Helion


Szczegóły ebooka

Kleopatra. Królowa, która rzuciła wyzwanie Rzymowi i zdobyła wieczną sławę

Kleopatra. Królowa, która rzuciła wyzwanie Rzymowi i zdobyła wieczną sławę


W 46 r. p.n.e. Kleopatra, królowa Egiptu, z miłości do Juliusza Cezara przybywa do Rzymu, ale także by  wzmocnić pozycję swojego państwa w obliczu nadchodzącej wojny z Patrami. Rozkwitający romans przerywa okrutne zabójstwo Cezara z rąk spiskowców w gmachu Senatu. Zagrożona Kleopatra zdobywa serce wodza i polityka Marka Antoniusza, lecz i ta miłość ma tragiczny koniec. Obydwoje, sprzymierzeni przeciwko Oktawianowi Augustowi, giną samobójczą śmiercią rok po przegranej bitwie pod Akcjum.

Kim naprawdę była ta wykształcona kobieta o uwodzicielskiej sile, nieprzeciętnej inteligencji i wielkich politycznych ambicjach? Alberto Angela, najbardziej znany włoski paleontolog, dziennikarz i popularyzator historii, odkrywa wyjątkową osobowość egipskiej władczyni u szczytu jej potęgi. Ożywia świat, w którym żyła: ludzi, obyczaje, tradycje. Przenosi czytelników na gwarne ulice Rzymu u schyłku republiki, do egzotycznej i pięknej Aleksandrii i na krwawe pola bitew.

Kleopatra to więcej niż książka. Jest jak wciągający film dokumentalny, którego ekspertem jest pewien Włoch, mistrz narracji. […] Książka jest napisana dobrze i ze szczegółami. Mimo poruszanych tematów angażuje i czyta się ją lekko. 

Silvia Capelletto, „Leggere a Colori”

