Szczegóły ebooka

Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku Ideologia i praktyka społeczna

Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku Ideologia i praktyka społeczna

Piotr Kędziorek, redakcja naukowa

Ebook

Prezentowana książka jest pierwszą monografią dotyczącą żydowskiego ruchu spółdzielczego i obecności syjonistycznych idei kooperatywnych w Polsce pierwszej połowy XX wieku, a także pierwszym wyborem źródeł na ten temat. Działalność kooperatywna w środowisku żydowskim obejmowała głównie sferę spółdzielczości kredytowej, która odegrała istotną rolę w życiu gospodarczym kupców i rzemieślników żydowskich. Analiza prasy spółdzielczej ukazuje problemy, jakie napotykała spółdzielczość żydowska, i ich związek z różnymi formami dyskryminacji tej grupy w okresie II Rzeczypospolitej. Ruch spółdzielczy był także popierany przez polskich syjonistów, którzy propagowali podejmowanie pracy fizycznej w  palestyńskich kibucach.

Spis treści

Kooperatyzm żydowski. W kręgu problematyki społeczno-ekonomicznej i narodowej / 9

Aktualny stan badań nad historią żydowskiego ruchu spółdzielczego / 9

Ideologia spółdzielczości i społeczne wyobrażenia o żydowskim pośrednictwie / 23

Spółdzielczość żydowska w Galicji przed I wojną światową / 43

Problemy spółdzielczości żydowskiej w okresie międzywojennym / 56

Ideologia społeczna działaczy żydowskiej spółdzielczości kredytowej / 60

Specyfika spółdzielczości żydowskiej jako wyraz struktury społeczno-ekonomicznej Żydów polskich / 70

Żydowska spółdzielczość wobec gospodarczego / politycznego antyliberalizmu i praktyki państwowej dyskryminacji handlu żydowskiego / 87

Stosunki między spółdzielczością żydowską a spółdzielczością polską / 99

Syjonistyczna koncepcja kooperatyzmu / 117

Zasady edycji tekstów źródłowych / 151

Teksty źródłowe

Część I

Dzieje spółdzielczości żydowskiej przed II wojną światową /155

 

Józef Tennenbaum Kredyt żydowski w Galicji / 157

Abraham J. Prowalski Ruch spółdzielczy wśród Żydów w Polsce / 172

Uwagi ogólne / 172

Spółdzielczość żydowska w Polsce przed wojną światową ./ 174

W okresie wojny światowej / 185

Wskrzeszenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres rozbudowy żydowskiej spółdzielczości robotniczej i rzemieślniczej / 194

Problem odbudowy żydowskiego życia gospodarczego w Polsce a idea samopomocy spółdzielczej. Pierwsze próby organizacyjne / 201

Powstanie Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce. Konferencja odbudowy JDC ./ 212

Organizacja żydowskiego ruchu spółdzielczego. Jego bolączki i perypetie / 219

 

Część II

Ogólna teoria i praktyka spółdzielczości / 231

 

Józef Teitelbaum Socjologiczna rola ruchu spółdzielczego / 233

Aleksander Hafftka Idea wzajemnej pomocy społecznej / 242

 

Część III

Wobec skutków Wielkiego Kryzysu / 247

 

Józef Heuman O właściwy kierunek polityki gospodarczej /249

F. [Fiszel] Rottenstreich Deklasacja żydostwa polskiego / 258

O inny żydowski dzień spółdzielczości . / 262

A. Horowitz Zadania spółdzielni w chwili obecnej / 265

Unikajmy jednostronności / 270

Cyfra Spółdzielni w Polsce, majątek spółdzielni, programy

ideowe, kryzys spółdzielczości; Spółdzielczość przed wojną

a obecnie /

I. Walfisz Kilka słów o sanacji spółdzielczości żydowskiej /278

Dzień bilansu / 282

Subskrybujemy Pożyczkę Narodową / 287

Rozważania ./ 291

 

Część IV

Projekt syjonistyczny i idee kooperatyzmu / 295

 

J.M. Isler Spółdzielnia spożywcza w Palestynie i jej specyficzne formy / 297

Melech Lusternik Gordon. Człowiek i myśliciel . . . . . . . . . . 304

Nachum Benari Kształtowanie życia, kultura, wychowanie. Normy społeczne w kibucu / 319

Pojedyncza osobowość w kibucu / 321

Rozwój osobowości /  322

Problemy wspólnego wychowania dzieci / 324

Wychowanie twórczej osobowości dziecka / 326

Zakończenie / 328

Hermann Parnas Problemy budowy Państwa Żydowskiego /330

 

Noty bibliograficzne / 336

Bibliografia / 339

Indeks osób / 346

  • Tytuł: Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku Ideologia i praktyka społeczna
  • Autor: Piotr Kędziorek, redakcja naukowa
  • ISBN: 978-83-660-5659-6, 9788366056596
  • Data wydania: 2021-01-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1wyb
  • Wydawca: Oficyna Naukowa