Helion


Szczegóły ebooka

Korespondencja biurowa

Korespondencja biurowa


Korespondencja biurowa stanowi ważny element komunikowania się firmy (organizacji) z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym. W książce opisane są zasady opracowywania i obiegu korespondencji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zwyczajami. Autorka omawia różne rodzaje pism biurowych, przedstawia przykłady dokumentów oraz daje praktyczne wskazówki przydatne zarówno w profesjonalnym sporządzaniu korespondencji, jak i organizacji obiegu pism.

Przedmowa 5

1. Istota korespondencji biurowej 7

2. Dokumentacja biurowa i organizacja obiegu pism 9

2.1. Rodzaje pism 10

2.2. Instrukcja kancelaryjna 14

2.3.Systemy kancelaryjne 16

2.3.1.System dziennikowy 17

2.3.2.System bezdziennikowy 19

2.4.Fazy obiegu pism 24

2.4.1.Przyjmowanie i rozdzielanie pism 25

2.4.2.Załatwianie spraw i korespondencja seryjna 27

2.4.3.Wysyłaniepism 29

2.5.Adresowanie kopert 30

2.6.Przechowywanie i kategorie akt 32

2.6.1.Sposoby układania i miejsce przechowywania akt 33

2.6.2.Kategorie akt 34

2.7.Postępowanie z pismami niejawnymi 35

3. Ogólne zasady sporządzania pism 37

3.1.Formatowanie pism i układ graficzny 38

3.2.Elementy pisma 41

3.3.Treść pisma 53

3.4.Styl pisma i zasady redagowania 55

4. Typowe pisma biurowe 64

4.1.Pisma informacyjne 64

4.1.1.Protokoły 65

4.1.2.Sprawozdania/raporty 77

4.1.3.Notatki służbowe 81

4.1.4.Zawiadomienia 83

4.1.5.Zaświadczenia 88

4.1.6.Pełnomocnictwa i upoważnienia 90

4.1.7.Pisma przewodnie 91

4.2.Pisma przekonujące 92

4.2.1.Podania 93

4.2.2.Wnioski 94

4.2.3.Reklamacje i skargi 97

4.2.4.Odwołania 101

5. Wybrane pisma będące indywidualnymi aktami prawnymi 105

5.1.Decyzje 105

5.2.Umowy 108

5.3.Regulaminy 111

6. Pisma związane z nawiązaniem stosunku pracy 115

6.1.Życiorys zawodowy curriculum vitae 116

6.2.List motywacyjny 128

6.3.Kwestionariusz osobowy 130

Podsumowanie 132

Zalecana literatura 133