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • WPRO­WA­DZE­NIE
 • ZMIERZCH REPU­BLIKI
  • 15 marca 44 roku p.n.e.
  • Rzym o świ­cie
  • Kolo­seum jesz­cze nie ist­niało
  • Mia­sto się budzi
  • Ten czło­wiek może zmie­nić bieg histo­rii
  • Toa­leta Kle­opa­try
  • Uro­czy drań
  • Rzym­skie święto
  • Odro­bina Egiptu nad Tybrem
  • Rzym­skie waka­cje
  • Cezar i Kle­opa­tra, kochan­ko­wie, choć zwią­zani mał­żeń­stwem z innymi
  • Męż­czy­zna bawiący się szty­le­tem
  • Obrzu­ca­nie bło­tem
  • Ostat­nia wie­cze­rza Cezara
 • ŚMIERĆ CEZARA
  • Świt 15 marca, dom Bru­tusa: dla­czego Cezar musi zgi­nąć dzi­siaj
  • Miej­sce, w któ­rym świat zmie­nił się na zawsze
  • 15 marca o świ­cie, dom Cezara
  • Wcze­sny ranek, dom Kasju­sza
  • 6.20, Wyspa Tybe­ryj­ska
  • Około 6.20, dom Cezara
  • Około 7.00, dom Cezara: nowi wróż­bici
  • 7.00, Kuria Pom­pe­ju­sza: przy­by­wają gla­dia­to­rzy
  • 7.45, dom Cezara: dyk­ta­tor posta­na­wia nie iść na posie­dze­nie senatu
  • Około 8.00, Kuria Pom­pe­ju­sza: kon­spi­ra­to­rzy przy­by­wają i zaj­mują pozy­cje
  • 8.00, domus Anto­niu­sza: kon­sul otrzy­muje wia­do­mość od Cezara
  • 8.20, domus za Tybrem: Kle­opa­tra
  • 8.30, Kuria Pom­pe­ju­sza: ner­wo­wość wśród kon­spi­ra­to­rów
  • Około 9.00: Cezar nie przy­bę­dzie
  • 9.45, dom Cezara: przy­bywa Decy­mus
  • Około 10.00, dom Marka Bru­tusa
  • 10.20: Cezar przy­go­to­wuje się do wyj­ścia z domu
  • Około 10.25, przed domem Cezara: jakiś nie­wol­nik pró­buje go ostrzec
  • 10.30: Cezar wycho­dzi na spo­tka­nie śmierci
  • Około połu­dnia: Juliusz Cezar przy­bywa do Kurii Pom­pe­ju­sza
  • Około 12.15: zabój­stwo Cezara
 • RZYM W CHA­OSIE
  • Taniec śmierci
  • Ucieczka Anto­niu­sza
  • 12.45: kon­spi­ra­to­rzy opusz­czają Kurię Pom­pe­ju­sza
  • Wia­do­mo­ści roz­cho­dzą się po mie­ście i docie­rają do wszyst­kich boha­te­rów naszej opo­wie­ści
  • 13.20, domus Anto­niu­sza
  • 13.30, Horti Caesa­ris: Kle­opa­tra otrzy­muje wia­do­mość
  • 13.30: ciało Cezara wraca do domu
  • 14.0016.00: Bru­tus pró­buje prze­ko­nać tłum
  • 20.00: Anto­niusz i Lepi­dus roz­wa­żają, co zro­bić
  • 24.00: pierw­sza noc bez Cezara
  • Nowe kości Cezara
  • Testa­ment Cezara pomija Anto­niu­sza i Kle­opa­trę
  • Reak­cja Kle­opa­try i Anto­niu­sza
  • Pogrzeb Cezara i prze­mó­wie­nie Anto­niu­sza
  • Echo, które dociera aż do Szek­spira
 • KLE­OPA­TRA POWRACA DO ALEK­SAN­DRII
  • Kle­opa­tra kon­tak­tuje się z Anto­niu­szem
  • Czy Kle­opa­tra i Anto­niusz już się kie­dyś spo­tkali?
  • Anto­niusz, żoł­nierz z pre­zen­cją dosko­nale pasu­jącą do roli
  • Kle­opa­tra opusz­cza Rzym
  • Dwa tysiące kilo­me­trów śród­ziem­no­mor­skiej żeglugi
  • Ostatni, naj­dłuż­szy etap podróży
  • Czy Kle­opa­tra poro­niła?
  • Przy­ja­zne świa­tło w środku nocy
  • Alek­san­dria wita swoją kró­lową
  • Mia­sto wyjęte z kart Ody­sei Homera
  • Tajem­nica Alek­san­drii
  • Zwie­dza­nie mia­sta Kle­opa­try
  • Kle­opa­tra wró­ciła do domu
 • KLE­OPA­TRA WSPO­MINA CEZARA
  • Ojciec i matka Kle­opa­try
  • Dzie­ciń­stwo
  • Jej znak wyryty w kamie­niu
  • Kle­opa­tra staje się zręczną wład­czy­nią
  • Ucieczka na pusty­nię
  • Odcięta głowa Pom­pe­ju­sza
  • Uroda i prze­bie­głość Kle­opa­try
  • Słynne spo­tka­nie z Juliu­szem Ceza­rem
  • Pierw­sza noc miło­ści
  • Reak­cja brata
  • Próba zabój­stwa Cezara i Kle­opa­try pod­czas uczty
  • Wojna alek­san­dryj­ska: Kle­opa­tra i Cezar zamknięci w oblę­że­niu
