Helion


Szczegóły ebooka

Oszczędność, praca, solidarność. Wybór pism

Oszczędność, praca, solidarność. Wybór pism


Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Remigiusz Okraska

W 155 rocznicę urodzin twórcy jednej z największych inicjatyw spółdzielczych w dziejach Polski oddajemy w Państwa ręce pierwszy w historii zbiór tekstów Franciszka Stefczyka. Książka zawiera pięć jego najważniejszych rozpraw z lat 1890-1925 i obejmuje w zasadzie cały okres aktywności publicznej ich autora. Są to teksty dotyczące spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej, kooperacji w rolnictwie, dziejów polskiej spółdzielczości oraz Spółdzielczego Instytutu Naukowego. Poprzedzone są przedmową ukazującą dorobek ich autora oraz jego poglądy i wizje społeczne.

Spis treści

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Czyny i idee Franciszka Stefczyka (Remigiusz Okraska) / VII

O spółkach systemu Raiffeisena / 3

Wstęp / 3

I. Geneza spółek systemu Raiffeisena / 10

II. Zasady i organizacja spółek systemu Raiffeisena / 15

III. Centralne kasy i patronaty spółek raiffeisenowskich / 61

IV. Statystyka i rezultaty działalności spółek raiffeisenowskich / 69

W Niemczech / 69

W innych krajach / 104

V. Czy system Raiffeisena ma warunki powodzenia w Galicji? / 13

Zadania spółdzielczości rolniczej w dobie obecnej / 14

Stanowisko spółdzielczości w rolnictwie / 15

Początki i ogólne warunki rozwoju spółdzielczości w Polsce 169

Początki rozwoju spółdzielczości w Polsce (pierwszy okres — do roku 1863) / 169

Rozwój ruchu spółdzielczego w Polsce aż do wybuchu wielkiej wojny

(1863–1914) / 176

I. Zabór pruski / 179

II. Zabór austriacki / 194

III. Zabór rosyjski / 213

Spółdzielczy Instytut Naukowy jako doniosła potrzeba narodu i ludu polskiego / 217

I. Potrzeba Instytutu / 217

II. Urządzenia i sposoby działania Instytutu / 219

III. Organizacja i finansowe podstawy Instytutu / 222

IV. Konkluzje i odezwa / 226

 

Indeks osób / 229

Noty bibliograficzne / 232

Bibliografia /234

Wybrana bibliografia podmiotowa /234

Wybrana bibliografia przedmiotowa / 236

 

Noty bibliograficzne

O spółkach systemu Raiffeisena— pierwodruk jako osobna publikacja: w Krakowie w drukarni „Czasu” Fr. Kulczyckiego i spółki pod zarządem J. Łakocińskiego, 1890. Adnotacja: Osobne odbicie z „Przeglądu Polskiego” — nakładem autora. Pierwodruk w ogóle: „Przegląd Polski”, tom 96, kwiecień– –maj–czerwiec 1890 roku, dokończenie w tomie 97, lipiec–sierpień–wrzesień 1890 roku. W niniejszym wznowieniu tekstu pominięto trzystronicowy „Dodatek” zawierający podstawowe informacje biograficzne o Fryderyku Wilhelmie Raiffeisenie.

Zadania spółdzielczości rolniczej w dobie obecnej— pierwodruk w postaci broszury: Związek Rewizyjny Polskich Spółdzielni Rolniczych, Warszawa 1921. Na pierwszej stronie tekstu adnotacja: „Referat dr. Franciszka Stefczyka, wygłoszony na Walnym Zgromadzeniu Związku Rewizyjnego polskich stowarzyszeń rolniczych w Warszawie, w dniu 27 kwietnia 1921 r.”.

Stanowisko spółdzielczości w rolnictwie— pierwodruk w postaci broszury: Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów–Kraków–Warszawa–Wilno–Katowice–Toruń, brak daty wydania; źródła bio- i bibliograficzne datują pierwsze wydanie na rok 1924, a drugie na 1926. Broszura stanowi zapis referatu wygłoszonego 17 czerwca 1924 roku na I Polskim Kongresie Rolniczym w Warszawie. 

Początki i ogólne warunki rozwoju spółdzielczości w Polsce— pierwodruk w postaci książkowej: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Krakowie, Kraków 1925, z przedmową dr. Franciszka Bujaka. Pośmiertne wydanie nieukończonej rozprawy F. Stefczyka, przygotowane na potrzeby pierwotnej edycji na podstawie rękopisów autora. W niniejszym wznowieniu tekstu pominięto sześciostronicowy „Dodatek” zawierający nieco odmienną, choć w znacznej części identyczną wersję części I i II rozprawy F. Stefczyka. W niniejszym przedruku pozostawiono zawarte w pierwotnym wydaniu adnotacje o nieukończonych częściach i fragmentach rozprawy. Książkę przygotowywał autor z okazji Międzynarodowej Wystawy Spółdzielczej i Międzynarodowego Kongresu Spółdzielczego w Gandawie.

Spółdzielczy Instytut Naukowy jako doniosła potrzeba narodu i ludu polskiego — pierwodruk w postaci broszury jako Współdzielczy Instytut Naukowy jako doniosła potrzeba narodu i ludu polskiego, Czcionkami Drukarni Związkowej w Krakowie, ul. Mikołajska 13, pod zarządem A. Szyjewskiego,1918. Adnotacja: Odbitka z „Tygodnika Rolniczego”. Nie udało się ustalić szczegółów(data, numer) pierwodruku tekstu w „Tygodniku Rolniczym”. Tekst broszury stanowi rozwinięcie tez wygłoszonych przez autora w lutym 1918 roku w Lublinie na zjeździe liderów polskiego ruchu spółdzielczego.