Helion


Szczegóły ebooka

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej


Celem monografii jest prezentacja stanu wiedzy i doświadczeń autorów w zakresie stosowania technologii naziemnego skaningu laserowego w szeroko pojętej geodezji inżynieryjnej. Ważnym elementem opracowania jest ukazanie zastosowania skaningu laserowego na wybranych przykładach. Tematyka poszczególnych rozdziałów ukazuje szeroki zakres zainteresowań autorów opracowania reprezentujących kilka ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Zaprezentowane przykłady stanowią jedynie wycinek możliwych zastosowań naziemnego skaningu laserowego, niemniej jednak ukazują ogromną przydatność tej technologii w wielu zagadnieniach związanych z geodezją inżynieryjną, budownictwem i dziedzinami pokrewnymi. Technologia ta w zależności od charakteru obiektu może różnić się zastosowaniem, rozkładem stanowisk pomiarowych, punktów dostosowania czy platformą pomiarową, jednak za każdym razem będzie dostarczała chmurę punktów reprezentujących dany obiekt w przestrzeni trójwymiarowej.

 Wstęp 7

1. Znaki pomiarowe dedykowane do naziemnego skaningu laserowego (Maria Elżbieta Ko­walska, Janina Zaczek-Peplinska) 11

1.1. Wstęp 11

1.2. Przegląd znaków i akcesoriów dostępnych u producentów skanerów laserowych 11

1.3. Propozycja wykorzystania znaków hybrydowych 15

1.4. Podsumowanie 21

Literatura 22

2. Monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów (Janina Zaczek-Peplinska) 24

2.1. Charakterystyka oddziaływań głębokich posadowień 24

2.2. Pomiary w rejonie oddziaływania budowy wysokościowca Skanska Atrium South II 25

2.3. Geodezyjne metody pomiaru skutków oddziaływań fazy początkowej głębokiego posa­dowienia na obiekty sąsiednie 26

2.4. Wyniki skanowania laserowego 31

2.5. Podsumowanie 34

Literatura 35

3. Inwentaryzacja techniką skanowania laserowego ścian szczelinowych (Janina Zaczek-Pe­plinska, Maria Elżbieta Kowalska) 36

3.1. Wprowadzenie 36

3.2. Naziemne skanowanie laserowe obudowy głębokiego wykopu 39

3.2.1. Opis obiektu „Galeria Handlowa – Tarasy Zamkowe” w Lublinie 39

3.2.2. Opis prac pomiarowych 40

3.3. Metodyka opracowania wyników i rezultaty pomiaru 41

3.4. Podsumowanie 45

Literatura 46

4. Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z na­ziemnego skaningu laserowego (Michał Strach, Przemysław Grabias) 48

4.1. Wstęp 48

4.2. Opis obiektu doświadczalnego 49

4.3. Charakterystyka sprzętu i technologii pomiarowej 50

4.4. Opracowanie danych i analiza wyników 53

4.5. Podsumowanie 59

Literatura 60

5. Inwentaryzacja masywnych obiektów betonowych dla opracowania prognoz ich zachowa­nia w czasie zmiennego obciążenia konstrukcji (Janina Zaczek-Peplinska) 61

5.1. Wstęp 61

5.2. Model numeryczny obiektu 63

5.3. Weryfikacja modelu geometrycznego 65

5.4. Korekta geometrii modelu numerycznego 67

5.5. Podsumowanie 74

Literatura 74

6. Inwentaryzacja metodą skanowania laserowego galerii zapory ziemnej (Janina Zaczek-Pe­plinska, Anna Adamek) 76

6.1. Wstęp 76

6.2. Monitoring obiektu hydrotechnicznego 76

6.3. Pomiary galerii zastrzykowo-kontrolnej ziemnej zapory wodnej 77

6.4. Inwentaryzacja stanu technicznego galerii na podstawie danych ze skaningu laserowego 83

6.5. Podsumowanie 86

Literatura 87

7. Geodezyjny monitoring (TLS) estakady transportowej na terenach czynnej eksploatacji gór­niczej (Janina Zaczek-Peplinska) 88

7.1. Wstęp 88

7.2. Skanowanie estakady transportowej 89

       7.3. Wyznaczenie przemieszczeń konstrukcji – opracowanie zintegrowanych chmur punktów 91

7.4. Badanie przemieszczeń na podstawie porównania zintegrowanych chmur punktów 96

7.5. Podsumowanie 99 Literatura 100

8. Naziemny skaning laserowy w górnictwie odkrywkowym (Cezary Toś) 101

8.1. Wstęp 101

8.2. Dokumentacja geodezyjna 102

8.3. Dokumentacja geologiczna 105

8.4. Wyznaczanie objętości zwałowisk 107

8.5. Błąd objętości wynikający z aproksymacji powierzchni modelem TIN 108

8.6. Wpływ błędu pomiarowego na wyznaczaną objętość 113

8.7. Wnioski 114

Literatura 115

Bibliografia 118

Informacje o autorach 124