Szczegóły ebooka

Aktualne problemy katastru w Polsce

Aktualne problemy katastru w Polsce

Robert Łuczyński

Ebook

Tom II serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝
 
W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem katastru w Polsce, wynikające z syntezy problemów badawczych podjętych przez autorów reprezentujących trzy ośrodki naukowe w Polsce – Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wyniki badań oparte są na aktualnych przepisach prawa, a w szczególności na znowelizowanym 31 grudnia 2013 roku rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 
W pracy przedstawiono również wyniki badań związanych z zagadnieniami katastru wodnego, którego powstanie w przyszłości jest uwarunkowane przepisami prawa wodnego oraz problemy związane z rozbieżnościami danych pochodzących z katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w porównaniu ze stanem faktycznym.
 
Autorzy przedstawili wspólne konkluzje oraz propozycje zmian w zakresie obowiązujących procedur i prawa regulującego prowadzenie katastru w Polsce.

Przedmowa 7

1. Wstęp 9

2. Ustalenie granicy nieruchomości gruntowej 12

2.1. Procedury związane z ustalaniem przebiegu linii granicznych 12

2.2. Atrybuty punktów granicznych 13

2.3. Ustalenie granic nieruchomości w trybie rozgraniczenia 15

2.4. Ustalenie granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia w sprawie ewi­dencji gruntów i budynków 16

2.5. Ustalenie granic nieruchomości a granice projektowane 19

2.6. Inne formy ustalania granic 20

2.7. Wznowienie znaków granicznych 20

3. Analiza źródłowych dokumentów katastralnych wykorzystywanych do regulacji stanu prawnego nieruchomości 22

3.1. Zabór pruski 22

3.1.1. Dokumentacja źródłowa 22

3.1.2. Analiza historii działek 27

3.2. Zabór austriacki 40

3.2.1. Dokumentacja źródłowa 40

3.2.2. Analiza historii działek 42

3.3. Zabór rosyjski 59

4. Badania dokładności wyznaczania położenia punktów granicznych w aspekcie nowych zasad określania wartości atrybutu BPP 65

4.1. Błędy położenia punktów granicznych w odniesieniu do dawnych i współcze­snych osnów geodezyjnych 65

4.2. Szacunkowe określanie wartości atrybutu BPP 67

4.3. Określanie wartości atrybutu BPP na podstawie wyników pomiarów geodezyj­nych 69

5. Problematyka ujawniania wód w ewidencji gruntów i budynków 73

5.1. Grunty zajęte pod wodę rejestrowane w katastrze 73

5.2. Wpływ wody na status prawny gruntu 73

5.3. Podstawy prawne katastru wodnego 75

5.4. Analiza zmian w definicjach wód w ustawie Prawo wodne 77

5.5. Zmiany w definicji gruntów pod wodami w ewidencji gruntów i budynków 78

5.6. Udział geodety w procedurze ustalania linii brzegowej 81

6. Skutki naturalnych zmian przyrody a konieczność aktualizacji bazy danych ewidencyjnych 84

6.1. Cel weryfikacji danych ewidencyjnych 84

6.2. Długoterminowe naturalne zmiany środowiska przyrodniczego 85

6.3. Czynniki naturalne a zmiany w bazie danych ewidencyjnych 90

6.4. Model pojęciowy bazy danych ewidencji gruntów i budynków 94

6.5. Dane ewidencyjne wymagające aktualizacji na skutek działania sił przyrody 97

7. Analiza rozbieżności między danymi z katastru nieruchomości i ksiąg wieczy­stych a stanem faktycznym nieruchomości 103

7.1. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości 103

7.2. Charakterystyka obszaru badań 105

7.3. Badanie poprawności wprowadzania danych do księgi wieczystej 106

7.4. Badanie poprawności wprowadzania danych do katastru nieruchomości 110

7.5. Analiza rozbieżności danych z ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i bu­dynków 113

8. Podsumowanie i wnioski 116

Bibliografia122

 

  • Tytuł: Aktualne problemy katastru w Polsce
  • Autor: Robert Łuczyński
  • ISBN: 978-83-781-4566-0, 9788378145660
  • Data wydania: 2021-01-19
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1x1e
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej