Helion


Szczegóły ebooka

Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego

Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego


Redakcja naukowa Paweł Poławski, Dariusz Zalewski

Stosownie do znanego w socjologii podziału na funkcje jawne i ukryte możemy stwierdzić, że jawnym celem niniejszej publikacji jest uhonorowanie siedemdziesiątej rocznicy urodzin i bogatego dorobku naukowego Profesora Kazimierza W. Frieskego, celem zaś ukrytym, nie mniej ważnym, wykorzystanie okazji do interdyscyplinarnego dyskursu wokół bieżących problemów życia zbiorowego z uwzględnieniem różnych metod i punktów widzenia składających się na wieloparadygmatyczność ujęcia rzeczywistości społecznej. Biorąc pod uwagę, że ostatnią pasją badawczą Jubilata jest „socjologia demaskatorska” (rozumiana nie jako wyodrębniony obszar badawczy, ale jako oparte na nonkonformizmie naukowym podejście do obowiązujących, uznawanych za oczywiste sposobów objaśniania rzeczywistości społecznej), wyrażamy nadzieję, że zebrane teksty będą inspirować do pokazywania realiów społecznych z różnych punktów widzenia, niekoniecznie zgodnych z obowiązującymi i modnymi paradygmatami ich opisu.

Spis treści

Od Redaktorów / 11

Andrzej Kojder: Kto jest klasykiem w socjologii? / 13
Bibliografia /30

Problemy społeczne i ich diagnoza

Jerzy Kwaśniewski: Diagnozowanie i profilaktyka problemów społecznych w społecznościach lokalnych / 33
Funkcje diagnoz / 35
Ograniczenia metodologiczne / 39
Ograniczenia teoretyczne i poznawcze / 42
Inne ograniczenia użyteczności diagnoz / 44
Diagnoza a profilaktyka społeczna / 45
Związki profilaktyki z różnymi strategiami polityki społecznej / 47
Kreatywna profilaktyka społeczna / 50
Ograniczenia / 52
Bibliografia / 54

Władza i demokracja w gospodarce

Witold Morawski: Półwiecze demokracji przemysłowej w Polsce. Lekcje gniewu, nadziei i rozczarowania / 56
Myśl kierunkowa rozczarowań / 56
Lekcja pierwsza. W trójkącie społeczeństwo–gospodarka–polityka /58
Lekcja druga. Od demokracji przemysłowej do demokracji politycznej / 59
Lekcja trzecia. Tylko konfiguracja czynników strukturalnych i agencyjnych mogła przynieść zmianę systemu /61
Lekcja czwarta. „Życie na niby” — tak, ale tylko wtedy, kiedy to konieczne / 63
Lekcja piąta. Ruch społeczny → biznes → oszustwo / 66
Lekcja szósta. Czy rozwój zależny jest naszym przeznaczeniem? / 68
Bibliografia / 70
 
Monika Abucewicz: Władza korporacji i władza demokracji — wpływ politycznej aktywności biznesu (corporate political activity) na podejmowanie decyzji publicznych / 73
Dwa rodzaje władzy korporacji / 74
Polityczna aktywność korporacji (corporate political activity) /75
Uwagi końcowe / 93
Bibliografia / 94
 
Zbiorowe stosunki pracy
 
Marek Bednarski: Szara strefa a drobna przedsiębiorczość / 96
Szara strefa — problemy definicyjne / 96
Szara strefa w sektorze MŚP — mechanizm ekonomiczny / 101
Wykluczenie społeczne a przedsiębiorczość nieoficjalna / 110
Uwagi końcowe / 114
Bibliografia / 115
 
Zenon Wiśniewski: Ewolucja stosunków pracy w warunkach globalizacji /118
Instytucjonalne aspekty rynków pracy / 119
Czy kończy się era pracy? / 122
Rynki pracy na rozdrożu — elastyczność i prekariat / 124
W kierunku rynków pracy o bardziej ludzkim obliczu / 127
Bibliografia / 130
 
Piotr Ostrowski: „Tego pojęcia nie używam”. Dyskurs wokół umów śmieciowych w Polsce / 132
Bibliografia / 144
 
Rynek pracy i edukacja — wyzwania i problemy
 
Elżbieta Kryńska: Bierność zawodowa młodzieży. Przymus czy dobrowolność? /146
Wprowadzenie, czyli trochę o młodzieży / 146
Ujęcie tradycyjne, czyli od szkoły do aktywności zawodowej / 147
Ujęcie nietradycyjnie, czyli niekoniecznie i nie zawsze praca zawodowa / 155
Uwagi końcowe / 166
Bibliografia / 167
 
