Helion


Szczegóły ebooka

Polityka ekonomiczna w warunkach integracji europejskiej w świetle teorii Kaleckiego i Pasinettiego

Polityka ekonomiczna w warunkach integracji europejskiej w świetle teorii Kaleckiego i Pasinettiego


Funkcjonowanie gospodarki Unii Europejskiej opiera się na zasadzie swobodnego przepływu towarów, kapitału i osób w warunkach równej konkurencji oraz regułach odnoszących się do polityki ekonomicznej – zakaz pomocy publicznej, ograniczenia polityki fiskalnej i monetarnej. W opracowaniu niniejszym oceniono instytucjonalny kształt i skutki integracji europejskiej, a bazą tej oceny jest paradygmat produkcji i podziału stworzony przez klasyków angielskich i rozwinięty przez Sraffę-Pasinettiego oraz Kaleckiego-Keynesa. Na tej podstawie przedstawiono postulaty zmian polityki społeczno-gospodarczej odnoszące się zarówno do uregulowań Unii Europejskiej, jak i do polityki realizowanej w Polsce w ramach uprawnień krajowych.

Wstęp 7

Rozdział 1 Paradygmat klasyczny i krytyka ekonomii marginalistycznej 13

1.1. Wartość, podział i kapitał w modelu Sraffy 13

1.2. Technika i wzrost w modelu Pasinettiego 22

1.2.1. Założenia 22

1.2.2. Postęp techniki 29

1.2.3. Zatrudnienie 34

1.2.4. Ceny 35

1.2.5. Procent 36

1.3. Wiedza w paradygmacie klasycznym 39

1.4. Paradygmat wymiany i subiektywnej wartości 50

1.4.1. Użyteczność krańcowa 50

1.4.2. Równowaga ogólna i cząstkowa 54

1.4.3. Przedsiębiorca, zysk i ryzyko 61

1.4.4. Funkcja produkcji 65

1.4.5. „Kapitał ludzki” 72

Rozdział 2 Teoria efektywnego popytu i podatków 79

2.1. Teoria konkurencji niedoskonałej i jej prekursorzy 79

2.2. Keynesowskie modele wzrostu 83

2.3. Model Kaleckiego 89

2.4. Pieniądz i procent 97

2.5. Teoria podatków i rola państwa 101

Rozdział 3 Integracja europejska 110

3.1. Ekonomiczne teorie integracji 110

3.1.1. Model klasyczny 110

3.1.2. Post-keynesowska i kaleckistowska teoria gospodarki otwartej 118

3.1.3. Postulaty rozwoju zrównoważonego 135

3.1.4. Teoria neoklasyczna i jej krytyka 138

3.2. Ocena procesu i instytucji integracji europejskiej 142

3.2.1. Integracja w praktyce 142

3.2.2. Zakaz pomocy publicznej a konkurencja 147

3.2.3. Potencjalna polityka przemysłowa 152

3.2.4. Kryteria integracji walutowej 159

3.2.5. Unia Europejska – szanse i zagrożenia 164

Rozdział 4 Polityka ekonomiczna w Polsce 168

4.1. Zmiany w przemyśle i na rynku pracy 168

4.2. Rola rządu i samorządu 177

4.3. Decentralizacja polityki rozwoju i urynkowienie usług publicznych 183

4.4. Wpływ regulacji Unii Europejskiej na politykę wsparcia przedsiębiorstw 191

4.5. Polityka rynku pracy 202

4.6. Edukacja i nauka 205

Zakończenie 211

Bibliografia 221