Helion


Szczegóły ebooka

Opowieści Belzebuba dla wnuka. Obiektywnie bezstronna krytyka życia ludzi

Opowieści Belzebuba dla wnuka. Obiektywnie bezstronna krytyka życia ludzi

Opowieści Belzebuba ukazały się po raz pierwszy w tłumaczeniu angielskim w 1950 roku, a oryginalny tekst rosyjski został opublikowany dopiero w 2000 roku. Niniejsze, drugie i poprawione polskie wydanie jest przekładem z języka rosyjskiego i zostało porównane z rękopisami, jak również edycją angielską i francuską.

G. I. Gurdżijew (ok. 18701949) jest twórcą jednej z najbardziej oryginalnych współczesnych koncepcji duchowych. Jego nazwisko otoczone jest fantastyczną legendą. Autor poświęcił wiele lat na poszukiwanie zapomnianej wiedzy, a następnie podjął wyzwanie przekazania jej innym. W swym nauczaniu stosował różne formy przekazu wykłady, taniec, muzykę jednak szczególną wagę przykładał do pisma. Opowieści Belzebuba dla wnuka, rozpoczynają pierwszy z trzech tomów dzieł zatytułowanych Wszystko i rzecz wszelka.

Gurdżijew przedstawia w nich swoje idee w formie opowieści mitycznej, obejmującej dzieje całego wszechświata, podejmuje refleksję nad podstawowym problemem znaczeniem ludzkiego życia. Ta imponująca, alegoryczna przypowieść o powstaniu kosmosu i wszelkich form życia opisuje dzieje różnych cywilizacji. Zawiera wnikliwą krytykę ludzkiej kondycji łagodzoną pełnym empatii poczuciem humoru autora. Niezwykły język książki opiera się wszelkim próbom klasyfikacji.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • WSZYSTKO I RZECZ WSZELKA
 • <em>Życz­liwa rada autora dla czy­tel­nika</em>
 • CZĘŚĆ PIERW­SZA
  • Roz­bu­dze­nie myśli
  • Pro­log: Dla­czego Bel­ze­bub zna­lazł się w naszym ukła­dzie sło­necz­nym
  • Przy­czyna zwłoki w spa­da­niu statku Kar­nak
  • Prawo spa­da­nia
  • Sys­tem Archa­nioła Hari­tona
  • Per­pe­tuum mobile
  • Uświa­do­mie­nie sobie praw­dzi­wej powin­no­ści ist­nie­nio­wej
  • Bez­czelny smar­kacz Has­sin, wnuk Bel­ze­buba, odważa się nazwać ludzi śli­ma­kami
  • Przy­czyna powsta­nia Księ­życa
  • Dla­czego ludzie to nie ludzie
  • Pikantny rys ory­gi­nal­nej psy­chiki ludzi
  • Pierw­sze wark­nię­cie
  • Dla­czego w rozu­mie ludzi fan­ta­zja może być wzięta za rze­czy­wi­stość
  • Otwar­cie się per­spek­tyw, które nie obie­cują niczego spe­cjal­nie weso­łego
  • Pierw­sze zstą­pie­nie Bel­ze­buba na pla­netę Zie­mia
  • Względ­ność poję­cia czasu
  • Arcy­ab­surd: Według twier­dze­nia Bel­ze­buba oka­zuje się, że nasze słońce ani nie świeci, ani nie grzeje
  • Arcy­fan­ta­zja
  • Opo­wieść Bel­ze­buba o jego dru­gim zstą­pie­niu na pla­netę Zie­mia
  • Trzeci przy­lot Bel­ze­buba na pla­netę Zie­mia
  • Pierw­sza wizyta Bel­ze­buba w Indiach
  • Bel­ze­bub po raz pierw­szy w Tybe­cie
  • Czwarty oso­bi­sty pobyt Bel­ze­buba na pla­ne­cie Zie­mia
  • Bel­ze­bub przy­la­tuje na pla­netę Zie­mia po raz piąty
  • Prze­święty Asziata Szy­je­masz, z Góry posłany na Zie­mię
  • Lego­mo­nizm poświę­cony roz­wa­ża­niom Prze­świę­tego Asziaty Szy­je­ma­sza pod tytu­łem Groza sytu­acji
  • Jaki tryb egzy­sten­cji stwo­rzył dla ludzi Prze­święty Asziata Szy­je­masz
  • Główny wino­wajca uni­ce­stwie­nia wszyst­kich prze­świę­tych tru­dów Asziaty Szy­je­ma­sza
  • Płody sta­ro­żyt­nych cywi­li­za­cji i kwiaty tej współ­cze­snej
  • Sztuka
 • CZĘŚĆ DRUGA
  • Szó­sty i ostatni pobyt Bel­ze­buba na powierzchni naszej Ziemi
  • Hip­no­tyzm
  • Bel­ze­bub jako zawo­dowy hip­no­ty­zer
  • Bel­ze­bub w Rosji
  • Zmiana wyzna­czo­nego kursu spa­da­nia mię­dzy­ukła­do­wego statku Kar­nak
  • Odro­binę wię­cej o Niem­cach
  • Fran­cja
  • Reli­gia
  • Święta pla­neta Czy­ściec
  • Opo­wieść Bel­ze­buba o tym, jak ludzie się dowia­dy­wali i na nowo zapo­mi­nali o pod­sta­wo­wym świa­to­wym pra­wie Hep­ta­pa­ra­par­szy­noch
 • CZĘŚĆ TRZE­CIA
  • Buchar­ski der­wisz Hadżi-Aswac-Truw
  • Bel­ze­bub w Ame­ryce
  • Pogląd Bel­ze­buba na pro­ces okre­so­wego wza­jem­nego uni­ce­stwia­nia się ludzi
  • Zda­niem Bel­ze­buba poję­cie, jakie ludzie sobie wyro­bili o spra­wie­dli­wo­ści, jest dla nich samych, w sen­sie obiek­tyw­nym, prze­klętą ułudą
  • Zda­niem Bel­ze­buba fakt, że ludzie czer­pią z Przy­rody elek­trycz­ność i nisz­czą ją pod­czas użyt­ko­wa­nia, to jedna z głów­nych przy­czyn skró­ce­nia się dłu­go­ści ich życia
  • Bel­ze­bub wyja­śnia wnu­kowi zna­cze­nie formy oraz kolej­no­ści, w jakiej posta­no­wił przed­sta­wić infor­ma­cje doty­czące ludzi
  • Zgodny z pra­wem rezul­tat bez­stron­nego myśle­nia
  • Od autora
 • Przy­pisy koń­cowe

 • Tytuł: Opowieści Belzebuba dla wnuka. Obiektywnie bezstronna krytyka życia ludzi
 • Autor: Georgij Iwanowicz Gurdżijew
 • Tytuł oryginału:
 • Tłumaczenie: Magdalena Złotowska
 • ISBN Ebooka: 9788381439282, 9788381439282
 • Data wydania ebooka: 2021-02-05
 • Identyfikator pozycji: e_1uok
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca