Helion


Szczegóły ebooka

Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej

Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej


Książka wpisuje się w nurt prac poświęconych terminologiom różnych dziedzin. Przedmiotem badań są wybrane działy polskiej i francuskiej terminologii inżynierii biomedycznej. Przyjmując szeroką perspektywę badań, autorka analizuje terminologię biomedyczną z różnych punktów widzenia: słowotwórczego, terminologicznego i ontologicznego, semantycznego, kognitywnego, analizy tekstu oraz socjoterminologicznego. Ukazuje, jakie mechanizmy terminotwórcze są wykorzystywane – w sposób świadomy lub nie – przez użytkowników danego języka specjalistycznego, i porównuje tendencje panujące w językach należących do dwóch odmiennych obszarów kulturowych i cywilizacyjnych. Analiza zgromadzonych terminów pozwoliła również autorce na ukazanie pewnych nowych i ciekawych zjawisk językowych zachodzących we współczesnej nauce, związanych m.in. z interdyscyplinarnością inżynierii biomedycznej.

Kaja Gostkowska – absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Translatologii na wrocławskiej Romanistyce. Jej zainteresowania naukowe obejmują terminologię pojmowaną jako odrębna dyscyplina naukowa oraz terminologie różnych dziedzin nauki.

Spis treści

 

Wstęp / 9

1. Terminologia jako dyscyplina badawcza / 9
2. Badania nad terminologią w języku polskim i francuskim / 11
2.1. Status polszczyzny i francuszczyzny / 11
2.2. Stan badań terminologicznych w zarysie / 12
3. Inżynieria biomedyczna / 15
3.1. Zakres badań inżynierii biomedycznej / 15
3.2. Biomechanika i biomateriały / 17
4. Interdyscyplinarny charakter inżynierii biomedycznej / 20
4.1. Kształtowanie się języka interdyscyplinarnego obszaru badań / 20
4.2. Zagadnienie dziedziny w badaniach terminologicznych / 23
4.3. Interdyscyplinarny obszar badań / 23
5. Cel pracy. Struktura pracy. Materiał badawczy / 25
 

I. Terminologia biomedyczna. Ujęcie formalne  / 29

1. Wstęp / 29
2. Przegląd wybranych klasyfikacji mechanizmów tworzenia nowych słów / 31
2.1. Wybrane klasyfikacje z literatury polskojęzycznej / 32
2.2. Wybrane klasyfikacje z literatury francuskojęzycznej / 43
2.3. Podział mechanizmów tworzenia nowych słów przyjęty do analizy terminologii biomedycznej / 61
3. Analiza formalna polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej / 64
3.1. Matryce zewnątrzjęzykowe / 64
3.2. Matryce wewnątrzjęzykowe / 74
4. Podsumowanie / 104

 

II. Terminologia biomedyczna. Ujęcie pojęciowe i semantyczne / 106

1. Wstęp / 106
2. Przegląd wybranych opracowań teoretycznych dotyczących pojęciowego i semantycznego wymiaru terminów / 108
2.1. Wusterowska koncepcja pojęcia / 109
2.2. Termin jako rodzaj znaku według Marii Teresy Cabré / 110
2.3. Pojęcie i archipojęcie / 111
2.4. Pojęcie a signifié / 113
2.5. System pojęciowy / 115
3. Mikrosystemy pojęciowe w badanej terminologii / 116
3.1. Mikrosystem pojęciowy rodzajów urządzeń ortopedycznych / 116
3.2. Mikrosystem pojęciowy właściwości biomateriałów / 135
4. Pojęcia nazwane w języku / 146
4.1. Jedno pojęcie a kilka nazw. Synonimia w terminologii / 146
4.2. Jedno nazwanie a kilka pojęć. Polisemia w terminologii / 152
4.3. Rożne sposoby konceptualizacji tego samego pojęcia w języku polskim i francuskim / 156
5. Punkt widzenia w terminologii. Termin — pojęcie — ładunek znaczeniowy / 159
5.1. Punkt widzenia wyrażony expressis verbis / 161
5.2. Definicje / 162
5.3. Specjalistyczny kontekst użycia / 163
5.4. Porównania / 164
6. Podsumowanie / 167
 

III. Terminologia biomedyczna. Ujęcie socjoterminologiczne / 169

1. Wstęp / 169
1.1. Uzasadnienie socjolingwistycznego podejścia do terminologii / 169
1.2. Cele badania socjoterminologicznego / 171
1.3. Polityka językowa w teorii / 173
1.4. Badanie ankietowe / 175
2. Polityka językowa w Polsce i we Francji / 180
2.1. Polskie i francuskie ustawodawstwo dotyczące kwestii językowych / 181
2.2. Nadzór terminologiczny w Polsce i we Francji / 186
2.3. Wnioski płynące z porównania polityki językowej prowadzonej w Polsce i we Francji / 195
3. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich i francuskich specjalistów inżynierii biomedycznej / 197
3.1. Naukowiec wobec wyboru języka / 197
3.2. Wokół nowych terminów / 206
3.3. Podsumowanie ankiety / 217
4. Podsumowanie / 218
 

Zakończenie / 220

Resumé / 224

Indeks osób / 226

  • Tytuły: Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej
  • Autor: Kaja Gostkowska
  • ISBN Ebooka: 978-83-660-5645-9, 9788366056459
  • Data wydania: 2020-12-17
  • Identyfikator pozycji: e_1wfv
  • Kategorie:
  • Wydawca: Oficyna Naukowa