Helion


Szczegóły ebooka

Metoda analizy bezpieczeństwa czynnego pojazdów kolejowych

Metoda analizy bezpieczeństwa czynnego pojazdów kolejowych


Praca dotyczy badania i oceny bezpieczeństwa jazdy pojazdów kolejowych w kontekście zagrożenia wykolejeniem. Przedstawiona metoda oceny bezpieczeństwa czynnego opiera się na analizie zespołu czynników wpływających na prawdopodobieństwo wypadku. Czynniki te to między innymi poziom drgań mierzony za pomocą sygnałów przyspieszenia nadwozia i wózków pojazdu, a także jego prędkość jazdy i położenie geograficzne względem newralgicznych obiektów inżynierskich znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie toru (np. tunele, wiadukty, rozjazdy, stacje kolejowe).
 

W pracy omówiono m.in.: metody określania prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku, zasady oceny bezpieczeństwa, system monitorowania bezpieczeństwa, zagadnienie prognozowania bezpieczeństwa biegowego pojazdu kolejowego w czasie ewolucji tribologicznego zużycia profili poprzecznych kół i szyn.
 

Przedmowa 7

Ważniejsze oznaczenia 8

1.   WPROWADZENIE 9

1.1. Analiza stanu bibliografii w obszarze bezpieczeństwa czynnego pojazdów szynowych i metod ich badania 10

1.2. Zakres i cel pracy 27

2.   BEZPIECZEŃSTWO POJAZDÓW SZYNOWYCH 29

2.1. Bezpieczeństwo czynne i bierne 29

2.2. Główne przyczyny obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów 31

2.3. Powstawanie drgań w układzie mechanicznym pojazd szynowy – tor 34

2.4. Wypadki kolejowe – wybrane informacje statystyczne 39

3. STRUKTURA METODY OCENY BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO 43

3.1. Model przyczynowości wypadkowej 43

3.2. Wskaźniki i kryteria oceny 49

3.3. Podsumowanie 60

4. IDENTYFIKACJA WARUNKÓW JAZDY POJAZDU KOLEJOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 61

4.1. Przegląd i analiza wybranych wyników pomiarów 63

4.2. Podsumowanie 75

5. WYKORZYSTANIE ANALIZY ENERGETYCZNEJ DO OCENY BEZPIECZEŃ­STWA PRZED WYKOLEJENIEM 76

5.1. Model wykolejenia 77

5.2. Przykłady wyników symulacji 82

5.3. Analiza wyników pomiarów 84

5.4. Podsumowanie 89

6. PROGNOZOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZED WYKOLEJENIEM W PRZY­PADKU POSTĘPUJĄCEGO ZUŻYCIA SZYN I KÓŁ 90

6.1. Model symulacyjny 90

6.2. Wyniki obliczeń zużycia profili szyn 94

6.3. Wpływ zużycia profili szyn na wartości siły pionowej i poprzecznej 97

6.4. Wpływ zużycia profili szyn na wartość wskaźnika Y/Q 99

6.5. Wyniki obliczeń zużycia profili kół99

6.6. Wpływ zużycia profili kół na wartość siły poprzecznej i pionowej działających na zewnętrzne i wewnętrzne koło zestawu prowadzącego 101

6.7. Wpływ zużycia profili kół na wartość wskaźnika Y/Q 102

6.8. Podsumowanie i wnioski 103

7. ALGORYTMY I PROCEDURY MONITOROWANIA STANU BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO POJAZDU SZYNOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRAKTYCZNYM 106

8. PODSUMOWANIE 120

Spis tabel 122

Spis rysunków 123

Literatura 127

Summary 134