Szczegóły ebooka

Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku

Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku

Eryk Łon

Ebook

W ostatnich latach znaczenie instytucji monetarnych w gospodarce poszczególnych krajów zaczęło stopniowo wzrastać. Banki centralne stają się coraz bardziej potężnymi instytucjami. Zdaniem Eryka Łona ostatni kryzys gospodarczy z lat 2008-2009, a także epidemia koronawirusa mogą doprowadzić do przewartościowania sposobu myślenia o roli banków centralnych. W swojej książce omawia międzynarodowe i krajowe makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia polskiej polityki pieniężnej. Zastanawia się, jakie wyzwania stoją dziś przed polską polityką pieniężną i jaki model jej prowadzenia byłby najskuteczniejszy, aby służyła ona jak najlepiej polskiej gospodarce.

Autor w sposób odważny i zdecydowany przedstawia swoje poglądy na temat pożądanego charakteru polskiej polityki pieniężnej. Kładzie nacisk na to, że polski bank centralny powinien tak prowadzić politykę pieniężną, aby nie tylko sprzyjało to szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, lecz także aby wpływało to korzystnie na sytuację polskich pracowników. To wszystko razem każe upatrywać w profesorze Eryku Łonie wybitnego przedstawiciela społecznej szkoły polskiej ekonomii, czyli tego jej odłamu, który uwzględnia to, że gospodarka polska powinna być w pełni tego słowa znaczeniu społeczną gospodarką rynkową.

Profesor Eryk Łon po raz kolejny dowiódł swojego patriotyzmu gospodarczego, co wyraża się także w konsekwentnej obronie złotego oraz prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.

Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Rozdział I: Pożądany model funkcjonowania banku centralnego
  • 1. Obniżka stopy procentowej jako metoda pobudzania aktywności gospodarczej
  • 2. Polityka stóp procentowych NBP w latach 20182020
  • 3. Kolegialność a jednoosobowość organów decyzyjnych banków centralnych
  • 4. Gołębie, jastrzębie, orły i strusie
  • 5. Transparentność w działalności banku centralnego
  • 6. Komunikacja banku centralnego z uczestnikami życia gospodarczego
  • 7. Czujność w polityce pieniężnej
  • 8. Rola banku centralnego w kształtowaniu nastrojów
  • 9. Współpraca banku centralnego z rządem
 • Rozdział II: Międzynarodowe makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia polskiej polityki pieniężnej
  • 1. Rating i jego znaczenie w gospodarce
  • 2. Rating krajowy, rynki akcji a polityka pieniężna
  • 3. Sytuacja w Wielkiej Brytanii
  • 4. Polityka pieniężna a rynek akcji
  • 5. Surowce a polityka pieniężna
  • 6. Rola instrumentów niestandardowych
  • 7. Instrumenty niestandardowe wybranych banków centralnych
  • 8. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie wojny ekonomicznej
  • 9. Amerykański cykl prezydencki a polityka pieniężna
  • 10. Epidemia koronawirusa a polityka pieniężna
 • Rozdział III: Krajowe makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia polskiej polityki pieniężnej
  • 1. Repolonizacja sektora bankowego
  • 2. Projekcja inflacji, PKB oraz bezrobocia
  • 3. Polski złoty redutą suwerenności Polski
  • 4. Społeczna odpowiedzialność banków
 • Rozdział IV: Współczesne wyzwania stojące przed polską polityką pieniężną
  • 1. Ryzyko związane z obniżeniem celu inflacyjnego
  • 2. Deflacja jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego
  • 3. Optymalny poziom inflacji
  • 4. Polityka NBP w kontekście polityki FED, EBC oraz Banku Japonii od 4 marca 2015 roku do końca 2019 roku
  • 5. Cel działania NBP czy należy go zmodyfikować?
  • 6. Instrumenty niestandardowe proponowane dla Polski
 • Rozdział V: Model polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Spis wykresów
 • Spis rysunków
 • Tytuł: Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku
 • Autor: Eryk Łon
 • ISBN: 9788382022353, 9788382022353
 • Data wydania: 2021-03-04
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1zdo
 • Wydawca: Zysk i S-ka Wydawnictwo