Helion


Szczegóły ebooka

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2 Język

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2 Język


Zagadnienia związane z tożsamością stanowią w dziedzinie nauk humanistycznych – zatem także w obrębie badań slawistycznych – jedno z centralnych pól problemowych. Kwestie narodowych odmian tożsamości należą do najbardziej złożonych i przyciągają uwagę badaczy reprezentujących różne dyscypliny wiedzy. Korzystając ze zróżnicowanych podejść i metodologii, uzyskujemy pełniejszy obraz problematyki tożsamościowej i lepiej rozumiemy jej specyfikę rozwojową, determinowaną uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi, podmiotowymi, czyli kulturowymi.
Świadomość takiego stanu rzeczy stanowiła inspirację dla kolejnych badań z tej dziedziny – także w aspektach lingwistycznych, czego rezultatem jest niniejsza publikacja. Zaprezentowane zagadnienia podjęli – przy okazji jubileuszu czterdziestolecia Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego – lingwiści z różnych ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy – Bośni, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Macedonii, Słowenii i Ukrainy. Odpowiedzieli oni na zaproszenie placówki legitymującej się kilkudziesięcioletnią tradycją naukową, świadomi wagi proponowanej problematyki, ujawniającej ciągle nowe aspekty i wartości realizowane i kreowane w języku podlegającym nieustannym przeobrażeniom. (fragment Przedmowy)

Spis treści


Przedmowa (Maria Cichońska, Iliana Genew-Puhalewa) / 5

Maria Cichońska, Vesna Jovanović-Mihaylov
Serbian and Croatian Language Discourse in the Twentieth Century (Selected Issues) / 13

Rajka Glušica
Crnogorski jezik između srpskog i crnogorskog nacionalizma / 27

Людмила Васильєва
Соціолінгвістичні аспекти нормування чорногорської мови (кінець ХХ–початок ХХІ ст.) / 47

Aleksandra Niewiara
Nazywanie wypartych treści zbiorowej pamięci we współczesnym polskim dyskursie tożsamościowym (1989–2015) / 65

Илияна Генев-Пухалева
Прояви на пуризъм в съвременната терминoлогия / 85

Sylwia Sojda
Słowacka tożsamość kulturowa u progu XXI wieku / 99

Mariola Szymczak-Rozlach
Formacje hybrydalne w języku słowackim i polskim. Konkurencja form rodzimych i obcych / 111

Paulina Pycia-Košćak
Raslojenost jezičnog identiteta u Hrvatskoj u usporedbi s poljskim realijama (narodni jezik, narječje i dijalekt) / 125

Marko Jesenšek
Slovenščina v Prekmurju in Porabju – med knjižno normo in narečjem / 145

Arno Wonisch
Slavenska i slovenska dvojina – nekad i danas / 163

Alma Genjac-Nakičević
Uloga turcizama u autonomiji bosanskog jezika (na primjeru Škaljićevog Rječnika turcizama) / 179

Amela Ljevo-Ovčina
Muslimanska ili nemuslimanska knjiga. Ateist kao derviš, musliman kao vječnik / 187

Lovorka Zergollern-Miletić
Gramatike – mjesta gdje se susreću jezik i kultura (hrvatske gramatike u usporedbi s engleskima) / 205

Dariusz Tkaczewski
Mentalnościowy i lingwistyczny „obraz sąsiada” oraz jego odbicie w polsko-czeskich i czesko-polskich stereotypach językowych / 217