Helion


Szczegóły ebooka

Dziwki, zdziry, szmaty. Opowieści o slut-shamingu

Dziwki, zdziry, szmaty. Opowieści o slut-shamingu

A więc zostałaś nazwana dziwką?

Choć termin slut-shaming może wydawać się nowy, to samo zjawisko jest stare jak świat. To zawstydzanie, poniżanie, próba sprawowania kontroli i przede wszystkim przemoc.

Ktoś nazwał cię dziwką? To właśnie slut-shaming. Ktoś za twoimi plecami opowiadał, jaka jesteś puszczalska? To również. A może usłyszałaś, że nie powinnaś się tak wulgarnie malować? Albo że taka sukienka to nie wypada? No właśnie.

Nieważne, czy to brutalne wyzwisko, czy subtelna, pozornie przyjacielska rada. Slut-shaming podany wszystko jedno w jakiej formie boleśnie odbija się na psychice dziewczynek, nastolatek i dorosłych kobiet.

Czy można z tym wygrać?

To jedno z pytań, na które odpowiedzi poszukują autorki książki. Wspólnie z psycholożkami, dziennikarkami, seks workerkami i seksuolożkami zastanawiają się, skąd bierze się slut-shaming, jak działa i w jaki sposób można się go pozbyć. Dziwki, zdziry, szmaty to również do bólu osobista i szczera opowieść o tym, jak każda z bohaterek książki doświadczyła tego rodzaju przemocy.

Na sam koniec autorki oddają głos kobietom, które cieszą się seksem na własnych zasadach. Erotyczne historie prywatne, intymne, oszałamiające i podniecające dodają odwagi i pokazują, jak nie dać się zawstydzić.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • A więc zosta­łaś nazwana szmatą
 • Krótka histo­ria dzi­wek, zdzir, szmat
 • Czym jest slut-sha­ming?
  • Świa­dome pusz­cza­nie się to dla mnie roz­bro­je­nie kon­struktu kul­tu­ro­wego
  • Zaj­rzyj do środka i nie oce­niaj tego, co tam znaj­dziesz
  • Świat, który został skon­stru­owany przez hetero cismęż­czyzn, wła­śnie im będzie słu­żył
  • Chcę, żeby każda osoba mogła mówić o swo­ich doświad­cze­niach bez prze­szkód
  • Kole­sie o tym nie roz­ma­wiają
 • Długa histo­ria slut-sha­mingu
  • Dobra dzie­wica zba­wia świat, a zła pusz­czal­ska dostaje to, na co zasłu­żyła
  • Wyzwo­lić kobiece speł­nie­nie to zawsty­dzić ist­nie­jący ład spo­łeczny
  • Bez­wstyd jest wyraź­nie kate­go­rią moralną
  • Pozy­tywne myśle­nie o wagi­nie jest coraz bar­dziej popu­larne
  • Kry­tyka w pierw­szej kolej­no­ści poja­wiła się ze strony kobiet
  • Przyjdę tam i cię nauczę
  • Każ­demu jego porno
 • Do czego pro­wa­dzi slut-sha­ming?
  • Rodzimy się w świe­cie, w któ­rym kobieta to słowo neu­tralne, a dziwka to obe­lga
  • Mówi się nam: Sza­nuj się, jakby to miało za wszystko wystar­czyć
  • Mnie się dotyka, mnie się łapie za pierś bez mojej zgody
  • Nie odbie­rajmy dziew­czy­nom pra­cu­ją­cym sek­su­al­nie roz­sądku
  • Mole­sto­wa­nie sek­su­alne powinno zostać wpi­sane do Kodeksu kar­nego
  • Zmiana spo­sobu myśle­nia jest jak wyprawa na inną pla­netę
  • Wiele osób, dziew­czyn, mówi nam, że od kiedy zaczę­ły­śmy dzia­łać i odcza­ro­wy­wać abor­cję, prze­stały się bać seksu
 • Mani­fest
 • Sek­sto­rie
 • Zakoń­cze­nie
 • Jeśli potrze­bu­jesz pomocy, możesz zna­leźć ją w tych miej­scach:
 • Słow­ni­czek
 • PODZIĘ­KO­WA­NIA
 • Przy­pisy koń­cowe

 • Tytuł: Dziwki, zdziry, szmaty. Opowieści o slut-shamingu
 • Autor: Paulina Klepacz, Aleksandra Nowak, Kamila Raczyńska-Chomyn
 • ISBN Ebooka: 9788381435949, 9788381435949
 • Data wydania ebooka: 2021-02-09
 • Identyfikator pozycji: e_1ydp
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca