Helion


Szczegóły ebooka

Teoria anten na podłożach dielektrycznych

Teoria anten na podłożach dielektrycznych


Analiza pola elektromagnetycznego w dielektrycznych strukturach wielowarstwowych jest konieczna w wielu praktycznych zagadnieniach, m.in. w geofizyce, propagacji fal oraz systemach radarowych i penetrujących. W pracy szczególną uwagę zwrócono na doprowadzenie wyrażeń opisujących wektorowe pole elektromagnetyczne do postaci przydatnej do obliczeń komputerowych.
 

Monografia może być wykorzystywana na uczelniach z III stopniem akredytacji, m.in. na Politechnice Warszawskiej, Wrocławskiej, Gdańskiej, Białostockiej i w Wojskowej Akademii Technicznej.

Wstęp 7

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10

1. Teoria promieniowania 13

1.1. Układ równań pola elektromagnetycznego 13

1.2. Twierdzenie o rozwiązaniu równań Maxwella, warunek wypromieniowa­nia 21

1.3. Układ równań pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem obecności prądów magnetycznych 22

1.4. Lemat Lorenza 25

1.5. Zasada Wzajemności 27

1.6. Relacje między polem w obszarze zródła a polem w strefie dalekiej 31

2. Podstawy teoretyczne analizy i syntezy anten 38

2.1. Analiza anten 38

2.2. Synteza charakterystyki kierunkowej 43

2.3. Metoda równań całkowych 45

2.4. Metoda spektralna 49

2.5. Aspekty numeryczne metody momentów 53

3. Analiza elektrodynamiczna anten i szyków antenowych na uziemionym pod­łożu dielektrycznym 56

3.1. Teoria sprzężeń wzajemnych między promiennikami w szyku antenowym na podłożu dielektrycznym 56

3.1.1. Przybliżenie jednorodzajowe 61

3.2. Charakterystyki kierunkowe fal przestrzennych i powierzchniowych, wzbudzonych przez promiennik na uziemionym podłożu dielektrycznym 83

3.3. Charakterystyki kierunkowe szyków dipoli na uziemionym podłożu die­lektrycznym 96

4. Anteny na podłożu dielektrycznym w przybliżeniu impedancyjnym 123

4.1. Zastosowanie impedancyjnych warunków brzegowych do ana1izy anten i szyków antenowych na uziemionym podłożu dielektrycznym 123

4.2. Obliczenie sprzężeń wzajemnych w przybliżeniu impedancyjnym 127

4.3. Charakterystyki kierunkowe promiennika leżącego na powierzchni impe­dancyjnej 134

4.4. Charakterystyki szyków antenowych na powierzchni impedancyjnej 138

4.5. Szyki antenowe na powierzchni impedancyjnej wzbudzane falą po­wierzchniową 145

5. Anteny oraz szyki antenowe na wie1owarstwowym podłożu dielektrycznym 158

5.1. Po1e promieniowania anteny na podłożu wielowarstwowym 158

5.2. Impedancja własna anteny na wielowarstwowym podłożu 168

5.3. Szyki antenowe na podłożu wielowarstwowym 169

5.4. Szyki antenowe na wie1owarstwowym podłożu wzbudzane przez falę po­wierzchniową 180

6. Anteny płaskie na uziemionym podłożu dielektrycznym 188

6.1. Model anteny płaskiej na uziemionym podłożu die1ektrycznym 189

6.2. Impedancja uogólniona anteny płaskiej na uziemionym podłożu dielek­trycznym 192

6.3. Analiza numeryczna charakterystyk dyspersyjnych 197

6.4. Charakterystyki kierunkowe anteny płaskiej na uziemionym podłożu die­lektrycznym 205

Bibliografa 212