Helion


Szczegóły ebooka

Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie

Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie


Książka jest kompendium wiedzy o zarządzaniu organizacją. Podano w niej definicje pojęć z tej dziedziny. Przedstawiono kolejne fazy rozwoju teorii zarządzania. Opisano najnowsze podejście do tych zagadnień, systemy, metody, techniki i narzędzia. Skoncentrowano się zwłaszcza na zarządzaniu przez jakość (Kaizen, Six Sigma, TQM) i zarządzaniu wiedzą. Kompleksowo omówiono problemy zarządzania produkcją – od marketingu po recykling.
 
W książce podano również przykłady różnych procedur, co pozwala na opracowanie systemów zarządzania na potrzeby własne. Tematyka pozostaje w obszarze zainteresowań studentów na kierunkach związanych z zarządzaniem, a także menedżerów w organizacjach różnego typu.

Przedmowa 9

1. ZRÓZNICOWANE SPOSOBY ZARZĄDZANIA13

1.1.Europejski Model Zarządzania 18

1.2.Amerykaiski Model Zarządzania 21

1.3. Japoński Model Zarządzania 23

1.4. Chiński Model Zarządzania 27

1.5. Poprawa jakości wyrobów i usług 29

2. NAUKA O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU 55

2.1. Specyfika rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem 55

2.2. Wynalazki i ewolucyjne podejście do zarządzania 71

2.3. Twórcy teorii zarządzania 99

2.4. Osoby, które miały istotny wpływ na teorię zarządzania107

2.5. Naukowcy propagujący w Polsce problematykę zarządzania 112

2.6. Teorie związane z zasobami ludzkimi 114

3. WYBRANE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 126

4. PRZYKŁADOWA CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU 133

4.1. Prezentacja struktury organizacyjnej i historia firmy 133

4.2. Procedury opisujące organizację Systemu Jakości 136

4.3. Procedury opisujące dokumentację systemu 136

5. SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 211

5.1. Zadania i działalność gospodarcza firm 217

5.2. Wymagania ogólne systemu 218

6. NORMALIZACJA I JEJ ROZWÓJ 230

6.1. Rodzaje norm 234

6.2. Cele Normalizacji 236

6.3. Normalizacja na Świecie 237

6.4. Normalizacja w Europie 238

6.5. Normalizacja w Polsce 240

7. ZARZĄDZANIE PRZEZ WIEDZĘ 243

7.1. Zintegrowane systemy zarządzania 244

7.2. Ewolucja i rozwój zarządzania wiedzą 245

7.3. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą 248

7.4. Zasady, metody i filozofie w zarządzaniu 253

7.5. Statystyczna kontrola procesów 266

7.6. Podstawowe narzędzia do sterowania jakością 276

7.7. Obszary zastosowanie praktycznych narzędzi zarządzania 297

7.8. Integracja systemów zarządzania 302

7.9. Podstawy tworzenia systemu prewencyjno-zapobiegawczego (HACCP) 315

8. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO 326

8.1. Zadania Zakładu 326

8.2. Zarządzanie współczesnym zakładem 328

8.3. Orientacja ukierunkowująca działania na cele strategiczne 332

8.4. Zastosowanie metody Six Sigma jako Filozofii Zarządzania 343

9. NAUKA O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU 348

9.1. Dążenie firmy do doskonałości 348

9.2. Wdrażanie filozofii zarządzania przez jakość 350

9.3. Orientacja na zmienność warunków działania 355

9.4. Strategia marketingowa 357

9.5. System Zarządzania procesami Biznesowymi (BPMS) 361

9.6. Problemy produkcyjne 363

9.7. Dążenie przedsiębiorstwa do poziomu doskonałości 366

9.8. Wyzwania związane z integracją RP z Unią Europejską 371

10. WPŁYW ZARZĄDZANIA NA JAKOŚĆ WYROBÓW I USŁUG 381

10.1. Pojęcie jakości 382

10.2. Polityka jakości 389

10.3. Ocena polityki jakościowej 390

11. FILOZOFIA TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) 396

11.1. Zasady zarządzania jakością 397

11.2. Problematyka Total Quality Management – Totalne zarządzanie jakością 403

12. BADANIE PROCESU PRODUKCYJNEGO 405

12.1. Miary zdolności procesu 405

12.2. Działania innowacyjne 411

12.3. Analiza rodzajów i skutków błędów (niezdatności) 412

12.4. Karty kontrolne Shewharta 414

13. JAKOŚĆ EKSPLOATACYJNAWYROBÓW 419

13.1. Proces sterowania jakością 420

13.2. Szacowanie poziomu jakości 424

13.3. Koszty oceny jakości 424

13.4. Ciągłe doskonalenie jakości 425

13.5. Narzędzia uzupełniające w doskonaleniu poziomu jakości 428

13.6. Współdziałanie Systemu z Dobrą Praktyką Wytwarzania 428

14. EKONOMICZNE ASPEKTY REALIZACJI CELÓW 441

14.1. Analiza ekonomiczno-finansowa firmy 443

14.2. Analiza wskaźnikowa w ocenie przedsiębiorstwa 443

14.3. Orientacja na zachodzące zmiany w procesach 448

14.4. Trendy i kierunki zmian w zarządzaniu 451

14.5. Rozwój potencjału finansowego 451

14.6. Strategia marketingowa 452

14.7. Zmiany za pośrednictwem struktury organizacyjnej 453

15. METODY OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA 459

15.1. Metody ROI i ROE 459

15.2. Metoda oceny stopy zyskowności inwestycji 460

16. BIZNES ELEKTRONICZNY 461

17. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 464

Bibliografa 469

Wykaz załączników 474

Wykaz rysunków 474

Wykaz tabel 476