  • Miłość Cezara i mie­siąc mio­dowy
  • Naro­dziny Ceza­riona
  • Igły Kle­opa­try
 • BITWA POD FILIPPI
  • Wyru­szyć na nowo ze śmier­cią w sercu
  • Oskar­ży­ciel­ski palec
  • Listy pro­skryp­cyjne
  • Kle­opa­trze grozi kata­strofa mor­ska
  • Pierw­sza bitwa pod Filippi
  • Druga bitwa pod Filippi
  • W fer­wo­rze walki
  • Śmierć Bru­tusa
 • SPO­TKA­NIE KLE­OPA­TRY I ANTO­NIU­SZA
  • Prze­zna­cze­nie wie­dzie w kie­runku Kle­opa­try
  • Zapro­sze­nie skie­ro­wane do Kle­opa­try
  • Miej­sce, w któ­rym wybu­chła miłość od pierw­szego wej­rze­nia
  • Kle­opa­tra przy­go­to­wuje się na spo­tka­nie ze swoim przy­szłym męż­czy­zną
  • Nie­zwy­kłe spo­tka­nie Kle­opa­try i Marka Anto­niu­sza
  • Zapro­sze­nie skie­ro­wane do Anto­niu­sza
  • Anto­niusz i Kle­opa­tra
  • Uroda Kle­opa­try
  • Nie­wol­nik miło­ści i namięt­no­ści
 • PRAW­DZIWA MIŁOŚĆ
  • Oboje pra­gną prze­by­wać ze sobą
  • Mie­siąc mio­dowy, który trwa pół roku
  • Miłość i uczty w luk­su­so­wym gniazdku
  • Perły Kle­opa­try
  • Żart Anto­niu­sza
  • Świą­ty­nia wie­dzy: Muze­jon i Biblio­teka Alek­san­dryj­ska
  • Zacho­wać wie­dzę, znisz­czyć wie­dzę
  • Wykształ­ce­nie Kle­opa­try
  • Czy Kle­opa­tra pisała książki?
  • Kle­opa­tra znów w sta­nie bło­go­sła­wio­nym
 • POCZĄ­TEK KOSZ­MARU
  • Prze­bu­dze­nie ze snu
  • Burz­liwe spo­tka­nie Anto­niu­sza i Ful­wii
  • Kobiety Anto­niu­sza
  • Mał­żeń­stwo Anto­niu­sza i Okta­wii
  • Także Okta­wian się żeni niczym bóg
  • Anto­niusz znów spo­tyka się z Kle­opa­trą
  • Długo ocze­ki­wana wojna prze­ciwko Par­tom
  • Kle­opa­tra podej­muje strajk gło­dowy
  • Długo ocze­ki­wane zwy­cię­stwo Anto­niu­sza i Kle­opa­try
 • BITWA POD AKCJUM
  • Wojna pro­pa­gan­dowa na odle­głość
  • Zamach stanu Okta­wiana i wypo­wie­dze­nie wojny
  • Coraz bli­żej bitwy pod Akcjum
  • Agryppa, tajna broń Okta­wiana
  • Ostat­nia narada wojenna
  • Ostatni dzień
  • Wście­kła bitwa pod Akcjum
  • Ucieczka Kle­opa­try
  • Pło­mie­nie na morzu
 • KONIEC ANTO­NIU­SZA I KLE­OPA­TRY
  • Co teraz?
  • Poszu­ki­wa­nie roz­wią­za­nia
  • Lato 30 roku p.n.e.: roz­po­czyna się atak na zacho­dzie i wscho­dzie
  • Pełne udręki ocze­ki­wa­nie
  • Kle­opa­tra ukrywa kró­lew­ski skar­biec
  • 30 lipca, przed­ostat­nia noc
  • Świt 31 lipca: wróg u bram
  • 6.00, Brama Słońca: przy­go­to­wa­nie do obrony
  • 7.00: pierw­sze oddziały Okta­wiana ruszają na reko­ne­sans
  • 7.30: nad­cho­dzą legiony Okta­wiana
  • 7.30: Okta­wian patrzy na Alek­san­drię
  • 8.00: ostat­nie zwy­cię­stwo Marka Anto­niu­sza
  • 10.00: Okta­wian przy­wraca porzą­dek w swo­ich oddzia­łach
  • 11.00: Anto­niusz dołą­cza do Kle­opa­try
  • 14:00: obóz Okta­wiana
  • Wie­czór zapada nad Alek­san­drią
  • Wie­czór w pałacu kró­lew­skim: ostat­nia uczta
  • Ostat­nia noc Anto­niu­sza i Kle­opa­try
  • Tym­cza­sem w obo­zie Okta­wiana
  • 1 sierp­nia rano
  • Ranek 1 sierp­nia: Kle­opa­tra chroni się w mau­zo­leum
  • Śmierć Anto­niu­sza
  • Kle­opa­tra zostaje wzięta do nie­woli
  • Pogrzeb Anto­niu­sza
  • Spo­tka­nie Kle­opa­try z Okta­wia­nem
  • Śmierć Kle­opa­try
  • Czy to naprawdę był wąż?
 • ŚWIT IMPE­RIUM
  • Co dzieje się póź­niej?
  • Roz­po­czyna się era Okta­wiana
  • Naro­dziny mie­siąca sierp­nia
  • Wielki triumf
 • Zakoń­cze­nie
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Źró­dła ilu­stra­cji
 • Biblio­gra­fia
 • Wkładka 1
 • Wkładka 2
 • Przy­pisy koń­cowe