Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody

Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody


W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań na temat różnych aspektów innowacji oraz faz ich rozwoju, które są prowadzone w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Problematyka ta analizowana jest interdyscyplinarnie, szczególnie z punktów widzenia: inżynierskiego, ekonomicznego i społecznego.
Zamierzeniem Autorów jest zaprezentowanie rozszerzonego spojrzenia na innowacje w kontekście zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Przyjęto tezę, że nowoczesne podejście do tworzenia i komercjalizacji innowacji musi uwzględniać zmiany wynikające z uwarunkowań faz cyklu koniunkturalnego. Narzędzia wspierające rozwój innowacji powinny wspomagać przezwyciężenie kryzysu, w którym organizacja znalazła się w wyniku oddziaływania otoczenia zewnętrznego i stymulować jej rozwój w warunkach koniunktury gospodarczej.

Wstęp 7

1. PODEJŚCIA TRADYCYJNE I NOWOCZESNE W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI 9

1.1. Specyfika zarządzania innowacjami 9

1.2. Tradycyjne modele tworzenia innowacji 10

1.3. Nowoczesne modele rozwoju innowacji 16

1.4. Kierunki rozwoju zarządzania innowacjami 22

2. CYKL KONIUNKTURALNY I INNOWACJE 24

2.1. Cykliczność gospodarki jako paradygmat ekonomii 24

2.2. Cykl koniunkturalny w ujęciu teorii ekonomicznych 26

2.3. Cykl koniunkturalny a cykl innowacji 29

2.4. Cykl koniunkturalny a działalność innowacyjna i inwestycyjna 31

2.5. Zależność między innowacjami a fazami cyklu gospodarczego 40

2.6. Projektowanie i wdrażanie innowacji w różnych fazach cyklu koniunkturalnego 43

3. NOWE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI 46

3.1. Zarządzanie innowacjami w warunkach kryzysu gospodarczego 46

3.2. Innowacje radykalne a innowacje stopniowe 49

3.3. Zarządzanie innowacjami a zarządzanie innowacyjnością 53

3.4. Koncepcje innowacji otwartych oraz wielosegmentowego zarządzania jako odpowiedź na kryzys gospodarczy 55

3.5. Procesy globalizacji a zarządzanie innowacjami 59

4. INNOWACJE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 62

4.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju – istota i kontrowersje 62

4.2. Zrównoważony rozwój a zarządzanie przedsiębiorstwem 63

4.3. Zasady zrównoważonego rozwoju 67

4.4. Innowacje ekologiczne a rozwój zrównoważony 68

4.5. Innowacje społeczne jako baza rozwoju gospodarczego 71

4.6. Koncepcja zrównoważonego rozwoju z perspektywy cykliczności gospodarki 73

5. INNOWACJE RADYKALNE W DOBIE DEKONIUNKTURY 76

5.1. Innowacje radykalne a ciągłe usprawnienia 76

5.2. Znaczenie innowacji radykalnych dla organizacji 77

5.3. Innowacje przełomowe i ich charakterystyka 79

5.4. Przykłady radykalnych innowacji dawniej i dziś 83

5.5. Zarządzanie radykalnymi innowacjami w ujęciu procesowym 86

5.6. Innowacje radykalne w dobie spowolnienia gospodarczego 88

6.   ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Z WYKORZYSTANIEM PROJEKTÓW INWESTY­CYJNYCH 91

6.1. Uwarunkowania zarządzania innowacjami w warunkach cykliczności gospodarki 91

6.2. Inwestycje a innowacje – podobieństwa i różnice 93

6.3. Projekt inwestycyjny w procesie tworzenia i dyfuzji innowacji 97

6.4. Wykorzystanie projektu inwestycyjnego w fazach cyklu koniunkturalnego 100

6.5. Narzędzia wspomagające zarządzanie projektem inwestycyjnym 102

6.6. Możliwości i ograniczenia wspomagania innowacji przez projekty inwestycyjne 104

7. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Z WYKORZYSTANIEM CONTROLLINGU 105

7.1. Uwarunkowania wykorzystania narzędzi wspomagających zarządzanie innowacjami 105

7.2. Specyfi ka zarządzania controllingowego w obszarze innowacji 107

7.3. Mierniki controllingu w warunkach cykliczności gospodarki 109

7.4. Korzyści z wykorzystywania controllingu innowacji 114

8. MARKETING W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI 115

8.1. Uwarunkowania działań marketingowych 115

8.2. Integracja marketingu i badań w procesie innowacji produktu 117

8.3. Marketing a cykl życia produktu 119

8.4. Strategie marketingowe we wprowadzaniu na rynek innowacji 122

9. KREOWANIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH W KLASTRACH SEKTOROWYCH I ŁAŃCUCHACH DOSTAW 126

9.1. Wprowadzenie 126

9.2. Specyfika innowacji produktowych w strukturach międzyorganizacyjnych 128

9.3. Klastry sektorowe jako środowisko innowacji 132

9.4. Koncentracja innowacji produktowych w klastrze wertykalnym Toyota-shi 134

9.5. Rozproszenie innowacji produktowych w łańcuchu dostaw TRW137

9.6. Integracja innowacji produktowych w klastrze wertykalnym Li & Fung 139

9.7. Modularyzacja innowacji produktowych w klastrze sektorowym w Chongqing 141

9.8. Wnioski z przeprowadzonych badań 144

PODSUMOWANIE 147

Bibliografia 150

Netografia 160