Helion


Szczegóły ebooka

Głos ciała. Rola ciała w psychoterapii

Głos ciała. Rola ciała w psychoterapii


Głos ciała to zbiór wykładów Alexandra Lowena, twórcy analizy bioenergetycznej.

W dziesięciu rozdziałach autor przedstawia bioenergetyczne podejście do różnorodnych zagadnień, takich jak współzależność schorzeń fizycznych i psychicznych, teoria przyjemności oparta na naturalnych rytmach ciała, wpływ autoekspresji na zdrowie psychiczne, deformacje myślenia pod wpływem emocji jako mechanizm obronny, ewolucyjne spojrzenie na ludzką seksualność. Wyjaśnia również, w jaki sposób wola życia i pragnienie śmierci mogą stanowić przeszkodę na drodze do spełnienia, a także prezentuje różnice pomiędzy agresją a okrucieństwem i rolę, jaką odgrywa w tych emocjach nasze ciało. Na koniec analizuje osobowość psychopatyczną, wskazując na związek pragnienia władzy z frustracją i pustką życiową.

Alexander Lowen (1910-2008) to amerykański psychoterapeuta, ojciec bioenergoterapii. Początkowo uczeń Wilhelma Reicha, po powrocie ze studiów medycznych na Uniwersytecie w Genewie zaczął rozwijać wraz z Johnem Pierrakosem swoje własne podejście terapeutyczne, zwane bioenergetyką lub analizą bioenergetyczną, której poświęcił ponad 60 lat życia. Opierał się na założeniu, że problemy psychologiczne mają znaczący wpływ na stan fizyczny organizmu i vice versa. Lowen napisał kilkanaście książek czytanych przez specjalistów i pasjonatów na całym świecie. Był twórcą Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Pocho­dze­nie wykła­dów
 • Stres a cho­roba z bio­ener­ge­tycz­nego punktu widze­nia
  • Natura cho­roby
  • Natura stresu
  • Cho­roby psy­cho­so­ma­tyczne
  • Zapo­bie­ga­nie cho­ro­bom  radze­nie sobie ze stre­sem
 • Rytm życia. Omó­wie­nie rela­cji pomię­dzy przy­jem­no­ścią a ryt­micz­nymi czyn­no­ściami ciała
  • Wykład I. Przy­jem­ność i ból
  • Wykład II. Spek­trum emo­cji
  • Wykład III. Ryt­miczne ruchy ciała
 • Oddy­cha­nie, ruch i uczu­cia. Pod­stawy ana­lizy bio­ener­ge­tycz­nej
  • Wykład I. Oddy­cha­nie
  • Wykład II. Ruch
  • Wykład III. Uczu­cia
 • Auto­ek­spre­sja. Postępy w tera­pii bio­ener­ge­tycz­nej
  • Wykład I. Auto­ek­spre­sja a spon­ta­nicz­ność
  • Wykład II. Oczy a uczu­cia
 • Myśle­nie a odczu­wa­nie. Bio­ener­ge­tyczna ana­liza myśli
  • Wykład I. Natura myśli
  • Wykład II. Zaprze­cza­nie a myśle­nie
  • Wykład III. Prawda, piękno i rozum
 • Seks a oso­bo­wość. Stu­dium poten­cji orga­zmicz­nej
  • Wykład I. Seks a oso­bo­wość
  • Wykład II. Homo­sek­su­alizm a hete­ro­sek­su­alizm
  • Wykład III. Natura dozna­nia orga­zmicz­nego
  • Wykład IV. Męska i żeń­ska sek­su­al­ność
 • Wola życia a pra­gnie­nie śmierci
 • Zgroza: obli­cze nie­rze­czy­wi­sto­ści i auto­ek­spre­sja a zdol­ność prze­ży­cia
  • Wykład I. Zgroza. W obli­czu nie­rze­czy­wi­sto­ści
  • Wykład II. Auto­ek­spre­sja a zdol­ność prze­ży­cia
 • Agre­sja i prze­moc jed­nostki
  • Wykład I. Bio­ener­ge­tyczna dyna­mika agre­sji i prze­mocy
  • Wykład II. Agre­sywne funk­cje dol­nej połowy ciała
 • Zacho­wa­nie psy­cho­pa­tyczne a oso­bo­wość psy­cho­pa­tyczna
 • Przy­pisy koń­cowe

 • Tytuły: Głos ciała. Rola ciała w psychoterapii
 • Autor: Alexander Lowen
 • Tytuł oryginału: Voice of the Body
 • Tłumaczenie: Paweł Luboński
 • ISBN Ebooka: 9788381437479, 9788381437479
 • Data wydania: 2021-04-21
 • Identyfikator pozycji: e_1ydo
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca