Helion


Szczegóły ebooka

Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana

Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana


Muzułmanie od dawna żyją w krajach Europy Zachodniej. Przynależność do mniejszości religijnej, a najczęściej i etnicznej, stawia przed nimi dodatkowe wyzwanie w trudnym procesie łączenia wielu elementów w jedną spójną tożsamość. Jednocześnie specyfika islamu sprawia, że jawi się on jako bardzo istotny element porządkujący i wartościujący, zatem kluczowy dla samookreślenia wiernych.
Czy wartości islamu i wartości zachodnie da się pogodzić? Czy muzułmanie są gorszymi obywatelami? Czy przynależność do ummy – światowej wspólnoty wiernych – sprawia, że muzułmanie nie są lojalni wobec społeczeństw, w których żyją w Europie? Te i wiele innych tematów obecnych w debacie publicznej dotyczącej islamu często porusza Tariq Ramadan – kontrowersyjny szwajcarski intelektualista muzułmański, którego wypowiedzi autorka analizuje i szeroko komentuje.


Marta Widy-Behiesse – arabistka i islamolog, kierownik Zakładu Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką islamu w Europie Zachodniej oraz w kontekście globalizacji. Opublikowała m.in. w 2005 roku Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu oraz w 2012 roku Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? (red.).

Wprowadzenie

Tariq Ramadan i konstruowanie tożsamości europejskich muzułmanów

Kilka słów o metodologii

Wybrane zagadnienia terminologiczne

Kilka słów o strukturze publikacji

Nota o transkrypcji

Arabska imigracyjna proza frankofońska

Pierwsze próby literackie w kolonizowanych krajach Maghrebu

Literatura Beurów

Islam jako temat francuskojęzycznej twórczości literackiej

Arabska literatura frankofońska i kobiety

Eseistyka francuskojęzyczna poświęcona tematyce islamu

Charakterystyka eseistyki Tariqa Ramadana

Myśl Tariqa Ramadana w piśmiennictwie naukowym i popularnym

Prace Naukowe

Publikacje nienaukowe

Publikacje polskojęzyczne

Bracia Muzułmanie. Historia i współczesność

Bracia Muzułmanie w Europie

Biografia Tariqa Ramadana

Rodzinne dziedzictwo – dziadek Hasan al-Banna

Idealista wierzący w panislamizm – ojciec Said Ramadan

Kontrowersyjny brat – Hani Ramadan

Charyzmatyczny intelektualista muzułmański – Tariq Ramadan

Edukacja, formowanie się światopoglądu, kariera naukowa i działalność

w stowarzyszeniach

Niezależny intelektualista muzułmański

Tariq Ramadan – reformator islamu czy zachowawczy kaznodzieja? Podwójna retoryka i inne zarzuty

Oskarżenia o antysemityzm i debata z Nicolasem Sarkozym

Kształtowanie zachodniej tożsamości muzułmańskiej

Tożsamość – ujęcie metodologiczne

Definicje tożsamości

Islam jako czynnik kształtujący typy tożsamości Castellsa

Złożona rzeczywistość kształtująca tożsamość europejskich muzułmanów

Współczesny status Zachodu w koncepcji muzułmańskiej

Dawne kategorie podziału świata i ich dezaktualizacja

Dar asz-szahada – koncepcja Tariqa Ramadana

Złożona tożsamość zachodnich muzułmanów

Przynależność do ummy

Prawa i obowiązki zachodnich muzułmanów

Akceptacja tożsamości muzułmańskiej w społeczeństwach zachodnich

Tożsamość etniczna

Krytyka tożsamości etnicznej w koncepcji Tariqa Ramadana

Pamięć historyczna oddziałująca na tożsamość

Społeczne funkcje religii

Fundamentalizm religijny

Muzułmanie w życiu społecznym państw zachodnich

Obywatelskość

Etyka obywatelska

Tożsamość polityczna europejskich muzułmanów

Aktywność polityczna

Islam polityczny

Kobiety w islamie

Duchowość i tożsamość muzułmanki

Muzułmanki na Zachodzie

„Kobiecość muzułmańska”

Kultura muzułmańska na Zachodzie – istotny element kształtujący tożsamość

Zadania na przyszłość

Islam w nowoczesności i rzeczywistości globalnej

Tożsamość religijna w nowoczesności

Nowoczesność i religia

Nauka i religia w myśli Tariqa Ramadana

Islam w rzeczywistości globalnej

Zachowanie muzułmańskiej tożsamości religijnej wśród europejskich muzułmanów

Alterglobalizm muzułmański według Tariqa Ramadana

Religijne ruchy społeczne jako sposób przetrwania w globalnej rzeczywistości

Próba podsumowania, czyli radykalna reforma według Tariqa Ramadana

Konieczność zreformowania islamu

Podstawy reformy według Tariqa Ramadana

Reforma a nie adaptacja

Zakończenie

Summary

Bibliografia