karolina Kitzman) 126

Wstęp 126

1. Metody oceny efektywności odpowiedzialnego zarządzania 127

2. Wskaźnik społecznej stopy wzrostu 129

3. Audyt społeczny 132

Zakończenie 134

Bibliografia 136

Rozdział VII

Jak zarządzać pracownikami wiedzy? Czy znajdziemy na to dobre odpowiedzi?

(Mieczysław Morawski) 138

Wstęp 138

1. Intelektualizacja zarządzania 139

2. Pracownik wiedzy – cechy podstawowe 142

3. Zarządzanie pracownikami wiedzy – pytania i dylematy 144

4. Wnioski dotyczące przyszłości zarządzania 147

Zakończenie 150

Bibliografia 151

Rozdział VIII

Co dalej z rozwojem pracowników? (Małgorzata Sidor-Rządkowska) 152 Wprowadzenie 152

1. Rozwój zawodowy – zadanie organizacji czy zadanie pracownika? 152

2. Dawne a obecne podejście do zagadnień kariery zawodowej 154

3. Współczesne modele karier – czas karierowych surferów 155

4. Przynależność generacyjna jako czynnik różnicujący podejście do rozwoju za­wodowego 157

5. Mentoring i intermentoring szansą na autentyczne wspieranie rozwoju zawodowe­go przedstawicieli różnych pokoleń 160 Miejsce pracy jako środowisko

rozwoju zawodowego 162

6. Employability i personal branding – kluczowe kompetencje współczesnego pra­cownika 165

Podsumowanie 168

Bibliografia 169

Rozdział IX

Co dalej z odpowiedzialnym zarządzaniem? (Marek Seretny) 171

Wprowadzenie 171

1. Jak należy zrozumieć sutainability? 174

2. Aktualność myśli Karola Adamieckiego dotycząca odpowiedzialnego zarządza­nia w drugiej dekadzie XXI wieku 177

3. Motywacje – dlaczego zarządzać odpowiedzialnie? 180

4. Co dalej z odpowiedzialnym zarządzaniem? 188

Podsumowanie 190

Bibliografia 193

Rozdział X

Co dalej z miastami? Drogowskaz dla miast → „SMART” (Olga Sobolewska) 195

Zamiast wstępu. Miasta są ważne 195

1. Smart City – koncepcja – ewolucja pojęcia 195

2. Cały ten spryt, czyli co tworzy Smart City 201

3. Co to znaczy „smart”, jak to mierzyć – ile jest „smart” w city? 203

4. Smart City – marzenie czy rzeczywistość? 207

5. Case study – smart city z prawdziwego zdarzenia 209

6. Polacy nie gęsi 210

Bibliografia 213

Rozdział XI

Perspektywy doskonalenia (Katarzyna Szczepańska) 215

Wstęp 215

1. Pojęcie doskonalenia 215

2. Podejścia do doskonalenia organizacji w naukach o zarządzaniu 219

3. Podejścia do doskonalenia w zarządzaniu jakością 222

Podsumowanie 226

Bibliografia 227

Rozdział XII

Zarządzanie incydentami. Praktyka, zalecenia i wnioski dla kierownictwa (Bo­lesław Szomański) 229

Wprowadzenie 229

1. Normy międzynarodowe i standardy dotyczące zarządzania incydentami 231

2. Przykładowe poważne incydenty z zarządzania bezpieczeństwem informacji i ich konsekwencje 235

3. Najważniejsze incydenty spoza obszaru bezpieczeństwa informacji i ich konse­kwencje 244 Podsumowanie – zarządzanie incydentami jako nowe wyzwanie dla kierownictwa i propozycje rozwiązań 249

Bibliografia 250

Rozdział XIII

Co dalej z modelami biznesowymi? (Tomasz Zieliński) 252

Wprowadzenie 252

1. Istota modeli biznesowych 253

2. Otoczenie przedsiębiorstwa i jego komponenty 254

3. Modele biznesowe w kontekście strategii przedsiębiorstw 260

Podsumowanie 261

Bibliografia 262

 

  • Tytuł: Co dalej z zarządzaniem?
  • Autor: Grażyna Gierszewska
  • ISBN: 978-83-781-4831-9, 9788378148319
  • Data wydania: 2020-08-28
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1qkj
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej