Szczegóły ebooka

Trauma i pamięć. Mózg i ciało w poszukiwaniu autentycznej przeszłości

Trauma i pamięć. Mózg i ciało w poszukiwaniu autentycznej przeszłości

Peter A. Levine

Ebook

Peter A. Levine, twórca metody Doświadczania Somatycznego, mierzy się z jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii W terapii traumy czy możemy ufać własnym wspomnieniom? Według niektórych badaczy wspomnienia traumatycznych wydarzeń nie są wiarygodne i nie ma z nich żadnego pożytku; inni natomiast podkreślają ich kluczowe znaczenie w zrozumieniu tego, co nas spotkało.

Dr Levine przekonuje, że każda ze stron ma trochę racji. Choć wspomnieniom można zaufać, najbardziej wartościowe w terapii są te, które początkowo uznajemy za najmniej wiarygodne. Autor proponuje skupić się na pamięci ciała, przeważnie niedostępnej dla naszej świadomości.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie zależności między przeszłością a teraźniejszością oraz między mózgiem a ciałem. W ten sposób będziemy mogli przeformułować nasz stosunek do traumy, której doświadczyliśmy.

Książka Trauma i pamięć przeznaczona jest zarówno dla terapeutów, jak i dla osób, które przeżyły traumę. Stanowi przełomowe spojrzenie na to, jak powstają wspomnienia i jak duży jest ich wpływ na stan naszej psychiki i samopoczucia.

W serii Terapia Traumy autorstwa Petera A. Levina ukazały się dotychczas:

 • Głos wnętrza. Jak ciało uwalnia się od traumy i odzyskuje zdrowie
 • Uleczyć traumę
 • Obudźcie tygrysa
 • Uwolnić się od bólu. Program leczenia bólu oparty na świadomości ciała
 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Mapa terenu
  • Tyra­nia prze­szło­ści
 • Pamięć: dar i prze­kleń­stwo
  • Ilu­zja pamięci
  • Spa­cer ścieżką pamięci
  • Pamięć traumy
  • Patrzeć wstecz
  • Wojny o pamięć: prawda o fał­szy­wych wspo­mnie­niach, fał­szy­wość praw­dzi­wych wspo­mnień i nie­święty Graal wyma­zy­wa­nia pamięci
  • Beth
 • Mate­ria pamięci
  • Pamięć jawna: dekla­ra­tywna i epi­zo­dyczna
  • Pamięć o tym, co było
  • Pamięć nie­jawna: emo­cjo­nalna i pro­ce­du­ralna
  • Emo­cjo­nalny ster
  • Skąd wiesz, ile wiem o tym, co wiem o tobie
 • Pamięć pro­ce­du­ralna
  • Arnold i ja
  • David, porzu­cony na wyspie
 • Emo­cje, pamięć pro­ce­du­ralna i struk­tura traumy
  • Przy­ja­ciel czy wróg?
  • Błąd fał­szy­wego alarmu
  • Rene­go­cjo­wa­nie
  • Model SIBAM
   • <strong>Dozna­nia</strong> <em>(Sen­sa­tions)</em>
   • <strong>Obrazy</strong> <em>(Ima­ges)</em>
   • <strong>Zacho­wa­nia</strong> <em>(Beha­viors)</em>
   • <strong>Afekty</strong> <em>(Affects)</em>
   • <strong>Zna­cze­nia</strong> <em>(Meanings)</em>
   • <strong>Uży­cie metody SIBAM. Stu­dium przy­padku</strong>
 • Dwa stu­dia przy­padku. Bli­skie spo­tka­nie
  • Mały Jack
   • <strong>Odbu­do­wa­nie więzi: spo­tka­nie matki i dziecka</strong>
   • <strong>Wizyta kon­tro­lna Jacka</strong>
  • Ray  ule­czyć wojnę wewnątrz
   • <strong>Pro­log</strong>
   • <strong>Sesja 1</strong>
   • <strong>Sesja 3</strong>
   • <strong>Sesja 5</strong>
   • <strong>Dys­ku­sja wokół metod</strong>
  • Ray. Epi­log
 • Pułapka praw­dzi­wo­ści i kło­pot z fał­szy­wymi wspo­mnie­niami
  • Pułapka praw­dzi­wo­ści
  • O mani­pu­lo­wa­niu pamię­cią
  • Wyj­ście z czar­nej dziury traumy
  • Wyzna­nie nie w porę
 • Podróż boha­tera
  • Pedro
  • O woli wytrwa­nia
  • Wyspa, aMCC i eks­taza  duchowa strona trans­for­ma­cji traumy
 • Mole­kuły pamięci
  • Alche­mia pamięci
  • Zna­cze­nie wła­ści­wego momentu dla tera­pii. Pod­su­mo­wa­nie
  • Różne spo­soby wspo­mi­na­nia i ich impli­ka­cje kli­niczne
   • <strong>Ponowne prze­ży­wa­nie</strong> <em>(reli­ving)</em>
   • <strong>Kaso­wa­nie pamięci</strong>
   • <strong>Rene­go­cja­cja</strong> <em>(podej­ścia natu­ra­li­styczne)</em>
  • Prze­szła, teraź­niej­sza i przy­szła zmien­ność pamięci
  • Wyma­zy­wa­nie wspo­mnień  opo­wieść głupca?
 • Trauma mię­dzy­po­ko­le­niowa. Nawie­dze­nia
  • Jak daleko w cza­sie i prze­strzeni
  • Wewnętrzna wie­dza poko­leń
 • Posło­wie
 • Podzię­ko­wa­nia
 • O auto­rze
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Trauma i pamięć. Mózg i ciało w poszukiwaniu autentycznej przeszłości
 • Autor: Peter A. Levine
 • Tytuł oryginału: Trauma and memory
 • Tłumaczenie: Maria Reimann
 • ISBN: 9788381433938, 9788381433938
 • Data wydania: 2020-12-03
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1w45
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca