Helion


Szczegóły ebooka

Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji

Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji


Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich z roku na rok zyskują znaczenie. Stają się łatwiejsze i bardziej intuicyjne w użytkowaniu, są przyjazne dla uczących się i nauczających, pozwalają „uczyć się na życzenie”. W praktyce jednak rozwój zasobów ludzkich nie zawsze dokonuje się na skutek wcześniej planowanych organizacyjnych lub indywidualnych działań. Coraz częściej ma on charakter spontaniczny (a tym samym często nieformalny bądź pozaformalny). Jest rezultatem „surfowania” po sieci w czasie pracy albo w wolnych chwilach, w trakcie których jednostka wzbogaca swoją wiedzę lub umiejętności niejako przez przypadek. Sukcesywnie rośnie również uznawalność wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie nieformalnego kształcenia z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

W prezentowanej monografii autor przedstawia przegląd narzędzi i technik rozwoju zasobów ludzkich z użyciem Internetu z szerokiej perspektywy, obejmującej zarówno zorganizowane formy rozwoju, jak i samodzielne działania pracowników.

Wstęp               7

 

Rozdział 1. Rozwój zasobów ludzkich organizacji          11

  1. Ludzie jako podsystem organizacji             11
  2. Rozwój w różnych obszarach, dziedzinach i dyscyplinach nauki    19
  3. Rozwój organizacji             21
  4. Istota rozwoju zasobów ludzkich 27
  5. Rozwój zasobów ludzkich a inne subfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi          36
  6. Instrumentarium rozwoju zasobów ludzkich         41

 

Rozdział 2. Internet w procesie rozwoju zasobów ludzkich     47

  1. Ewolucja i idea Internetu                47
  2. Obszary zastosowania Internetu w organizacji     53
  3. Internetowe narzędzia wspierające rozwój zasobów ludzkich      60
  4. Uwarunkowania rozwoju zasobów ludzkich z wykorzystaniem Internetu               69

 

Rozdział 3. Metodyka badań własnych              75

  1. Powody i cele podjęcia badań empirycznych         75
  2. Przyjęty aparat pojęciowy              77
  3. Grupa badana oraz sposób jej doboru      80
  4. Metoda badawcza i przebieg badań          82
  5. Ograniczenia przyjętej metodyki 85
  6. Charakterystyka respondentów i reprezentowanych przez nich organizacji           88

 

Rozdział 4. Praktyka rozwoju zasobów ludzkich za pomocą Internetu 101

  1. Wykorzystanie Internetu w celach rozwojowych w organizacjach reprezentowanych przez badanych     101
  2. Narzędzia internetowe wspierające rozwój zasobów ludzkich      109
  3. Tematyka działań rozwojowych podejmowanych w Internecie    124
  4. Czynniki determinujące wykorzystanie przez pracowników Internetu w celach rozwojowych      131
  5. Pracodawcy wobec rozwoju z wykorzystaniem Internetu               143
  6. Rozwój z wykorzystaniem Internetu a inne subprocesy funkcji personalnej i rozwój organizacji 150
  7. Wnioski z badań   155

 

Zakończenie    161

Bibliografia       165

Wykaz źródeł internetowych        176

Wykaz aktów prawnych   177

Spis tabel          179

Spis rysunków                181