Helion


Szczegóły ebooka

Bezbożnik. Przeciw władzy religii

Bezbożnik. Przeciw władzy religii


Bezkompromisowy. Bezwzględny. Bezbożnik.

Kościół katolicki przeżywa kryzys: coraz większa liczba skandali, obłuda duchownych, kolejne apostazje. Odpowiedź na to wszystko jest jedna: jeszcze większa opresja, zamach na prawa kobiet, odmawianie praw mniejszościom, nadużywanie własnej pozycji.

W tej perspektywie Bezbożnik Piotra Szumlewicza to wezwanie do odwagi i zachęta do krytycznego myślenia. W polemicznym stylu, sięgając do danych, historii czy filozofii, autor rozprawia się z hipokryzją księży i hierarchów.

Ta książka to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto zastanawia się nad wyrwaniem spod przemocowej władzy religii.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Bóg jest dogma­tem
 • Święte księgi służą wła­dzy
 • Bóg nie jest nie­skoń­cze­nie dobry
 • Reli­gia bywa źró­dłem zła
 • Bóg nie jest straż­ni­kiem war­to­ści moral­nych
 • Grzech pier­wo­rodny nas znie­wala
 • Powszech­ność wiary nie dowo­dzi ist­nie­nia boga
 • Nie opłaca się wie­rzyć w boga
 • Cuda prze­ciwko wie­dzy
 • Reli­gia hamuje roz­wój nauki
 • Cię­żar dowodu spo­czywa na wie­rzą­cych
 • Zło­żo­ność świata nie wymaga ist­nie­nia boga
 • Zba­wie­nie jest narzę­dziem wła­dzy kleru
 • Papież  bez­kry­tycz­nie uzna­wany auto­ry­tet
 • Duchowni nie są isto­tami lep­szego sortu
 • Docze­sne przy­wi­leje kleru
 • Coraz wię­cej boskich śla­dów w prze­strzeni publicz­nej
 • Bóg nisz­czy demo­kra­cję
 • Reli­gijna cen­zura
 • Boskie uczu­cia i sumie­nia
 • Bóg nie sprzyja roz­wo­jowi sztuki
 • Bez­wolne dzieci
 • Bóg nie­na­wi­dzi kobiet
 • Bóg jest despo­tycz­nym ojcem
 • Bóg nie jest miło­ścią
 • Bóg nisz­czy życie sek­su­alne
 • Bóg nie­na­wi­dzi LGBT+
 • Bóg nie musi być sen­sem życia
 • Dusza służy wła­dzy
 • Poli­tyka spo­łeczna nie potrze­buje boga
 • Bóg szko­dzi gospo­darce
 • Odwaga kry­tyki
 • Przy­pisy koń­cowe