Helion


Szczegóły ebooka

Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko

Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko


TA KSIĄŻKA POMOGŁA SETKOM TYSIĘCY DOROSŁYCH DZIECI Z RODZIN DYSFUKCYJNYCH ODKRYĆ SWOJE PEŁNE ŻYCIA, SPEŁNIONE JA Nie potrafisz doceniać własnych dokonań? Doświadczasz wewnętrznej pustki i niewyjaśnionego smutku? Nie umiesz mówić o swoich uczuciach? Robisz wszystko, by pokazać światu, że dasz radę? Niewykluczone, że te uczucia i zachowania biorą się z twojego dzieciństwa. Być może należysz do licznej grupy DDD, czyli dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wśród których znajdują się m.in. DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Oprócz alkoholizmu dysfunkcje w rodzinie mogą jednak obejmować także uzależnienia rodzica od innych substancji, pracoholizm, skłonność do stosowania wszelkiego rodzaju przemocy i rozbudowanego systemu kar, zbytnią kontrolę, chłód emocjonalny, nadopiekuńczość i wiele innych problemów. Dziecko wychowane w takim domu wypracowuje mechanizmy przetrwania, odcina się od własnych uczuć, blokuje w sobie radość oraz spontaniczność i nakłada maskę, która z czasem zaczyna je coraz bardziej uwierać... Zaopiekuj się udręczonym i zalęknionym dzieckiem w sobie. Pozwól mu wyjść na światło dzienne i dorosnąć. Doktor Charles L. Whitfield w trakcie wielu lat swej praktyki odkrył, że nawiązując relację ze swoim wewnętrznym dzieckiem, możemy je uwolnić i usunąć to, co nas blokuje. Dzięki konfrontacji z uczuciami, które nosimy w sobie, i uleczeniu dawnych ran przestajemy też wreszcie postrzegać teraźniejszość wyłącznie w kategoriach cierpienia. Poddaj się procesowi uzdrowienia, zmień przekleństwo w dar, naucz się być dzieckiem i zacznij żyć na nowo. Ta książka ci w tym pomoże. Kiedy działamy z pobudek prawdziwego Ja lub kiedy nim jesteśmy, czujemy, że żyjemy. Możemy odczuwać ból w postaci zranienia, smutku, poczucia winy lub złości, lecz mimo to czujemy się pełni życia. Równie dobrze możemy też czuć radość, zadowolenie, szczęście, natchnienie, a nawet ekstazę. Mówiąc ogólnie, czujemy się obecni, kompletni, w pełni ukształtowani, na właściwym miejscu, prawdziwi, spełnieni i zdrowi.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Słowo wstępne
 • Wpro­wa­dze­nie
 • Roz­dział 1. Odkry­wa­nie Dziecka w Sobie
 • Roz­dział 2. Wokół kon­cep­cji Dziecka w Sobie
 • Roz­dział 3. Czym jest Dziecko w Sobie?
 • Roz­dział 4. Tłu­mie­nie Dziecka w Sobie
 • Roz­dział 5. Rodzinne uwa­run­ko­wa­nia, które przy­czy­niają się do tłu­mie­nia Dziecka w Sobie
 • Roz­dział 6. Dyna­mika wstydu i niskiego poczu­cia wła­snej war­to­ści
 • Roz­dział 7. Rola stresu: zespół stresu poura­zo­wego
 • Roz­dział 8. Jak możemy uzdro­wić Dziecko w Sobie?
 • Roz­dział 9. Począ­tek pracy nad zasad­ni­czymi pro­ble­mami
 • Roz­dział 10. Roz­po­zna­wa­nie i doświad­cza­nie uczuć
 • Roz­dział 11. Pro­ces opła­ki­wa­nia strat
 • Roz­dział 12. Kon­ty­nu­owa­nie żałoby: podej­mo­wa­nie ryzyka, dzie­le­nie się i opo­wia­da­nie wła­snej histo­rii
 • Roz­dział 13. Trans­for­ma­cja
 • Roz­dział 14. Inte­gra­cja
 • Roz­dział 15. Rola ducho­wo­ści
 • Aneks
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Wykaz tabel i ilu­stra­cji
 • Biblio­gra­fia
 • O auto­rze