Szczegóły ebooka

Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP

Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP

Wojciech Werpachowski

Ebook

Kluczową rolę w gospodarce narodowej odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Znaczący udział takich firm w produkcie krajowym stawia przed nimi poważne zadania związane z konkurencyjnością i innowacyjnością. Monografia porusza ważne problemy związane z efektywnością i produktywnością polskich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, odzieżowym i poligraficznym. Opracowanie może być wykorzystywane we wszystkich uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku Zarządzanie Produkcją.

Wstęp 9

Rozdział 1 DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ FIRMĄ (Wojciech Werpachowski) 11

1.1. Początkowa faza doskonalenia firmy 11

1.2. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania 11

1.3. Wykorzystanie instrumentów zarządzania jakością 12

1.3.1. Filozofie zarządzania 12

1.3.2. Metody zarządzania 12

1.3.3. Narzędzia zarządzania 15

1.4. Realizacja procesów ciągłego doskonalenia 15

Rozdział 2 FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI (Dorota Wolak, Wojciech Werpachowski) 22

2.1. Zadania i działalność gospodarcza firm 23

2.2. Maksymalizacja zysku (korzyści dla firmy) 25

2.3. Obniżanie kosztów 26

2.4. Optymalizowanie poziomu jakości wyrobów i usług 27

2.5. Spełnianie wymagań europejskich w zakresie jakości 27

2.6. Dążenie firmy do doskonałości 28

2.7. Wdrażanie filozofii doskonalenia (Total Quality Management) 29

Bibliografia 30

Rozdział 3 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA (Maria Kukurba) 31

3.1. Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy 35

3.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 37

3.3. Drzewo wartości 42

3.4. Mierniki wartości 45

3.5. Zarządzanie wartością a struktura wynagrodzeń menedżerów 49

3.6. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w Thyssen Krupp Group 52

Podsumowanie 56

Rozdział 4 WYBRANE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

(Jolanta Korkosz-Gębska) 57

4.1. Przegląd wybranych poglądów na odpowiedzialność biznesu 58

4.2. Normy i standardy SOB 62

4.3. Strategie przedsiębiorstw wobec SOB 65

4.4. Cykl PDCA we wdrażaniu idei SOB 67

4.5. Szanse i zagrożenia we wdrażaniu idei SOB 68

4.6. Przykłady dobrych praktyk SOB w MŚP 71

Bibliografia 76

Rozdział 5 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ZMIANAMI (Emilia Błońska) 78

5.1. Podejście systemowe w doskonaleniu jakości wyrobów i usług 80

5.2. Innowacje systemowe w zakresie zarządzania firmą 82

5.3. Podejście procesowe w doskonaleniu jakości wyrobów i usług 84

5.4. Ciągłe doskonalenie 90

5.5. Total Quality Management (TQM) 91

5.6. Europejski Model Doskonałości (EFQM) 93

5.7. Zrównoważona produkcja przedsiębiorstw z sektora MŚP 95

5.8. Efektywność energetyczna 97

5.9. Filozofia KAIZEN i metoda Poka – Yoke 98

Rozdział 6 CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MŚP (Krzysztof Krystosiak, Dorota Wolak, Anna Żmijewska) 100

6.1. Identyfikacja branży opakowaniowej w Polsce 100

6.2. Identyfikacja branży spożywczej w Polsce 104

6.3. Identyfikacja branży odzieżowej w Polsce 106

6.4. Rynek odzieżowy w Polsce 113

6.5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw odzieżowych 115

Rozdział 7 WEWNĘTRZNE OGRANICZENIA ROZWOJU SEKTORÓW (Anna Żmijewska) 117

7.1. Ograniczenia w sektorze spożywczym 117

7.2. Uwarunkowania prawne związane z rozwojem MŚP 118

7.3. Pozycja przedsiębiorstw MŚP w procesie rozwoju 121

7.4. Czynniki stymulujące rozwój sektora spożywczego 121

Podsumowanie 123

Bibliografia 123

Rozdział 8 JAKOŚĆ WIZUALNA W PRZEMYŚLE POLIGRAFICZNYM (Katarzyna Kołomańska) 124

8.1. Paradygmat jakości wizualnej 126

8.2. Domena jakości wizualnej 126

8.3. Zarządzanie wizualne 128

8.4. Eksploatacja otoczenia wizualnego w poligrafii 132

8.5. Definicja i funkcje warstwy wizualnej w poligrafii 136

8.6. Ocena poziomu jakości wizualnej jako element oceny 138

8.7. Przemysł poligraficzny jako element sterowania jakością 143

8.8. Zalety wykorzystania zarządzania jakością wizualną 146

8.9. Poprawa jakości wizualnej w poligrafii 146

Wnioski 147

Podsumowanie 148

Bibliografia 148

Rozdział 9 ANALIZA PROBLEMÓW DRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO (Krzysztof Krystosiak) 150

9.1. Identyfikacja branży opakowaniowej w Polsce 151

9.1.1. Polska poligrafia na tle Europy 152

9.1.2. Obecna sytuacja przedsiębiorstw poligraficznych 152

9.1.3. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw branży opakowaniowej 153

9.2. Analiza problemów jakościowych w drukarni 154

9.2.1. Analiza przyczyn źródłowych 157

9.3. Analiza anova dla procesu reklamacji 160

9.3.1. Warunki stosowalności jednoczynnikowej analizy wariancji 161

9.3.2. Zarządzanie reklamacjami 161

9.3.3. Metodyka oraz wyniki badań 162

Bibliografia 166

Rozdział 10 WDRAŻANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MŚP

(Jan Lipiak, Dorota Wolak) 167

10.1. Zastosowanie praktycznych rozwiązań informatycznych 167

10.2. Identyfikowanie potrzeb i wymagań klienta 168

10.3. Systemy wspomagające zarządzanie firmy odzieżowej 169

10.4. System wspomagający zarządzanie firmą poligraficzną 171

10.5. Kolejność działań o charakterze inwestycyjnym 171

Rozdział 11 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI (Aldona Kluczek) 173

11.1. Efektywność energetyczna w świetle przepisów prawnych 176

11.2. Efektywność energetyczna w otoczeniu przemysłowym 179

11.3. Istota audytu energetycznego 182

11.4. Etapy audytu energetycznego i jego ocena 185

11.5. Energochłonność amerykańskich zakładów przemysłowych 186

11.6. Bariery we wdrażaniu polityki efektywności energetycznej 191

Podsumowanie 193

Bibliografia 195

  • Tytuł: Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP
  • Autor: Wojciech Werpachowski
  • ISBN: 978-83-781-4782-4, 9788378147824
  • Data wydania: 2020-11-18
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1vds
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej