Helion


Szczegóły ebooka

Model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska

Model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska


W opracowaniu zostało zaprezentowane nowe podejście do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, które można scharakteryzować jako odejście od modelu konfrontacji, i przejście do modelu kooperacji organizacji społecznych i organów administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska. Główną tezą pracy jest wykazanie, że obowiązujące rozwiązania w zakresie udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska nie są skonstruowane prawidłowo.
 
W celu skonstruowania nowego modelu prawnego udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska w pracy poddano analizie przede wszystkim materiał normatywny, orzecznictwo oraz piśmiennictwo z prawa ochrony środowiska, a także opracowania z prawa administracyjnego, w zakresie niezbędnym dla prowadzonych rozważań. W odniesieniu do problematyki organizacji społecznych, w pracy znalazły się także pozaprawne aspekty funkcjonowania tych organizacji oraz piśmiennictwo związane z tą tematyką.

Wykaz skrótów 11

Wstęp 15

Rozdział I. Uwarunkowania prawne udziału społeczeństwa i organizacji społecznych w ochronie środowiska 27

1.1. Wprowadzenie 27

1.2. Nowe wyzwania w zakresie zarządzania publicznego jako uzasadnienie dla udziału społe­czeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach z zakresu ochrony środowiska 29

1.3. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska jako zjawisko polityczne w świetle koncepcji demokracji partycypacyjnej 44

1.4. Kształtowanie się prawnych instrumentów udziału społeczeństwa i organizacji społecz­nych w ochronie środowiska w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim 54

1.4.1. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska w aktach prawa międzynarodowego przed przyjęciem Konwencji z Aarhus 54

1.4.2. Konwencja z Aarhus jako podstawowy dokument prawa międzynarodowego regu­lujący zasady partycypacji publicznej w ochronie środowiska 60

1.4.3. Prawo wspólnotowe z zakresu udziału społeczeństwa w ochronie środowiska 63

1.4.4. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie polskim 71

1.4.5. Koncepcje regulacji prawa ochrony środowiska z perspektywy zapewnienia udziału społeczeństwa i organizacji społecznych w ochronie środowiska 79

1.4.6. Zasada udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie polskim 85

1.5. Uwagi podsumowujące 89

Rozdział II . Organizacje społeczne jako podmioty uczestniczące w ochronie i zarządzaniu środowiskiem – problematyka prawnych form działania 93

2.1. Wprowadzenie 93

2.2. Organizacje pozarządowe a organizacje społeczne – problemy definicyjne dotyczące orga­nizacyjnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce 94

2.3. Pojęcie i istota organizacji społecznej w prawie administracyjnym 101

2.4. Stowarzyszenie jako podstawowa forma działania organizacji społecznych 106

2.4.1. Stowarzyszenia rejestrowe – problematyka tworzenia i funkcjonowania 108

2.4.2. Stowarzyszenia zwykłe jako forma działania organizacji społecznych 112

2.4.3. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń 121

2.5. Fundacja jako prawna forma działalności organizacji społecznej 124

2.6. Związki zawodowe, organizacje samorządowe, jednostki ochotniczych straży pożarnych jako organizacje społeczne współdziałające z organami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska 132

2.7. Uwagi podsumowujące 135

Rozdział III. Ochrona środowiska jako statutowy cel działania organizacji społecznych 139

3.1. Wprowadzenie 139

3.2. Definiowanie środowiska w polskim systemie prawa 140

3.3. Koncepcja ochrony środowiska w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska 150

3.4. Ochrona środowiska w ustawie – Prawo ochrony środowiska i w innych aktach prawnych 155

3.5. Polityczne uwarunkowania realizacji celów z zakresu ochrony środowiska przez organiza­cje ekologiczne na arenie międzynarodowej i w Polsce 163

3.6. Cele statutowe wybranych organizacji ekologicznych działających na terenie Polski 169

3.7. Ochrona środowiska jako cel statutowy organizacji ekologicznej w ujęciu doktryny i są­downictwa administracyjnego 179

3.8. Uwagi podsumowujące 183

Rozdział IV. Udział organizacji społecznych i innych podmiotów w postępowaniu wymaga­jącym udziału społeczeństwa 187

4.1. Wprowadzenie 187

4.2. Definicja i prawny charakter postępowania wymagającego udziału społeczeństwa 192

4.3. Umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie i powiadomienie społeczeństwa jako etap postępowania wymagającego udziału społeczeństwa 195

4.4. Prawo składania uwag i wniosków 205

4.4.1. Ewolucja uprawnienia do składania uwag i wniosków 206

4.4.2. Prawny charakter uwag i wniosków składanych w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 208

4.4.3. Problematyka terminu na składanie uwag i wniosków 214

4.4.4. Podmioty uprawnione do składania uwag i wniosków 215

4.5. Rozprawa administracyjna przeprowadzana w ramach postępowania wymagającego udzia­łu społeczeństwa 220

4.6. Uwagi podsumowujące 227

Rozdział V. Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniu wymagającym udzia­łu społeczeństwa wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 231

5.1. Wprowadzenie 231

5.2. Ewolucja przepisów dotyczących udziału organizacji ekologicznych w postępowaniu wy­magającym udziału społeczeństwa 231

5.3. Prawna forma dopuszczenia i odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 234

5.4. Warunki dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniu odwoław­czym i sądowym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku 237

5.5. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć 242

5.5.1. Etapy postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć 242

5.5.2. Problematyka ustalenia kręgu stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach 246

5.6. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu w sprawie przedsięwzięć mogących po­tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i na obszary Natura 2000 261

5.7. Uwagi podsumowujące 268

Rozdział VI. Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym na zasadach uregulowanych w kodeksie postępowania administracyjnego 274

6.1. Wprowadzenie 274

6.2. Przesłanka celów statutowych jako warunek uczestnictwa w postępowaniu administracyj­nym organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony 278

6.3. Działanie organizacji społecznej w interesie społecznym (publicznym) jako przesłanka do­puszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym 281

6.4. Prawne warunki dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu 291

6.5. Pozycja prawna organizacji społecznej działającej jako podmiot na prawach strony 298

6.6. Organizacja społeczna jako uczestnik postępowania administracyjnego 300

6.7. Przedstawienie poglądu w uchwale lub oświadczeniu organizacji społecznej 303

6.8. Udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowo administracyjnym 305

6.9. Uwagi podsumowujące 316

Rozdział VII. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody jako przedmiot działania organizacji społecznych 320

7.1. Wprowadzenie 320

7.2. Aksjologiczne i doktrynalne przesłanki współpracy organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody 321

7.2.1. Uwarunkowania aksjologiczne podejmowania współpracy w dziedzinie ochrony środowiska 321

7.2.2. Współpraca z organami administracji w sprawach ochrony środowiska w ramach działań społeczno-organizatorskich administracji publicznej 333

7.3. Prawne formy współpracy władz publicznych z organizacjami społecznymi w przygoto­wywaniu dokumentów o charakterze strategicznym, a także w podejmowaniu decyzji do­tyczących środowiska 339

7.3.1. Administracyjnoprawne instrumenty współpracy władz publicznych ze społeczeń­stwem w dziedzinie ochrony środowiska 339

7.3.2. Instrumenty współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 346

7.3.3. Partnerzy społeczni jako podmioty współpracujące w kształtowaniu polityki rozwo­ju w dokumentach o charakterze strategicznym 352

7.3.4. Konferencja jako forma uzgadniania stanowisk z partnerami społecznymi na wstęp­nym etapie prowadzenia postępowania wymagającego udziału społeczeństwa 356

7.3.5. Współpraca władz publicznych i organizacji społecznych w działalności rad, komi­sji i zespołów o charakterze opiniodawczo-doradczym 361

7.4. Uwagi podsumowujące 367

Wnioski końcowe 369

Bibliografia 382

Wykaz aktów prawnych 403

Wykaz orzecznictwa 405