Helion


Szczegóły ebooka

Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy

Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy


W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania działalnością projektową w budownictwie, kluczowe z punktu widzenia zastosowania podejścia efektywnościowego. Omawiany problem badawczy dotyczy doskonalenia wybranych elementów systemów zarządzania wspomagających optymalizację efektywności przedsięwzięć budowlanych z perspektywy ich wykonawcy (przedsiębiorstwa budowlanego). Tego typu obiekty należą do tzw. projektów zewnętrznych, czyli realizowanych przez wykonawcę na specjalne zamówienie podmiotu zewnętrznego – klienta. Autor opracowania ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie praktyka w zakresie analizy, oceny i raportowania efektywności projektów w przedsiębiorstwach budowlanych.

Wprowadzenie 9

1. PROJEKTY W SEKTORZE BUDOWLANYM 19

1.1. Specyfika i typologia projektów i programów budowlanych 19

1.2. Sektor budowlany a gospodarka narodowa 24

1.3. Obszary działalności przedsiębiorstw budowlanych 30

2. ISTOTA I ATRYBUTY EFEKTYWNOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOW­LANYMI 34

2.1. Efektywność projektów w ujęciu zasobowym 34

2.2. Struktury organizacyjne zespołów projektowych – efektywność w ujęciu instytucjo­nalnym 38

2.3. Łańcuch wartości projektów – efektywność w ujęciu procesowym 45

2.4. Modele łańcucha dostaw projektów – efektywność w ujęciu sieciowym 49

2.5. Uwarunkowania zarządzania projektami a efektywność 55

2.6. Standaryzacja w zarządzaniu projektami 58

3. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JAKO OTOCZENIE BLISKIE PROJEKTU 64

3.1. Specyfika przedsiębiorstw – ujęcie procesowe i instytucjonalne 64

3.2. Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwami 68

3.3. Standaryzacja w zarządzaniu portfelem projektów oraz przedsiębiorstwem 70

3.4. Efektywność projektu a strategia przedsiębiorstwa 76

3.5. System informacyjno-decyzyjny przedsiębiorstwa budowlanego 80

3.5.1. Struktura i zadania systemu informacyjno-decyzyjnego 80

3.5.2. Podsystem rachunkowości zarządczej projektów 84

3.5.3. Podsystem rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa 92

3.6. Wnioski i rekomendacje dla dalszych badań empirycznych 95

4. EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 100

4.1. Metoda badawcza 100

4.1.1. Strategia badawcza 100

4.1.2. Obserwacja uczestnicząca 103

4.1.3. Wywiad swobodny mało ukierunkowany 106

4.1.4. Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji 107

4.2. Efektywność jako główne kryterium oceny projektów budowlanych 112

4.3. Zmodyfikowany model łańcucha dostaw projektu budowlanego 118

4.4. Efektywność a cykl życia projektu budowlanego 122

4.4.1. Perspektywy badania efektywności projektów 122

4.4.2. Badanie efektywności a spojrzenie wielowymiarowe 125

4.4.3. Efektywność wykonawcy w fazach identyfikacji i ofertowania 131

4.4.4. Efektywność wykonawcy w fazach realizacji, zakończenia i obsługi gwaran­cyjnej 136

4.5. Efektywność a działalność zespołów projektowych 146

4.6. Wpływ przedsiębiorstwa budowlanego na efektywność projektów 154

4.7. Zarządzanie relacjami z klientem a efektywność projektu 162

4.8. Zarządzanie zamówieniami a efektywność projektu 172

4.9. Dyskusja i wnioski z badań epmirycznych 176

Wnioski i rekomendacje 181

Bibliografia 186

Załącznik 1 198

Załącznik 2 200

Spis rysunków 203

Spis tablic 205