Helion


Szczegóły ebooka

Blaski i cienie II Rzeczypospolitej. Sensacje, celebryci, skandale

Blaski i cienie II Rzeczypospolitej. Sensacje, celebryci, skandale


Blaski i cienie II Rzeczypospolitej.

Sensacje Celebryci Skandale

Szalone życie celebrytów II RP. Ówczesne smaki i obyczaje kulinarne. Kolonialne ambicje Polski. Romanse w Zakopanem. Czy Dymsza był zdrajcą? Morskie opowieści spod biało-czerwonej bandery. Na czym polega fenomen Mieczysława Fogga? Tajemniczy kasiarz Szpicbródka. Prawda i legenda o Gdyni oraz Wolnym Mieście Gdańsku. Michał Waszyński światowej sławy polski reżyser. Konszachty polityków z gangsterami. Niepowtarzalny klimat i czar II Rzeczypospolitej w pełnej anegdot oraz ciekawostek opowieści Sławomira Kopra.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Roz­dział 1. Skan­da­li­sta epoki
  • W ksią­żę­cej rodzi­nie
  • Munio
  • Książę się żeni
  • Angiel­ska pie­lę­gniarka
  • Judyta Suche­stow
  • Kolejna Angielka
  • Munio w oczach innych
  • Wiel­bi­ciel Hitlera
 • Roz­dział 2. Smaki mię­dzy­woj­nia
  • Na pogra­ni­czu dwóch epok
  • Przy inte­li­genc­kim stole
  • W zie­miań­skim dworku
  • Sklepy i towary
  • Lijew­ski, Simon i inni
  • Mle­czar­nie i kanapki
  • Nie tylko Zie­miań­ska
  • Sto­łeczne cukier­nie
 • Roz­dział 3. Mor­skie opo­wie­ści spod biało-czer­wo­nej ban­dery
  • Barwy biało-ama­ran­towe
  • Gene­rał Mariusz Zaru­ski
  • Zadzi­wia­jący rejs Wła­dy­sława Wagnera
  • Kolebka nawi­ga­to­rów
  • Kapi­tan żeglugi wiel­kiej Michał Lesz­czyń­ski
  • Dar Pomo­rza
  • Klej­noty w koro­nie
 • Roz­dział 4. W zimo­wej sto­licy Pol­ski
  • Suchot­nicy i tury­ści
  • Narty i luk­stor­peda
  • Amor w Zako­pa­nem
  • Zako­piań­ska bohema
  • Mala­rze i pro­centy
  • Ory­gi­nały i cudaki
  • Tatrzań­skie imprezy
  • Rzeźba, rower i alko­hol
  • Eks­cen­tryk nad Sekwaną i w Jabło­niu
 • Roz­dział 5. Kolo­nialne marze­nia II RP
  • Gene­rał Gustaw Orlicz-Dre­szer
  • Angola i Mada­ga­skar
  • Śli­wo­wica i noc­niki w Libe­rii
  • Kie­ru­nek: Bra­zy­lia
  • Parana
 • Roz­dział 6. Skan­dal w Psz­czy­nie
  • Stara ary­sto­kra­cja i austriaccy hra­bio­wie
  • Nie tylko pol­skie rody
  • Ksią­żęta Psz­czyny
  • Zamek w Psz­czy­nie
  • Księżna Daisy
  • Maco­cha i pasierb
 • Roz­dział 7. Wolne Mia­sto
  • Skom­pli­ko­wane dzieje Gdań­ska
  • Wolne Mia­sto Gdańsk
  • Pol­ska mniej­szość
  • Pomię­dzy kasy­nem a molem
  • Kry­zys gdań­ski
  • 1 wrze­śnia 1939 roku
 • Roz­dział 8. Szpic­bródka, król kasia­rzy
  • Elita zawodu
  • Abe­ca­dło kasia­rza
  • Złota epoka
  • Sta­ni­sław Cichocki
  • Zakłady Gra­ficzne
  • Naj­więk­szy występ króla kasia­rzy
  • Słynny pro­ces
  • Koniec świata kasia­rzy
  • Dżen­tel­men wła­my­wacz inspi­ruje
 • Roz­dział 9. Prawda i legenda o Gdyni
  • Zaślu­biny z morzem
  • Pań­stwo bez portu
  • Pio­nier­skie lata
  • Naj­więk­szy rywal Gdań­ska
  • Nie tylko suk­cesy
  • Ciemne strony legendy
  • Belle époque na plaży
  • Jurata
  • Świat pla­żo­wej mody
  • Dni Morza
 • Roz­dział 10. Gang­ste­rzy i poli­tycy
  • Nie­zdrowa tra­dy­cja
  • Łukasz Sie­miąt­kow­ski
  • Od bojow­nika do gang­stera
  • Ker­ce­lak
  • Tata i poli­cja
  • Koniec bandy Sie­miąt­kow­skiego
  • Pro­ces Taty Tasiemki
  • Józef Łokie­tek
  • W kie­runku pół­światka
  • Facho­wiec od zadań spe­cjal­nych
  • Czło­wiek o dwóch obli­czach
  • Szef gangu
  • Gang­ste­rzy patrioci
 • Roz­dział 11. Mie­czy­sław Fogg  arty­sta speł­niony
  • W war­szaw­skiej rodzi­nie
  • Pierw­sze kroki
  • W dro­dze do kariery
  • Na sze­ro­kie wody
  • Czas próby
  • Sztuka w cie­niu bary­kad
  • Nowe porządki
 • Roz­dział 12. Adolf Dym­sza  ulu­bie­niec ze skazą
  • Przy­gody dezer­tera pod­czas wojny z bol­sze­wi­kami
  • Qui Pro Quo
  • Zofia Olech­no­wicz
  • Naj­więk­szy kawa­larz War­szawy
  • War­szaw­ski cwa­niak
  • Oku­pa­cyjne dyle­maty
  • Sztuka pod nad­zo­rem oku­panta
  • Nie­miecki zna­jomy
  • Ostat­nie lata
 • Roz­dział 13. Michał Waszyń­ski  tajem­ni­czy czło­wiek suk­cesu
  • Pogrzeb pol­skiego księ­cia
  • Z Kowla do War­szawy
  • Czas suk­ce­sów
  • B-W-B
  • Czas luk­susu
  • Dybuk
  • Ostat­nie pol­skie filmy
  • Pod wła­dzą Sowie­tów
  • W armii Andersa
  • Pol­skie ostatki
  • Wło­ska kariera
  • Bra­ta­nek Troc­kiego
  • Na szczy­cie
  • Zmierzch bogów
 • Zakoń­cze­nie
 • Biblio­gra­fia