Helion


Szczegóły ebooka

Niezawodność i bezpieczeństwo

Niezawodność i bezpieczeństwo


Książka jest adresowana do studentów uczelni technicznych, w tym przede wszystkim wydziałów mechanicznych. Przedstawiono w niej podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności: modelowanie i analizę niezawodności obiektów technicznych i człowieka, modelowanie strat i zagrożeń, metody statystyczne i eksperckie szacowania niezawodności i strat, ilościową i jakościową analizę ryzyka, ryzyko związane z działalnością czynników szkodliwych oraz metody badania wypadków.

Przedmowa 5

1. WSTĘP 7

  1. DANE STATYSTYCZNE O STRATACH POWODOWANYCH PRZEZ PROCESY I ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE 11

3. WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI 35

4. PODSTAWOWE POJĘCIA I MIARY W OBSZARZE PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃ- STWA 45

4.1. Podstawowe pojęcia 45

4.2. Miary ryzyka 53

4.3. Związki miar ryzyka z miarami niezawodności i zagrożenia 62

5. OGÓLNA KONCEPCJA MODELU RYZYKA 67

6. PODSTAWY MODELOWANIA NIEZAWODNOŚCI 76

6.1. Podstawowe pojęcia i miary w obszarze problematyki niezawodności 76

6.2. Struktura niezawodnościowa obiektu 96

6.3. Modelowanie zjawisk prowadzących do niesprawności 114

6.4. Niezawodność elementu urządzenia mechanicznego a współczynnik bezpieczeństwa 125

6.5. Niezawodność człowieka 132

6.6. Metody statystyczne szacowania niezawodności 139

6.7. Metody eksperckie szacowania niezawodności 146

7. MODELOWANIE STRAT I ZAGROŻEŃ 157

7.1. Procesy powstawania strat 157

7.2. Podstawy mierzenia i modelowania indywidualnych strat ludzkich 159

7.3. Podstawy mierzenia i modelowania zbiorowych strat ludzkich 166

7.4. Podstawy mierzenia i modelowania strat finansowych 167

7.5. Określanie miar zagrożeń 170

7.6. Metody statystyczne szacowania strat 175

7.7. Metody eksperckie szacowania strat 179

7.8. Metoda probitowa szacowania strat 180

8. METODY DRZEWWANALIZACH RYZYKA 184

8.1. Metoda drzewa niesprawności 184

8.2. Metoda drzewa zdarzeń 193

9. ILOŚCIOWE SZACOWANIE I ANALIZA RYZYKA 201

9.1. Ogólna charakterystyka metod analizy ryzyka 201

9.2. Zasady i procedura przeprowadzania analizy ryzyka metodą probabilistyczną 205

9.3. Metody statystyczne szacowania ryzyka 227

10. JAKOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA 241

10.1. Wprowadzenie 241

10.2. Metody matrycowe analizy ryzyka 242

10.3. Metody wskaźnikowe analizy ryzyka 244

11. RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH 249

12. METODY BADAŃ WYPADKÓW 255

Bibliografia 263