Helion


Szczegóły ebooka

Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych

Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych


Przedstawiona monografia ma na celu zwrócenie uwagi na różne koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemów katastralnych w ujęciu chronologicznym oraz aktualne wymagania stawiane katastrom. W opracowaniu przedstawiono ocenę obecnego stanu katastru w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej i świata, dokonaną pod kątem różnych wizji katastru i rozwiązań modelowych. Omówiono także najnowsze trendy, związane z przekształceniem katastru dwuwymiarowego (2D) w kataster trójwymiarowy (3D), który ma zapewniać rejestrację praw do przestrzennych obiektów katastralnych usytuowanych na różnych warstwach przestrzeni dotychczasowych działek dwuwymiarowych wraz z określeniem geometrii tych obiektów.

Wstęp 7

1.Międzynarodowe koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemów kata­stralnych w ujęciu chronologicznym 9

1.1. FIG Statement on Cadastre – Oświadczenie FIG o Katastrze 10

1.2. Bogor Declaration – Deklaracja Bogor 11

1.3. Cadastre 2014 –AVisionforaFutureCadastralSystem –Wizja Katastru2014 11

1.4. Bathurst Declaration on Land Administration for Sustainable Development – tzw. Deklaracja Bathurst 12

1.5. Benchmarking Cadastral Systems – Raport porównania systemów katastralnych 13

1.6. Cadastral Template – Światowy Raport Katastralny 14

1.7. The Future Cadastres – Cadastres after 2014 – Katastry przyszłości – Katastry po 2014 15

1.8. Core Cadastral Domain Model (CCDM) – Źródłowy Model Domeny Katastralnej/ Land Administration Domain Model (LADM) – Katastralny Model Administracji

Terenów 15

1.9. Guidelines On Real Property Units And Identifiers – Wytyczne w sprawie rzeczy­wistych jednostek i identyfikatorów nieruchomości 16

1.10. Tzw. „Sprawny kataster” wg teorii Kazimierza Zwirowicza 17

1.11. SDI/INSPIRE – Infrastruktura Informacji Przestrzennej/Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie 17

1.12. EuroGeographics Vision on Cadastre and Land Registration in Europe 2012 – Wi­zja EuroGeographics Europejskiego Katastru wybiegającą w przyszłość do 2012 roku 18

1.13. Cadastre 2014: New Challenges and Direction – Nowe wyzwania i kierunki dla modelu „Katastru 2014” 19

1.14. Cadastre 2.0 – Kataster 2.0 19

1.15 Cadastre 2034 – „Kataster 2034” 20

1.16. Cadastre 2014 and Beyond – „Kataster 2014” i później 20

2.Ocena aktualnego stanu realizacji wizji „Katastru 2014 w ujęciu globalnym i obec­ne wymagania stawiane katastrom 21

3.Wybrane aspekty techniczne prowadzenia katastru dwuwymiarowego 2D w Polsce w odniesieniu do trendów światowych 37

3.1. Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) a wymogi dyrektywy INSPIRE 38

3.2. Techniczne aspekty prowadzenia katastru w Polsce 40

3.3. Wybrane aspekty rozwiązań katastralnych z wykorzystaniem fotogrametrii 41

3.4. Uwarunkowania formalnoprawne wybranych procedur katastralnych 43

3.5. Stabilizacja granic w procedurach podziałowych 44

3.6. Przeszkody biurokratyczne w unowocześnianiu współczesnego katastru 46

4.Praktyczne aspekty ewidencjonowania sytuacji trójwymiarowej w obecnie obowią­zującym modelu katastru 2D w Polsce 48

4.1. Kataster trójwymiarowy na świecie i w Polsce 48

4.2. Przestrzenny zasięg praw do gruntu 50

4.3. Problemy przy rejestracji obiektów inżynierskich 54

4.4. Rozwiązania dotyczące katastru 3D w aspekcie rejestracji budynków i lokali 56

4.5. Rejestracja lokali w katastrze – studium przypadków 58

4.6. Propozycje rozszerzenia funkcjonującego modelu katastru 67

5.Ocenamożliwościwykorzystaniaistniejącychbazgeoinformacyjnychdobudowyka­tastru wielowymiarowego w Polsce 69

5.1. Aspekt czasu w katastrze 3D 69

5.2. Urzędowe bazy geoinformacyjne w Polsce i możliwość ich wykorzystania do bu­dowy katastru 3D wraz z rejestracją „czasu” 71

5.3. Kataster wielowymiarowy – studium przypadku 76

6.Systemy katastralne funkcjonujące w Unii Europejskiej odniesienie do sytuacji w Polsce 82

7.Podsumowanie 91

8.Bibliografia 95