Szczegóły ebooka

Jak być silną i wysoko wrażliwą. Kiedy kobieta czuje za mocno

Jak być silną i wysoko wrażliwą. Kiedy kobieta czuje za mocno

Sylvia Harke

Ebook

Niezwykle empatyczny poradnik dla kobiet, w którym spotykają się dwie kultowe książki: Biegnąca z wilkami Clarissy Pinkoli Estes i Wysoko wrażliwi dr Elaine Aron. Wysoka wrażliwość sprawia, że my, kobiety, postrzegamy świat w wyjątkowy sposób, ale jednocześnie z tego powodu czujemy się bardzo wyobcowane i samotne Potrzebujemy szczególnego wsparcia, by dostrzec i pokochać swoją niepowtarzalność. Ta książka powstała, aby przywrócić nam równowagę, powstrzymać gonitwę myśli i zdjąć z naszych barków ciężar poczucia winy oraz wstydu. Sylvia Harke uczy wysoko wrażliwe kobiety miłości do samej siebie; pragnie im przekazać, że znajdą odpowiedzi na swoje pytania, będą kochane, odkryją własną ścieżkę, i przede wszystkim że są doskonałe takie, jakie są! Dzięki temu poradnikowi zrozumiesz, że nie jesteś sama, i dowiesz się, jak po kobiecemu radzić sobie z wysoką wrażliwością. Dostrzeżesz w sobie pokłady empatii i kreatywności. Nauczysz się słuchać swojej intuicji. Pomogą ci w tym inspirujące historie innych wrażliwych kobiet, medytacje z przewodnikiem, rozszyfrowanie kodów zawartych w bajkach i starożytnej kobiecej wiedzy. Otwórz się na swoją wrażliwą stronę i odkryj ukryte w niej piękno!

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • <strong>Przed­mowa</strong>
  • Moje powo­ła­nie: dodać odwagi wysoko wraż­li­wym kobie­tom
 • <strong>Roz­dział 1. Wpro­wa­dze­nie</strong>
  • Wysoka wraż­li­wość  nowe zja­wi­sko?
  • O książce
  • Dla kogo jest ten porad­nik?
 • <strong>Roz­dział 2. Poznać samą sie­bie</strong>
  • Wysoko wraż­liwa  czyli jaka?
  • Wysoka wraż­li­wość u kobiet i jej wpływ na życie codzienne
  • Test 1. Czy jesteś wysoko wraż­liwa?
  • Test 2. Czy masz wszech­stron­nie uzdol­nioną oso­bo­wość typu ska­ner?
  • Test 3. Czy jesteś poszu­ki­waczką moc­nych doznań?
  • Moc i magia słów: jak roz­po­znać złe uroki i się od nich uwol­nić
 • <strong>Roz­dział 3. Zaak­cep­to­wać samą sie­bie</strong>
  • Jak wyrzu­cić wewnętrz­nego kry­tyka za burtę
  • Jesteś dosko­nała taka, jaka jesteś
  • Sie­dem zmy­słów
  • Jak pozbyć się uprze­dzeń na temat wyso­kiej wraż­li­wo­ści
 • <strong>Roz­dział 4. Sie­dem kro­ków, aby stać się silną wysoko wraż­liwą kobietą</strong>
  • Jak samo­dziel­nie zbu­do­wać wła­sną siłę
  • Krok pierw­szy: poko­chaj swoje wraż­liwe, kobiece ciało
  • Krok drugi: prze­stań porów­ny­wać się z innymi
  • Krok trzeci: wypra­cuj wizję sie­bie jako kobiety obda­rzo­nej mocą
  • Krok czwarty: roz­po­zna­waj i chroń wła­sne gra­nice
  • Krok piąty: uwol­nij się od pre­sji suk­cesu
  • Krok szó­sty: zaufaj intu­icji
  • Krok siódmy: znajdź rów­no­wagę pomię­dzy męską a kobiecą stroną
 • <strong>Roz­dział 5. Sie­dem arche­ty­pów wraż­li­wej kobiety</strong>
  • Sie­dem odsłon
  • Artystka
  • Kobieta-dziecko
  • Uzdro­wi­cielka
  • Spo­łecz­niczka
  • Kró­lowa
  • Uczona
  • Kobieta Rene­sansu
  • Powią­za­nia, przej­ścia i formy mie­szane arche­ty­pów
 • <strong>Roz­dział 6. Związki</strong>
  • Mała Syrenka
  • Rela­cje jako zwier­cia­dło duszy
  • Empa­tia: dar i cię­żar dla wraż­li­wych kobiet
  • Macie­rzyń­stwo a wysoka wraż­li­wość
  • Tra­dy­cje rodzinne i wzorce rela­cji naszych przod­ków
 • <strong>Roz­dział 7. Kobieca prze­strzeń uzdra­wia­nia</strong>
  • Ryso­wa­nie ochron­nego kręgu
  • Cicha przy­stań we wła­snym domu
  • Okresy prze­mian w życiu wraż­li­wych kobiet
  • Kobiece rytu­ały ini­cja­cji wczo­raj i dziś
  • Kręgi kobiet naszych cza­sów. Tam, gdzie możesz być naprawdę sobą
  • Słowo koń­cowe
 • <strong>Reko­men­do­wana biblio­gra­fia</strong>
  • Książki
  • Muzyka i filmy
  • Przy­datne linki
 • <strong>Pod­su­mo­wa­nie wyni­ków ankiety wśród wysoko wraż­li­wych kobiet</strong>
  • Prze­dział wie­kowy
  • Roz­po­zna­nie wyso­kiej wraż­li­wo­ści
  • Stan cywilny i dzieci
  • Sytu­acja zawo­dowa
 • <strong>Podzię­ko­wa­nia</strong>
 • Tytuł: Jak być silną i wysoko wrażliwą. Kiedy kobieta czuje za mocno
 • Autor: Sylvia Harke
 • Tytuł oryginału: Wenn Frauen zu sehr spüren
 • Tłumaczenie: Anna Opara
 • ISBN: 9788382250381, 9788382250381
 • Data wydania: 2021-01-09
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1wtw
 • Wydawca: Wydawnictwo JK