Marta Zahorska: UZM (uczniowie zagrożeni marginalizacją) jako kukułcze jajo polskiego systemu edukacyjnego / 170
Uczniowie zagrożeni marginalizacją / 170
Społeczne konsekwencje działania systemów szkolnych. Mobilność, reprodukcja czy… marginalizacja / 172
„Odpad” szkolny / 177
Gimnazja w Centrach Kształcenia Ustawicznego w Warszawie. Relacja z badań /179
Wykluczeni / 192
Bibliografia / 196
 
Wiesława Kozek: Walka z biedą i jej postrzeganie w kontekście kulturowym. Przypadek Radomia na tle wybranych miast europejskich / 198
Radom i cechy wspólne badanych miast / 203
Walka z negatywnymi skutkami deindustrializacji. Polityka walki z biedą / 206
Kultura wiele wyjaśnia? / 213
Uwagi końcowe / 216
Bibliografia / 218
 
Anna Kiersztyn: Pomiar niepewności czy niepewność pomiaru. O kłopotach z pojęciem prekariatu / 221
Jak zmierzyć niepewność zatrudnienia? / 222
Niepewność i konstruowanie rzeczywistości / 228
Strategie adaptacji wśród polskich prekariuszy / 233
Uwagi końcowe /246
Bibliografia / 248
 
Mateusz Trochymiak: Czarowanie efektami uczenia się. Demistyfikacja systemu ram kwalifikacji / 251
Wspólny język dla rynku pracy / 252
Magia kwalifikacji / 256
Opisać, zaklasyfikować, kontrolować / 263
Nowe metody regulacji /265
Uwagi końcowe / 271
Bibliografia / 272

Polityka społeczna i sposoby jej realizacji

Ryszard Bugaj: W poszukiwaniu modelu zabezpieczenia na starość / 276
Państwo przyjmuje odpowiedzialność za sytuację ludzi starych / 276
Zróżnicowanie publicznych systemów zabezpieczenia na starość / 279
Polskie ubezpieczenia przed „wielką reformą” / 282
Kształtowanie programu reformy / 284
Reforma w praktyce. Rosnący krytycyzm / 289
Korekty programu reformy / 294
Potrzeba dalszych zmian / 295
Bibliografia / 302
 
Bożena Balcerzak-Paradowska: Zawiłości polskiej polityki (pro?)rodzinnej /303
Niekonsekwencje w formułowaniu celów /304
Niestabilność instrumentów / 309
Niejasność — kogo wspieramy? / 311
Wątpliwości. Komu pomagamy? / 317
Wątpliwości co do zasadności uprzywilejowania niektórych grup beneficjentów /323
Uwagi końcowe / 325
Bibliografia / 327
 
Paweł Poławski: Warunkowość, sankcje socjalne i aktywizacja w pomocy społecznej / 329
Kontekst. Aktywizacja i warunkowość we współczesnym państwie opiekuńczym / 329
Warunkowość i praca socjalna / 334
Struktura i surowość sankcji / 337
Ograniczenia warunkowości — przykład kontraktu socjalnego / 345
Bibliografia / 352
 
Ryszard Szarfenberg: Aktywna polityka społeczna w czworokącie dobrobytu / 354
Ramy teoretyczne — czworokąt dobrobytu / 356
Przejścia „do” i „od” w czworokącie dobrobytu / 357
Przejścia „od” z uwzględnieniem kierunku / 359
Aktywna polityka społeczna — dwie interpretacje / 365
Uwagi końcowe / 370
Bibliografia / 371
 
Dariusz Zalewski: Kilka refleksji o dobrej i złej zmianie / 374
Lata dziewięćdziesiąte. Dekada zmian systemowych / 379
O naturze zmian inkrementalnych w kontekście polskich reform końca lat dziewięćdziesiątych / 386
Inkrementalizm, którego nam zabrakło i wciąż brakuje / 396
Bibliografia / 407

*

Indeks osób / 412
Notka biograficzna Kazimierza W. Frieskego / 423
Wykaz publikacji Kazimierza W. Frieskego / 425
Contents /434

  • Tytuły: Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego
  • Autor: Paweł Poławski, Dariusz Zalewski, redakcja naukowa
  • ISBN Ebooka: 978-83-660-5634-3, 9788366056343
  • Data wydania: 2020-12-17
  • Identyfikator pozycji: e_1wed
  • Kategorie:
  • Wydawca: Oficyna Naukowa