Szczegóły ebooka

Modelowanie procesów w systemach magazynowych w zastosowaniu do oceny niezawodności i efektywności ich funkcjonowania

Modelowanie procesów w systemach magazynowych w zastosowaniu do oceny niezawodności i efektywności ich funkcjonowania

Konrad Lewczuk

Ebook

Celem funkcjonowania systemów magazynowych jest regulacja, czyli zmniejszanie niekorzystnych następstw różnic w natężeniu i strukturze strumieni materiałowych, wynikających z popytu i podaży określonych dóbr. Cel ten wymaga posiadania przez magazyn odpowiednich zdolności buforowania (przechowywania) oraz zdolności rozdziału i konsolidacji materiałów. Tak więc zadania logistyczne magazynu wynikają z przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw oraz związanych z tymi przepływami informacji. Magazyny mogą być umiejscowione w różnych miejscach w łańcuchu dostaw między miejscami pozyskiwania podstawowych surowców, przez miejsca obsługi produkcji na różnych szczeblach, sprzedaż produktu finalnego końcowemu nabywcy, aż po utylizację tego, co z produktu zostaje po zużyciu. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej monografii jest modelowanie procesów w obiektach magazynowych w zastosowaniu do oceny niezawodności i efektywności ich funkcjonowania, a w szerszym aspekcie – funkcjonowania systemów, w których one pracują.

Wykaz ważniejszych oznaczeń 7

1. Wprowadzenie 17

1.1. Charakterystyka wybranych pojęć stosowanych w monografii 17

1.1.1. System 17

1.1.2. Otoczenie magazynu 18

1.1.3. Zadania i cechy magazynów 20

1.1.4. Ocena funkcjonowania magazynów 23

1.1.5. Proces, proces logistyczny 26

1.2. Magazyn jako element systemu transportowo-magazynowego 28

1.3. Procesy realizowane w obiektach magazynowych 34

1.4. Cel i zakres pracy 40

2. Wybrane obszary modelowania procesów w systemach transportowo-magazynowych 43

2.1. Cele i istota modelowania systemów i procesów magazynowych 43

2.1.1. Uwagi ogólne 43

2.1.2. Model matematyczny 45

2.2. Modele obiektów i procesów magazynowych w literaturze 48

2.3. Konstruowanie modeli do oceny efektywności i niezawodności obiektów magazyno­wych 52

2.3.1. Uwagi ogólne 52

2.3.2. Elementy modelu obiektu magazynowego 54

2.3.3. Cele poznawcze i utylitarne modelowania magazynów 57

3. Metody i narzędzia pomiaru niezawodności procesów magazynowych 60

3.1. Problematyka niezawodności magazynów 60

3.1.1. Niezawodność magazynu w łańcuchu dostaw 60

3.1.2. Obszar badania niezawodności magazynu 62

3.2. Nominalne wielkości strumieni materiałowych w magazynie 63

3.2.1. Spiętrzenia i nierównomierność w przepływie materiałów 63

3.2.2. Miarodajne wielkości strumieni materiałów i współczynniki spiętrzeń 66

3.2.3. Błędy wpływające na niezawodność pracy magazynu 70

3.2.4. Nadmiarowość techniczna i organizacyjna 74

3.3. Miary niezawodności systemów i procesów logistycznych 77

3.3.1. Syntetyczna miara niezawodności magazynu OTIFEF 77

3.3.2. Inne miary niezawodności magazynu 78

4. Metody i narzędzia pomiaru efektywności procesów magazynowych 81

4.1. Problemy decyzyjne związane ze zwiększaniem efektywności magazynów 81

4.1.1. Efektywność obiektów magazynowych jako systemów technicznych 81

4.1.2. Szacowanie kosztów pracy magazynu jako podstawa określania jego efektywności 86

4.2. Wybrane metody i algorytmy oceny jakości i efektywności procesów 92

4.2.1. Metoda analityczna określania efektywności magazynu 92

4.2.2. Analiza danych historycznych 95

4.2.3. Controlling logistyczny w magazynie 95

4.3. Miary efektywności procesów w obiektach magazynowych 100

4.3.1. Konstruowanie miar oceny efektywności dla systemów magazynowych 100

4.3.2. Wybrane miary oceny efektywności funkcjonowania magazynu 101

5. Model optymalizacji procesów magazynowych ze względu na ich niezawodność i efek­tywność107

5.1. Założenia ogólne 107

5.2. Elementy modelu 108

5.3. Zadanie logistyczne magazynu 110

5.3.1. Opis strumieni materiałów 110

5.3.2. Kwantyfikacja pracy – linie magazynowe 110

5.3.3. Struktura przeładunków na wejściu i wyjściu z magazynu 113

5.4. Odwzorowanie zasobów pracy obiektu magazynowego 114

5.4.1. Potencjał obsługowy magazynu 114

5.4.2. Środki transportu wewnętrznego i maszyny 115

5.4.3. Praca ludzka 117

5.4.4. Zespoły robocze 120

5.5. Odwzorowanie struktury magazynu 120

5.5.1. Podział przestrzeni magazynowej 120

5.5.2. Formalny zapis struktury magazynu 127

5.6. Odwzorowanie charakterystyk elementów struktury magazynu 129

5.6.1. Poziom obsługi dostaw i wysyłek 129

5.6.2. Cechy lokacji magazynowych 130

5.6.3. Czas realizacji przekształceń materiałów w procesie magazynowym 134

5.7. Odwzorowanie procesu magazynowego 138

5.7.1. Ścieżki technologiczne przejść materiałów przez magazyn 138

5.7.2. Proces magazynowy a ścieżki decyzyjne 142

5.8. Odwzorowanie organizacji realizacji procesów magazynowych 148

5.8.1. Zmienne decyzyjne 148

5.8.2. Warunki brzegowe 151

5.9. Kryteria oceny niezawodności i efektywności realizacji procesów 160

6. Algorytmy i narzędzia rozwiązywania modelu obiektu magazynowego 163

6.1. Charakterystyka ogólna 163

6.2. Algorytm rozwiązania modelu optymalizacji procesu magazynowego 165

6.3. Symulacja jako narzędzie badania procesów magazynowych 168

6.3.1. Symulacja w badaniu systemów i procesów magazynowych 168

6.3.2. Walidacja i weryfikacja modeli symulacyjnych 173

7. Przykład praktycznego zastosowania modelu obiektu magazynowego – badanie układu kompletacji z poziomu „0” regału paletowego 176

7.1. Opis obszaru układu magazynowego 176

7.2. Procesy realizowane w układzie kompletacji w magazynie 180

7.2.1. Kryteria oceny układu kompletacji w magazynie 184

7.3. Symulacja komisjonowania z dynamicznym przydziałem asortymentu do lokacji 185

Podsumowanie 192

Literatura 194

Spis rysunków 205

Spis tabel 207

  • Tytuł: Modelowanie procesów w systemach magazynowych w zastosowaniu do oceny niezawodności i efektywności ich funkcjonowania
  • Autor: Konrad Lewczuk
  • ISBN: 978-83-781-4718-3, 9788378147183
  • Data wydania: 2021-01-18
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1x0c
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej