Szczegóły ebooka

Lęk. Co warto wiedzieć, by przetrwać burzę

Lęk. Co warto wiedzieć, by przetrwać burzę

Thích Nht Hnh

Ebook

Uważność może nam dać odwagę.

Większość z nas, nawet gdy przeżywa radość, odczuwa jednocześnie głęboki lęk. Lękamy się końca szczęśliwej chwili, niezaspokojenia naszych potrzeb, utraty przedmiotów miłości czy poczucia bezpieczeństwa. W niniejszej książce nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla Thich Nhat Hanh objaśnia, jak możemy rozpoznać nasz lęk i przekształcić go, odnajdując drogę do prawdziwego szczęścia i wolności.

Posługując się osobistymi anegdotami z długiego i barwnego życia, jak również własnym doświadczeniem mnicha buddyjskiego, Thich Nhat Hanh uczy, w jaki sposób praktyczne techniki uważności są w stanie nam pomóc. Pokazuje, jak możemy zakorzenić się w chwili obecnej i znaleźć w sobie odwagę skonfrontowania się z tym, co nas przeraża, abyśmy mogli panować nad własnym lękiem i cieszyć się życiem.

[Thich Nhat Hanh] wskazuje nam powiązania między osobistym wewnętrznym pokojem a pokojem na Ziemi

Jego Świątobliwość Dalajlama

Thich Nhat Hanh jest świętym człowiekiem, gdyż ma w sobie pokorę i pobożność. Jest on uczonym wielkiego formatu intelektualnego.

Martin Luther King Jr

Thich Nhat Hanh pisze głosem Buddy.

Sogyal Rninpoche

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • NIE­USTRA­SZO­NOŚĆ
 • PRZED­TEM
  • Prak­tyka: prze­ma­wia­nie do wewnętrz­nego dziecka
 • PIER­WOTNY LĘK
  • Nie lękaj się prze­szło­ści
  • Kon­tem­pla­cja przy­szło­ści bez lęku
 • POJED­NA­NIE Z PRZE­SZŁO­ŚCIĄ
  • Prak­tyka: akcep­to­wa­nie naszych przod­ków
 • ODDA­LA­NIE LĘKÓW O PRZY­SZŁOŚĆ
  • W mojej natu­rze leży sta­rze­nie się. Nie mogę uciec przed sta­ro­ścią.
  • W mojej natu­rze leży zapa­da­nie na cho­roby. Nie mogę uciec przed cho­robą.
  • W mojej natu­rze leży śmierć. Nie mogę uciec przed śmier­cią.
  • Wszystko, co jest mi dro­gie, i każdy, kogo kocham, są z natury zmienni. Nie ma ucieczki przed roz­sta­niem z nimi.
  • Jestem dzie­dzi­cem swo­ich czy­nów ciała, mowy i umy­słu. Moje czyny są moją kon­ty­nu­acją.
  • Kie­ro­wa­nie uważ­no­ści na ziarna lęku
 • NIC NIE PRZY­CHO­DZI, NIC NIE ODCHO­DZI
  • Teraź­niej­szość jest wolna od lęku
  • Zako­pany skarb
  • Tu i teraz
  • Dwa wymiary rze­czy­wi­sto­ści
  • Natura nie-naro­dzin i nie-śmierci
  • Nic nie przy­cho­dzi, nic nie odcho­dzi
  • Nie­trwa­łość
  • Doce­nić swoje tu i teraz
  • Zna­leźć solidny grunt
  • Prak­tyka: oddy­cha­nie w teraź­niej­szo­ści
 • DAR NIE­USTRA­SZO­NO­ŚCI
  • Tok­syny
  • Natura współ­by­cia
  • Histo­ria Ana­tha­pin­diki
 • POTĘGA UWAŻ­NO­ŚCI
  • Pie­lę­gno­wa­nie ener­gii uważ­no­ści
  • Pamię­taj o uważ­no­ści
 • UMIEĆ SIĘ ZATRZY­MAĆ
  • Medy­ta­cja jako pokarm
  • Ciało i umysł są jed­nym
 • SPO­KÓJ POŚRÓD BURZY
  • Gdy nawie­dza cię lęk
  • Oddy­cha­nie prze­po­nowe
  • Jak prze­trwać sztorm
  • Emo­cje to tylko emo­cje
 • PRZE­KSZTAŁ­CA­NIE LĘKU WOKÓŁ NAS
  • Lęk przed ter­ro­ry­zmem
  • Rewo­lu­cja współ­czu­cia
  • Ziarna ter­ro­ry­zmu
  • Współ­czu­jące słu­cha­nie
  • Serce jest mostem
  • Przy­wra­ca­nie komu­ni­ka­cji
 • BŁĘ­KITNE NIEBO PONAD CHMU­RAMI
  • Wspól­nota jest naszym cia­łem
  • Komu­ni­ka­cja zapew­nia nam bez­pie­czeń­stwo
 • PRZE­KSZTAŁ­CA­NIE LĘKU W MIŁOŚĆ
  • Man­tra ofia­ro­wa­nia swo­jej obec­no­ści
  • Man­tra uzna­nia obec­no­ści kocha­nej osoby
  • Man­tra nio­sąca ulgę w cier­pie­niu
  • Man­tra prośby o pomoc
  • Zacznij od sie­bie
 • PRZE­CI­WIEŃ­STWO LĘKU
  • Głę­bo­kie słu­cha­nie i mowa pełna miło­ści
  • Cho­dze­nie z san­ghą
  • Zbio­rowa uważ­ność
  • San­gha Buddy
  • Budo­wa­nie san­ghi
 • PRAK­TYKI PRZE­KSZTAŁ­CA­NIA LĘKU
  • Prze­kształ­ca­nie korzeni lęku tkwią­cych w umy­śle: osiem ćwi­czeń odde­cho­wych
  • Głę­bo­kie odprę­że­nie prze­kształ­ca­jące lęk i napię­cie
  • Medy­ta­cja metta: oby­śmy byli wolni od lęku
  • Pięć Tre­nin­gów Uważ­no­ści
  • Pięć świa­do­mo­ści
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Lęk. Co warto wiedzieć, by przetrwać burzę
 • Autor: Thích Nht Hnh
 • Tytuł oryginału: Fear
 • Tłumaczenie: Jolanta Kozak, Mariusz Orski
 • ISBN: 9788381435338, 9788381435338
 • Data wydania: 2021-05-05
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1zqo
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca