Helion


Szczegóły ebooka

Otrzymywanie warstw złota o rozwiniętej powierzchni. Projekt "Złoty Jeż"

Otrzymywanie warstw złota o rozwiniętej powierzchni. Projekt "Złoty Jeż"


Projekt „Złoty Jeż” to sposób na otrzymywanie elektrod wykonanych ze złota o dużym stopniu rozwinięcia powierzchni. W monografii, oprócz omówienia sposobu ich otrzymywania, opisano sposoby wykorzystania takich elektrod – w czujnikach, biosensorach, ogniwach fotowoltaicznych oraz w spektroskopii ramanowskiej (EFECT SERS).

1. Wstęp 7

2. Warstwy złota o rozwiniętej powierzchni 8

2.1. Metody otrzymywania warstw złota o rozwiniętej powierzchni 8

2.1.1. Rozkład stopu 9

2.1.2. Trawienie w ciekłej rtęci 10

2.1.3. Trawienie ozonem O3/UV 10

2.1.4. Trawienie za pomocą reaktywnych jonów 10

2.1.5. Metody proszkowe 11

2.1.6. Osadzanie elektrochemiczne 11

2.1.7. Osadzanie na usuwalnych matrycach 11

2.1.8. Piaskowanie 13

2.2. Zastosowania rozwiniętych powierzchni warstw złota 13

2.2.1. Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana 13

2.2.2. Ogniwa fotowoltaiczne 13

2.2.3. Biosensory 14

2.3. Rozwijanie powierzchni złota w określonych miejscach 14

3. Amalgamaty złota 19

3.1. Powstawanie amalgamatu złota 19

3.2. Rozkład amalgamatu złota 22

4. Znane metody otrzymywania warstw złota o rozwiniętej powierzchni – podsumowanie 24

5. Badania transformacji ciągłych warstw złota w warstwy o rozwiniętej powierzchni 27

5.1. Stosowana aparatura 27

5.2. Oczyszczanie podłoża szklanego i krzemowego 27

5.3. Przygotowanie stempli 27

5.4. Stemplowanie 28

5.5. Trawienie w parach rtęci 29

5.6. Usuwanie rtęci z amalgamatu 30

6. Modyfikacja płytek przed nałożeniem złota 32

6.1. Nakładanie złota 33

6.2. Trawienie złota w roztworach 34

6.3. Pomiary rezystancji warstw złota 34

7. Wyniki badań transformacji ciągłych warstw złota w warstwy o rozwiniętej po­wierzchni 35

7.1. Warstwy złota na powierzchniach szklanych modyfikowanych związkami siarki oraz krzemu z wykorzystaniem pieczątki 35

7.2. Trawienie chemiczne warstw złota na powierzchniach szklanych modyfikowanych związkami krzemoorganicznymi i pochodnymi siarki z wykorzystaniem pieczątki 38

        7.3. Wpływ modyfikacji powierzchni szklanych na adhezję warstwy złota o różnej grubości przed i po działaniu par rtęci 39

7.4. Warstwy złota na modyfikowanych powierzchniach szklanych poddane trawieniu che­micznemu 58

7.5. Pomiary rezystancji warstw złota 60

7.6. Badanie adhezji warstw złota 63

8. Podsumowanie i wnioski 65

Bibliografia 67

Summary. Preparation of gold layers with increased surface area – ”The Golden Hedgehog” project 71